Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Introducció: Organització pluricel·lular i complexitat de l'especialització cel·lular. Control epigenètic en la diferenciació cel·lular: Processos de metil·lació de l'ADN, modificació de les histones i miRNAs. Homeòstasi i renovació tissular./ Introducción: Organización pluricelular y complejidad de la especialización celular. Control epigenético en la diferenciación celular: Procesos de metilación del ADN, modificación de las histonas y miRNAs. Homeostasis y renovación tisular.

2. El desenvolupament embrionari. Vies implicades en el manteniment de les cèl·lules mare embrionàries. Estadis de pluripotencialitat: naive vs. primed. El papel dels ncRNAs en la diferenciació cel·lular. / El desarrollo embrionario. Vías implicadas en el mantenimiento de las células madre embrionarias. Estadios de pluripotencialidad: naive vs. primed. El papel de los ncRNAs en la diferenciación celular.

3. Cèl·lules mare embrionàries com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de diferenciació i totipotencialitat cel·lular. Cèl·lules mare embrionàries obtingudes per transferència nuclear (SCNT). Aspectes ètics i legals de la recerca en cèl·lules mare embrionàries (ES i SCNT) / Células madre embrionarias como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de diferenciación y totipotencialidad celular. Células madre embrionarias obtenidas mediante transferencia nuclear (SCNT). Aspectos éticos y legales de la investigación en células madre embrionarias (ES y SCNT).

4. Cèl·lules mare embrionàries versus cèl·lules mare somàtiques. Cèl·lules mare hematopoiètiques, cèl·lules mare mesenquimàtiques i cèl·lules mare neurals./ Células madre embrionarias versus células madre somáticas. Células madre hematopoyéticas, células madre mesenquimales y células madre neurales.

5. Reprogramació de cèl·lules somàtiques diferenciades: plasticitat del desenvolupament. Cel·lules pluripotents induides (iPs): Factors de transcripció relacionats. / Reprogramación de células somáticas diferenciadas: plasticidad del desarrollo. Células pluripotentes inducidas: Factores de transcripción relacionados.

6. Envelliment cel·lular: telòmers i telomerasa./Envejecimiento celular: telómeros y telomerasa.

7. Teràpies per medicina regenerativa: trasplantament de cèl·lules mare hematopoiètiques i transferència gènica. Matrius acel·lulars. Riscos de generació de tumors. Tècniques i objectius en medicina regenerativa amb cèl·lules mare embrionàries. /Terapias para medicina regenerativa: trasplante de células madre hematopoyéticas y transferencia génica. Matrices acelulares. Riesgos de generación de tumores. Técnicas y objetivos en medicina regenerativa con células madre embrionarias.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0,75 7,00 0 7,75
Lectura / comentari de textos 0,75 7,00 0 7,75
Prova d'avaluació 1,50 15,00 0 16,50
Sessió participativa 19,50 24,00 0 43,50
Total 22,50 53,00 0 75,5

Bibliografia

 • Arrighi, N. (2018). Stem Cells (Primera). Elsevier.
 • Loring, Jeanne Frances (2007). Human stem cell manual. Amsterdam [etc.]: Academic Press, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123704658 Catàleg
 • Sullivan, Stephen (2007). Human embryonic stem cells. Chichester: John Wiley & Sons, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470511619 Catàleg
 • Grisolía, Santiago (2003). Mesenchymal stem cells :. Madrid: Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Catàleg
 • Thomson, Alison (2004). Gene targeting and embryonic stem cells. Oxon [etc.]: BIOS Scientific Publishers. Catàleg
 • Mummery, C. L (2010). Stem cells. London: Academic, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123815354 Catàleg
 • Moore, Keith L (2013). The Developing human : (9th ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders. Catàleg
 • Slack, Jonathan M. W. (2017). The Science of Stem Cells (Primera). Wiley-Blackwell.
 • Mummery, C.; van de Stolpe, A.; Roelen, B.; Clevers, H. (2020). Stem Cells (Tercera). Academic Press (Elsevier).
 • Dye, Frank J. (2017). Dictionary of Stem Cells, Regenerative Medicine, and Translational Medicine. Wiley-Blackwell.
 • Ratajczak, M. (ed.) (2019). Stem Cells. Therapeutic applications. (Primera). Springer.
 • Brand-Saberi, B. (ed.) (2020). Essential Current Concepts in Stem Cell Biology (Primera). Springer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i discussió Article Científic 1 L'activitat es basarà en el comentari de l'article científics i es valorarà a través d'un qüestionari on-line./ La actividad se basará en el comentario del artículo científico y se valorará mediante un cuestionario on-line. 20 No
Lectura i discussió Article Científic 2 L'activitat es basarà en el comentari de l'article científic i es valorarà a través d'un qüestionari on-line./ La actividad se basará en el comentario del artículo científico y se valorará mediante un cuestionario on-line. 20 No
Prova escrita /Prueba escrita Es realitzarà una prova escrita de respostes breus sobre els continguts de l'assignatura que comptabilitzarà un 60% del total de la nota final. / Se realizará una prueba escrita de respuestas breves sobre los contenidos de la asignatura que contabilizará un 60% del total de la nota final. 60

Qualificació

La nota final de l’assignatura és la suma ponderada de les activitats d’avaluació./La nota final de la asignatura es la suma ponderada de las activitades de evaluación.

L'alumne podrà recuperar, en cas de que la seva nota final sigui inferior a 5, la nota corresponent a la prova escrita./El alumno podrá recuperar, en caso de que su nota final sea inferior a 5, la nota correspondiente a la prueba escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'assignarà una nota de NP (No presentat) a l'alumne que no assisteixi a la Prova escrita./ Se asignará una nota de NP (No presentado) al alumno que no asista a la Prueba escrita.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 100% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran sessions de tutories presencials a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Se realizarán sesiones de tutorías presenciales a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies”/“Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

La comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias"/"Avisos y noticias" de la plataforma moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico

Observacions

A banda de la bibliografia bàsica recomanada,el professorat posarà a disposició de l'estudiantat via plataforma moodle, els textos complerts d'articles en llengua anglesa publicats recentment sobre la matèria tractada.

Adicionalmente a la bibliografía básica recomendada, el profesorado pondrá a disposición de los estudiantes via plataforma moodle, los textos completos de artículos en lengua inglesa publicados recientemente sobre la materia tratada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

Donada la mida del grup i l’aula assignada per la docència d’aquesta assignatura, sempre complint les mesures de seguretat establertes per l’oficina de salut laboral de l’UdG, la docència es podrà realitzar de forma 100% presencial./ Dado el tamaño del grupo y el aula asignada para la docencia de esta asignatura, siempre cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la oficina de salud laboral de la UdG, la docencia se podrá realizar de forma 100% presencial.

Escenari tancament UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb professorat virtual amb sessions en streaming en l’horari segons calendari curs 2020-2021. /
Las diferentes actividades se realizarán con profesorado virtual con sesiones en streaming en el horario según calendario curso 2020-2021.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Els estudiants en aquestes situacions assistiran a les classes en streaming./ Los estudiantes en estas situaciones asistirán a las clases en streaming.

Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació. /En ningún escenario se hará modificación de los criterios de evaluación.

Escenari semipresencial

Es realitzaran les activitats d'avaluació de manera presencial.

Escenari tancament UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb format on line (examen tipus test i questionaris on line). Es requerirà l'ús de càmara.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Els estudiants en aquestes situacions realitzaran les activitats d'avaluació on line. Es requerirà l'ús de càmara.

Tutoria i comunicació:
Escenari de semipresencialitat

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic./ Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


Escenari tancament UdG

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic./Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic. /Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic. / En todos los escenarios descritos anteriormente, la comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias" "Avisos y noticias" de la plataforma moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico.