Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Mètodes de control de la reproducció en animals i d'anàlisi seminal. Tècniques de reproducció assistida.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG7 - Capacitat per realitzar treball pràctic de laboratori, formulant hipòtesis de treball, judicis i conclusions, per a la seva aplicació en el camp professional i per respondre als objectius d'una línia d'investigació.
 • CG8 - Coneixement de la llengua anglesa: capacitat de comprensió de textos i ponències de contingut científic.
 • CE-1 - Reconèixer i descriure les aplicacions de la biotecnologia en la producció de matèries primeres, en processos de conservació i transformació d'aliments i com a eines de control de productes i processos de la indústria alimentària.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-3 - Obtenir, manipular i conservar mostres biològiques, atenent els objectius d'una línia d'investigació o al desenvolupament d'un producte o procés biotecnològic producte o procés biotecnològic.
 • CE-5 - Desenvolupar una consciència crítica en relació als condicionants socioculturals i les implicacions ètiques dels avenços de la biotecnologia en l'àmbit alimentari.

Continguts

1. APARTAT 1. TÈCNIQUES D'ESTUDI DE LA QUALITAT DEL SEMEN. Tema 1. Característiques generals de l'aparell reproductor dels mamífers d'interès agroalimentari. Estructura i ultraestructura de l'espermatozoide de mamífer. Tema 2. Anàlisi de la motilitat, viabilitat, concentració, resistència osmòtica i morfologia espermàtica. Proves per determinar: la funcionalitat espermàtica, la integritat de les membranes, el nivell de fragmentació del DNA. Aplicacions de la citometria de flux. Mètodes per avaluar el poder fecundant in vitro del semen i la capacitació espermàtica.

2. APARTAT 2. TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL SEMEN I D'INSEMINACIÓ ARTIFICIAL. Tema 1. Introducció: aspectes bàsics i importància del control de la reproducció d'animals d'interès agroalimentari; biotecnologies reproductives. Tema 2. Inseminació artificial en animals: recollida, processat i conservació del semen (refrigeració i congelació); tècniques d'inseminació artificial. Tema 3. Tècniques de manipulació del semen al laboratori: centrifugació, filtració, migració i sexatge.

3. APARTAT 3. TÈCNIQUES AVANÇADES DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA. Tema 1. Control hormonal de la reproducció en animals d'interès agroalimentari. Els sistemes de producció intensius. Importància del control de la reproducció. El cicle ovàric. Control hormonal de la reproducció: 1) control hormonal en ovelles i cabres per manipulació fotoperiòdica i tractament amb melatonina, 2) inducció i sincronització de l'estre i l'ovulació i 3) increment de la mida de la camada per immunització contra esteroides. Tema 2. Tècniques de reproducció assistida en animals d'interès agroalimentari.Fecundació in vivo i transferència embrionària (FIVTE). Fecundació in vitro (FIV). Injecció intracitoplasmática d'espermatozoides (ICSI). Clonació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 12,00 16,00 0 28,00
Lectura / comentari de textos 10,00 16,00 0 26,00
Prova d'avaluació 4,00 19,00 0 23,00
Sessió expositiva 36,00 20,00 0 56,00
Sessió pràctica 4,00 3,00 0 7,00
Tutories de grup 10,00 0 0 10,00
Total 76,00 74,00 0 150

Bibliografia

 • Alabart Alvarez, J.L., (Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias). Inmunoneutralización de esteroides ováricos en ovejas RasaAragonesa. Incidencia en los parámetros reproductivos. Madrid: Ministerio de Agricultura. Catàleg
 • Bonet i Marull, Sergi, Durfort i Coll, Mercè, Egozcue i Cuixart, Josep, (2000). Morfologia espermàtica en porcí = Morfologia espermática en porcino = Morphology of boar spermatozoa. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bonet i Marull, Sergi, , (2006). Biotecnología de la reproducción porcina : manual detécnicas de reproducción asistida en porcino. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Caravaca Rodriguez, Francisco (Universidad de Córdoba: Universidad de Sevilla). Bases de la producción animal. Sevilla: Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Durfort, M. i Vidal, F. (2009). Treballs de la Societat Catalana de Biologia: Biologia de la Reproducció. Barcelona: Societat Catalana de Biologia (filial de l'Institut d'Estudis Catalans).
 • Lombardi, Julian (cop. 1998). Comparative vertebrate reproduction. Boston [etc.]: Kluwer Academic. Catàleg
 • Bonet, S., Casas, I., Holt, W.V., Yeste, M. (editors) (2013). Boar Reproduction: Fundamentals and New Biotechnological Trends. Springer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Discussió d'articles científics La discussió dels articles es valorarà mitjançant la presentació d'un power point i la corresponent exposició oral amb una qualificació màxima de 2,5 punts sobre un total de 10. 25 No
Prova d'avaluació de sessions pràctiques Les pràctiques de laboratori es valoraran amb una qualificació màxima de 1,5 punts sobre un total de 10. 15 No
Prova d'avaluació de classes teòriques
Les classes teòriques es valoraran mitjançant una prova global escrita amb una qualificació màxima de 6 punts sobre 10.
60

Qualificació

En la qualificació de l'assignatura es valoraran els coneixements adquirits al llarg de les sessions teòriques (expositives), les habilitats i destreses desenvolupades al llarg de les sessions pràctiques i la capacitat d'interpretar articles científics.

Les classes pràctiques de laboratori s'avaluaran mitjançant l'assistència i l'actitud en les tasques encomanades, més una prova objectiva escrita de caràcter individual que contribuiran a la nota final de l'assignatura amb una nota global que representarà un 15% de la nota final (5% assistència i actitud + 10% prova escrita).
La discussió d'articles científics s'avaluarà mitjançant la presentació en grups de treball d'una exposició oral amb el suport d'un power point, que s'haurà d'entregar, i representarà un 25% de la nota final.
Les classes teòriques s'avaluaran globalment mitjançant una prova objectiva escrita de caràcter individual que representarà un 60% de la nota final.

Per superar l'assignatura serà condició necessària, però no suficient, haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 punts sobre 6 en la prova global escrita.

L'avaluació de les sessions pràctiques i la de la discussió dels articles científics NO SERAN RECUPERABLES.
La nota de la prova global escrita serà RECUPERABLE només fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10, mitjançant la realització d'una prova similar a fer durant el període de proves de recuperació establert. En el càlcul definitiu de la nota final de l'assignatura es tindran en compte els resultats de la resta d’activitats d’avaluació realitzades durant el curs (pràctiques i exposicions orals d'articles científics treballats).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar la prova d'avaluació global escrita dels continguts teòrics.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única (prèviament autoritzats pel centre) hauran de realitzar un examen final que inclourà qüestions sobre els continguts desenvolupats a les classes teòriques, pràctiques i a les sessions de discussió dels articles científics.
La qualificació d'aquest examen correspondrà al 100% de la nota de l'assignatura. Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 i serà recuperable .
Les dates d'avaluació única coincidiran amb les mateixes programades per a la prova d'avaluació continuada i a la de recuperació de l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Seran requisits indispensables per aprovar l'assignatura: (1) obtenir una nota mínima de 3,5 punts sobre 6 en la prova d'avaluació escrita corresponent als continguts teòrics; i, (2) haver realitzat l'exposició oral i haver entregat el power point sobre la discussió dels articles científics en la data establerta.
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 pel conjunt ponderat de totes les activitats avaluables.

Tutoria

Les tutories amb els estudiants es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle.

Observacions

Les sessions pràctiques estaran supeditades a l'aforament màxim del laboratori i serà obligatori l'ús dels equips de protecció individual requerits (EPIs -mascareta, bata, ...); no es permetrà l'entrada al laboratori si no es porten els EPIs requerits i constarà com a no-assistència per part de l'estudiant.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de tancament de la UdG o de confinament que comporti no presencialitat, els continguts de les activitats presencials s'adaptaran a un format virtual (vídeoconferència per Google Meet o similar, o visionat de vídeos, o presentacions amb audio) i es realitzaran respectant els dies i horaris de classe.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de tancament de la UdG o de confinament que comporti no presencialitat, les activitats d'avaluació s'adaptaran a un format online (a través de la plataforma Moodle i/o per vídeoconferència per Google Meet o similar, o presentacions amb audio) i es duran a terme emprant vídeovigilància.
No es preveuen canvis dels criteris de qualificació, excepte en el cas que el confinament afecti la sessió pràctica de laboratori, aleshores, el 15% del percentatge de la prova de pràctiques passarà a sumar-se a les altres dues activitats avaluables quedant de la següent manera:
- Discussió d'articles científics: 30%
- Prova d'avaluació de classes teòriques: 70% (amb nota mínima exigida de 4 punts sobre 7).

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicació es realitzaran:
- a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle
- en format virtual a través de vídeoconferència per Google Meet (o similar) en hores convingudes sempre que l'estudiantat ho sol·liciti pel correu electrònic institucional (UdG) al professorat de l'assignatura.