Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.
Crèdits:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / MARTA BAENA MUÑOZ  / RODOLFO DE CASTRO VILA  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / MARTA BAENA MUÑOZ  / RODOLFO DE CASTRO VILA  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / MARTA BAENA MUÑOZ  / RODOLFO DE CASTRO VILA  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4- Saber comunicar les conclusions dels coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Continguts

1. Tasques a desenvolupar segons el conveni específic amb l'empresa o institució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 4 35 39
Pràctiques en empreses / institucions 6 330 336
Total 10 365 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració de la memòria final de les pràctiques El professor tutor avalua la memòria que presenta l'estudiant sobre l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. Els aspectes que es consideren són:
  1) Presentació d’informació sobre l’empresa on ha desenvolupat la pràctica (nom, lloc on es troba situada, organigrama, història, entre d’altres).
  2) Estructura adequada i text coherent, clar i precís de la memòria
  3) Adequació de les tasques desenvolupades al pla d’estudis
  4) Compliment dels objectius del projecte de pràctiques
  5) Compliment de les obligacions de l’estudiant i dels requeriments del tutor a l’empresa/institució
  6) Grau d’innovació que impliquen les tasques desenvolupades
  7) Coneixements complementaris assolits
  8) Suggeriments de millora plantejats per l’estudiant
  60
  Desenvolupament de les pràctiques a l'empresa o entitat El tutor de l’estudiant a l’empresa/institució avalua la tasca desenvolupada per l’estudiant considerant els següents aspectes:
  1) Capacitat tècnica i habilitat per aplicar els coneixements tècnics
  2) Capacitat d’organització i planificació del treball
  3) Capacitat d’aprenentatge
  4) Habilitats d’expressió escrita
  5) Habilitats d’expressió oral
  6) Creativitat i iniciativa
  7) Actitud, esforç i interès de l’alumne en el desenvolupament de les tasques encomanades
  8) Facilitat d’adaptació de l’alumne a l’entorn laboral (normes, costums, ...)
  9) Sentit de la responsabilitat
  10) Facilitat de relació i comunicació amb els companys de feina
  11) Receptivitat a les crítiques
  12) Compliment de l’horari de treball estipulat
  13) Capacitat de treball en equip
  14) Capacitat de treballar de manera autònoma
  15) Adequació de la formació de l’alumne per a les tasques encomanades
  16) Rendiment de l’alumne i qualitat del treball realitzat
  40

  Qualificació

  La qualificació s’obté de la ponderació en un 40 % de l'avaluació realitzada pel tutor de l'empresa/institució i en un 60% de l’avaluació realitzada pel professor tutor de l'EPS. En casos justificats, el professor tutor pot decidir variar la ponderació relativa.

  Els estudiants que demanin reconeixement de l’activitat professional només seran qualificats per la memòria presentada.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza la totalitat de tasques estipulades al Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster, inclosa la presentació de la memòria justificativa de la feina desenvolupada.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb el Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster i altres normatives de la Universitat de Girona que siguin d’aplicació.

  Trobareu tota la informació relativa a les Estades en l'Entorn Laboral (EEL) a: http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx