Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Mètodes de control de la reproducció en animals i d'anàlisi seminal. Tècniques de reproducció assistida.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG7 - Capacitat per realitzar treball pràctic de laboratori, formulant hipòtesis de treball, judicis i conclusions, per a la seva aplicació en el camp professional i per respondre als objectius d'una línia d'investigació.
 • CG8 - Coneixement de la llengua anglesa: capacitat de comprensió de textos i ponències de contingut científic.
 • CE-1 - Reconèixer i descriure les aplicacions de la biotecnologia en la producció de matèries primeres, en processos de conservació i transformació d'aliments i com a eines de control de productes i processos de la indústria alimentària.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-3 - Obtenir, manipular i conservar mostres biològiques, atenent els objectius d'una línia d'investigació o al desenvolupament d'un producte o procés biotecnològic producte o procés biotecnològic.
 • CE-5 - Desenvolupar una consciència crítica en relació als condicionants socioculturals i les implicacions ètiques dels avenços de la biotecnologia en l'àmbit alimentari.

Continguts

1. APARTAT 1. TÈCNIQUES D'ESTUDI DE LA QUALITAT DEL SEMEN. Tema 1. Característiques generals de l'aparell reproductor dels mamífers d'interès agroalimentari. Estructura i ultraestructura de l'espermatozoide de mamífer. Tema 2. Anàlisi de la motilitat, viabilitat, concentració, resistència osmòtica i morfologia espermàtica. Proves per determinar: la funcionalitat espermàtica, la integritat de les membranes, el nivell de fragmentació del DNA. Aplicacions de la citometria de flux. Mètodes per avaluar el poder fecundant in vitro del semen i la capacitació espermàtica.

2. APARTAT 2. TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL SEMEN I D'INSEMINACIÓ ARTIFICIAL. Tema 1. Introducció: aspectes bàsics i importància del control de la reproducció d'animals d'interès agroalimentari; biotecnologies reproductives. Tema 2. Inseminació artificial en animals: recollida, processat i conservació del semen (refrigeració i congelació); tècniques d'inseminació artificial. Tema 3. Tècniques de manipulació del semen al laboratori: centrifugació, filtració, migració i sexatge.

3. APARTAT 3. TÈCNIQUES AVANÇADES DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA. Tema 1. Control hormonal de la reproducció en animals d'interès agroalimentari. Els sistemes de producció intensius. Importància del control de la reproducció. El cicle ovàric. Control hormonal de la reproducció: 1) control hormonal en ovelles i cabres per manipulació fotoperiòdica i tractament amb melatonina, 2) inducció i sincronització de l'estre i l'ovulació i 3) increment de la mida de la camada per immunització contra esteroides. Tema 2. Tècniques de reproducció assistida en animals d'interès agroalimentari.Fecundació in vivo i transferència embrionària (FIVTE). Fecundació in vitro (FIV). Injecció intracitoplasmática d'espermatozoides (ICSI). Clonació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 40 15 55
Classes pràctiques 8 4 12
Exposició dels estudiants 12 16 28
Lectura / comentari de textos 10 15 25
Prova d'avaluació 4 16 20
Tutories 10 0 10
Total 84 66 150

Bibliografia

 • Alabart Alvarez, J.L., (Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias). Inmunoneutralización de esteroides ováricos en ovejas RasaAragonesa. Incidencia en los parámetros reproductivos. Madrid: Ministerio de Agricultura. Catàleg
 • Bonet i Marull, Sergi, Durfort i Coll, Mercè, Egozcue i Cuixart, Josep, (2000). Morfologia espermàtica en porcí = Morfologia espermática en porcino = Morphology of boar spermatozoa. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bonet i Marull, Sergi, , (2006). Biotecnología de la reproducción porcina : manual detécnicas de reproducción asistida en porcino. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Caravaca Rodriguez, Francisco (Universidad de Córdoba: Universidad de Sevilla). Bases de la producción animal. Sevilla: Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Durfort, M. i Vidal, F. (2009). Treballs de la Societat Catalana de Biologia: Biologia de la Reproducció. Barcelona: Societat Catalana de Biologia (filial de l'Institut d'Estudis Catalans).
 • Lombardi, Julian (cop. 1998). Comparative vertebrate reproduction. Boston [etc.]: Kluwer Academic. Catàleg
 • Bonet, S., Casas, I., Holt, W.V., Yeste, M. (editors) (2013). Boar Reproduction: Fundamentals and New Biotechnological Trends. Springer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori Les pràctiques de laboratori es valoraran amb una qualificació màxima de 2 punts sobre un total de 10. [Activitat no recuperable]. 20
Discussió d'articles científics La discussió dels articles es valorarà mitjançant una exposició oral amb una qualificació màxima de 2 punts sobre un total de 10. [Activitat no recuperable].
20
Prova d'avaluació
Les classes teòriques es valoraran mitjançant una prova global escrita amb una qualificació màxima de 6 punts sobre 10. [Activitat recuperable].
60

Qualificació

En la qualificació de l'assignatura es valoraran els coneixements adquirits al llarg de les sessions teòriques (expositives), les habilitats i destreses desenvolupades al llarg de les sessions pràctiques i la capacitat d'interpretar articles científics.

Les classes pràctiques de laboratori s'avaluaran mitjançant l'assistència i una prova objectiva escrita de caràcter individual que contribuiran a la nota final de l'assignatura amb una nota global que representarà un 20% de la nota final (10% assistència + 10% prova escrita).
La discussió dels articles científics s'avaluarà mitjançant una exposició oral sobre els temes tractats als articles científics, i representarà un 20% de la nota final.
Les classes teòriques s'avaluaran globalment mitjançant una prova objectiva escrita de caràcter individual que representarà un 60% de la nota final.

Per superar l'assignatura serà necessari que la qualificació final sigui igual o superior a 5 punts sobre 10; essent condició necessària, però no suficient, haver obtingut una qualificació mínima de 3.5 sobre 6 en la prova global escrita.

L'avaluació de les sessions pràctiques i la de la discussió dels articles científics NO SERAN RECUPERABLES.
La nota de la prova global escrita serà RECUPERABLE mitjançant la realització d'una prova similar a fer durant el període de proves de recuperació establert i que, en aquest cas, permetrà obtenir una nota final màxima de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar la prova global escrita de caràcter individual.