Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a les malalties cardiovasculars i mort sobtada cardíaca.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR CAMPUZANO LARREA  / SARA PAGANS LISTA  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
  • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
  • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Introducció a les malalties cardiovasculars. Patologies cardíaques simples i complexes. Anatomia del cor. Introducció a l'electrocardiograma (ECG). Com és possible que les cèl·lules cardíaques generin un senyal elèctric que pot ser detectat a la superfície de la pell? Mesura de la freqüència cardíaca (auricular i /o ventricular) en un ECG. Com es corresponen les diferents ones i intervals de l’ECG als esdeveniments elèctrics en diferents regions del cor?

2. Introduction to cardiovascular diseases. Simple and complex cardiac diseases. Anatomy of the heart. Introduction to the electrocardiogram (ECG). How is it possible that cardiac cells generate an electric signal that can be detected at the skin surface? Measuring the heart rate (auricular and/or ventricular) in an ECG. How the different waves and intervals in the ECG correspond to the electric events in different regions of the heart?

3. Mort sobtada cardíaca. 1. Patologies hereditàries associades a mort sobtada: Canalopaties i miocardiopaties. Tipus de miocardiopaties: Hipertròfica, dilatada i aritmogènica. Alteracions estructurals del cor associades a miocardiopaties. Tipus de canalopaties: Síndrome de Brugada, Síndrome de QT llarg, Síndrome de QT curt, Taquicàrdia Ventricular Catecolaminèrgica. 2. Bases genètiques de patologies associades a la mort sobtada. Paper de la genètica en l’estratificació del risc de mort sobtada. Ús de tècniques de genètica convencional (Seqüenciació Sanger) vs. aplicació de les noves tecnologies de Next Generation Sequencing pel diagnòstic genètic. Introducció als mètodes d'anàlisi de dades de seqüenciació. 3. Biologia molecular i cel·lular dels canals iònics dependents de voltatge i de les canalopaties. Regulació de l'expressió gènica dels canals iònics cardíacs. Tràfic i localització dels canals iònics, i del complex del canal de sodi en particular; entendre com mutacions poden afectar la localització subcel·lular dels canals iònics i portar a arítmies letals; microscòpia i tècniques bioquímiques per estudiar la distribució subcel·lular dels complexos dels canal iònics; models actuals i principals qüestions en el camp d'estudi. 4. Propietats electrofisiològiques dels miòcits cardíacs. Bases iòniques dels potencials cel·lulars. Generació de l’impuls. Conducció cardíaca. Bases iòniques del potencial d’acció cardíac. Potencials d’acció auriculars i ventriculars. Propietats biofísiques dels canals iònics cardíacs: canals de sodi, potassi i calci. Organització estructural dels canals iònics: dominis estructurals claus, subunitats. Acoblament excitació-contracció en el cor.

4. Sudden cardiac death 1. Sudden cardiac death inherited pathologies: channelopathies and cardiomyopathies. Cardiac cardiomyopathies: Hypertrophic, Dilated and Arrhythmogenic. Structural alterations associated with cardiomyopathies. Cardiac channelopathies: Brugada syndrome, Long QT syndrome, Short QT syndrome, Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. 2. Genetic basis of sudden cardiac death pathologies. Role of genetics in risk stratification of sudden cardiac death. Conventional genetic technologies (Sanger sequencing) vs. application of novel technologies of Next Generation Sequencing for genetic diagnosis. Introduction to sequencing data analysis. 3. Molecular and cellular biology of voltage-gated ion channels and channelopathies. Regulation of cardiac ion channel gene expression. Trafficking and localization of ion channels, and of the sodium channel complex in particular; understanding how mutations can affect the subcellular localization of ion channels and lead to lethal arrhythmias; microscopy and biochemical techniques to study the subcellular distribution of ion channel complexes; current models and major questions in the field. 4. Electrophysiological properties of cardiac myocytes. Ionic basis of cellular potentials. Impulse generation. Cardiac conduction. Ionic basis of the cardiac action potential. Atrial and ventricular action potentials. Biophysical properties of cardiac ion channels: Sodium, Potassium and Calcium channels. Structural organization of ion channels: key structural domains, subunits. Excitation-Contraction coupling in the heart.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 4,00 0 4,00
Exposició dels estudiants 2,00 6,00 0 8,00
Sessió participativa 18,00 47,00 18,00 83,00
Total 20,00 57,00 18,00 95

Bibliografia

  • Bezanilla F (2008). Ion channels: from conductance to structure. Neuron, 60(3), 456-68
  • Bertil Hille (2001). Ion Channels of Excitable Membranes (3rd). Sunderland, Massachusetts U.S.A: SINAUER ASSOCIATES, INC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral d'un o varis articles científics relacionats amb el temari tractat a classe. Els alumnes realitzaran els treballs individualment o per grups.
Oral presentation of one or more scientific papers related to the topics covered in class. Students will work individually or in groups.

Organització del material presentat. Claredat en l'exposició, demostrant comprensió del tema presentat. Integració dels conceptes apresos a classe.
Organization of the material presented. Clarity of the talk, demonstrating an understanding of the topic presented. Consolidation of concepts learned in class.
60 No
Assaig per escrit que puntuarà un 40% de la nota.
Written essay that will score 40 percent.
L'assaig escrit pot estar relacionat amb la presentació oral. Es fa per tal d'avaluar la comprensió dels estudiants del tema estudiat. Es qualificarà de la manera següent:
. Comprensió del tema, 30%
. Organització del text, 30%
. Que el treball estigui correctament referit, un 20% i
. Estil i idioma clars, 20%
The written essay may be related to the oral presentation. It will be done in order to evaluate the students’ understanding of the topic studied. It will be qualified as follows:
. Understanding of the topic, 30%
. Organization of the text, 30%
. Have properly referred work, 20%, and
. Clear style and language, 20%
40 No

Qualificació

- Presentació Oral: 60% de la nota final.
Organització del material presentat. Claredat en l'exposició, demostrant comprensió del tema presentat. Integració dels conceptes apresos a classe.

- Examen per escrit: 40% restant.
L'assaig escrit pot estar relacionat amb la presentació oral. Es fa per tal d'avaluar la comprensió dels estudiants del tema estudiat. Es qualificarà de la manera següent:
. Comprensió del tema, 30%
. Organització del text, 30%
. Que el treball estigui correctament referit, un 20% i
. Estil i idioma clars, 20%


- Oral presentation: 60% of the final score.
Organization of the material presented. Clarity of the talk, demonstrating an understanding of the topic presented. Consolidation of concepts learned in class.

- Written exam: it will score the remaining 40 percent.
The written essay may be related to the oral presentation. It will be done in order to evaluate the students’ understanding of the topic studied. It will be qualified as follows:
. Understanding of the topic, 30%
. Organization of the text, 30%
. Have properly referred work, 20%, and
. Clear style and language, 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal assistir al 80% de les classes per a ser avaluat.

You must attend 80% of the classes in order to be evaluated.

Avaluació única:
Hi haurà una prova escrita que computarà el 100% de la nota.
There will be a written test-type exam that will score 100 percent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Si els estudiants ho sol·liciten, es faran sessions de tutoria amb el professorat.

S'estableix el correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, com a canal de comunicació entre el professorat i l’estudiantat. En cas que l'estudiant requereixi informació en més detall per a resoldre dubtes, es fixarà data per a tutoria.


Upon students' request, tutoring sessions will be held with the faculty.

The institutional e-mail, which appears in the elective's information, is validated as a communication tool between teachers and students. In the event that a student requires more detailed information to resolve questions, we will schedule an appointment for tutoring.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, serà l'eina de comunicació entre el professorat i l’estudiantat fora de l'aula.

The institutional email, which appears in the elective's information, will be the communication tool between teachers and students outside of the classroom.

Observacions

El 60% de la nota final es basarà en la presentació oral d'un tema relacionat amb l'assignatura, i el 40% restant en un examen per escrit.
Ara bé, la participació a classe dels alumnes es tindrà en compte per tal d'ajustar la NOTA FINAL. Els professors podran fer preguntes sobre la bibliografia recomanada per cada classe.

Coordinador de l’assignatura: Marcel Vergés, marcel.verges@udg.edu

Us convidem a preguntar-nos qualsevol dubte que tingueu sobre l'assignatura.

Tots els professors d’aquesta assignatura són investigadors del Centre de Genètica Cardiovascular. Per a més informació, aneu a http://ca.gencardio.org/


60% of the elective score will be based on the oral presentation of a topic related to this subject, and the remaining 40% on a written exam.
However, participation of students in class will be taken into account to adjust the FINAL MARK. Teachers could ask questions about the recommended bibliography for each class.

Course coordinator: Marcel Vergés, marcel.verges@udg.edu.

We invite you to ask any questions you may have about this elective subject.

All teachers of this elective are researchers at the Cardiovascular Genetics Center. For more information, you can visit http://ca.gencardio.org/

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l’assignatura s’adaptarà de la següent manera a la modalitat de semipresencialitat i no presencialitat:

- Escenari semi-presencial: així s’iniciarà el curs. Atès que l'aforament de l'aula és suficient pel nombre d'alumnes que habitualment es matriculen a l'assignatura, es preveu que la docència tingui lloc un 100 % de forma presencial. De tota manera, es considerarà l'ús de la plataforma Google Meet (o qualsevol altra acceptada per la institució) com a servei de vídeo-comunicació per a realitzar activitats de manera alternativa, si fos necessari, així com “Avisos i notícies” via Moodle.

- Escenari de tancament de la UdG: en cas de tancament de la UdG, s’utilitzarà Google Meet o similar com a eina per a la realització de les sessions per cada membre del professorat amb el grup d’estudiants.

- Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: En casos especials d’estudiants que per motius de salut hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies, o que no puguin assistir a la universitat (persones de risc), se'ls hi facilitarà el material d’estudi i es tractarà de dedicar durant el seu període de confinament alguna activitat remota per a que hi puguin participar a nivell grupal.


The elective's design will be adapted as follows to the model of blended learning and online teaching:

Blended learning: this is how the course will start. Since the classrom's capacity is sufficient to accomodate the number of students that usually enroll in the elective, it is expected that teaching will take place 100% in class. However, using the Google Meet platform (or any other accepted by the institution) as a video communication service will be considered for alternative activities, if necessary, as well as "Notices and news" via Moodle.

- Online teaching: in the event of lockdown, Google Meet or similar will be used as the only tool for performing sessions by each faculty member with the group of students.

- Dealing with vulnerable or temporarily confined students: In the special cases of students whom, due to reasons of health, require confinement for a period of 15-30 days, or whom may be unable to attend university (people at risk), the study materials will be provided to them, and we will try to devote during their period of confinement some sort of remote activity so that they can participate in the group.

Modificació de l'avaluació:
Només en cas de tancament de la UdG per un rebrot de la pandèmia durant el període d’avaluació, l’avaluació, que consisteix en l’exposició oral d’un article, es faria per vídeo-comunicació via plataforma Google Meet o similar.

Only in the event of lockdown as a result of the pandemic's resurgence during the evaluation period, the evaluation, which consists in the oral presentation of an article, will be done by video communication via the Google Meet platform or similar.

Tutoria i comunicació:
Si els estudiants ho sol·liciten, es faran sessions de tutoria amb el professorat.

S'estableix el correu electrònic institucional, que apareix a la informació de l'assignatura, com a canal de comunicació entre el professorat i l’estudiantat. En cas que l'estudiant requereixi informació en més detall per a resoldre dubtes, es fixarà data per a tutoria.


Upon students' request, tutoring sessions will be held with the faculty.

The institutional e-mail, which appears in the elective's information, is validated as a communication tool between teachers and students. In the event that a student requires more detailed information to resolve questions, we will schedule an appointment for tutoring.