Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
80
Crèdits:
14

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL  / DAVID BRUSI BELMONTE  / SALVADOR CALABUIG SERRA  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / JOAN CORTADA HORTALA  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MARIA LUISA ESCODA ACERO  / MARIA FERNANDEZ POU  / JORGE GARCIA LOPEZ  / PERE GIFRE RIBAS  / MARINA HIDALGO ROVIRA  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / MONTSERRAT MOLA MARTI  / FRANCESC MONTERO AULET  / LIDIA OCHOA CAÑIGUERAL  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / RAIMON PORTELL RIFÀ  / EMILI PUIG VILARO  / JUAN PUIGGALI ALLEPUZ  / ESTER RAFEL CUFI  / LLUIS RIUS OLIVA  / NURIA SALA VILA  / ANNA SERRA SALVI  / MONTSERRAT TESOURO CID  / DANIEL TURON LLAGOSTERA  / JAUME VILA FRIGOLA  / ROSER VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts de l’especialitat corresponent.
 • Conèixer contextos i situacions en els que s’usin o apliquin els continguts.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.
 • Fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i posi en valor les aportacions dels alumnes.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.

Altres Competències

 • Conèixer l'estructura i l'organització d'un centre de secundària

Continguts

1. Observació i anàlisi reflexiva del centre de secundària: principis educatius, estructura i organització, projectes, model de pràctica docent i de gestió, relació amb l'entorn, etc.

2. Programació didàctica d'una matèria corresponent a l'especialitat: Competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació, metodologia i atenció a la diversitat.

3. Intervenció didàctica: disseny, desenvolupament i avaluació

4. Valoració reflexivocrítica de l'estada de pràctiques i de la pròpia actuació: autoavaluació i propostes de millora

5. Desenvolupar les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 30,00 0 30,00
Elaboració individual de treballs 5,00 75,00 0 80,00
Pràctiques en empreses / institucions 200,00 15,00 0 215,00
Seminaris 5,00 5,00 0 10,00
Tutories de grup 15,00 0 0 15,00
Total 225,00 125,00 0 350

Bibliografia

 • Pérez Gómez, Ángel I. (2010 ). Aprender a enseñar en la práctica : procesos de innovación y práctica de formación en la educación secundaria . Barcelona: Graó :Ministerio de Educación. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2010 ). Procesos y contextos educativos : enseñar en la educaciónsecundaria . Barcelona: Graó [etc.]. Catàleg
 • Gairin, J. Antúnez,S. (1996). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (D.L. 1991 ). Del projecte educatiu a la programació d'aula : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bernal Agudo, José Luis (DL 2012 ). Las Competencias docentes en la formación del profesorado . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Esteve Ruescas, Olga (2010 ). Creando mi profesión : una propuesta para el desarrollo profesional de profesorado . Barcelona: Octaedro. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Estada de pràctiques al centre de secundària: a) Pràctiques d'observació. b) Pràctiques d'intervenció acompanyada. c) Pràctiques d'intervenció autònoma IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ AL CENTRE
Assistència al centre i a les sessions de tutoria.
Assumpció de responsabilitats assignades i acompliment dels acords del pla de treball.
Implicació en el funcionament del centre.
Implicació en el departament didàctic.
Relació / comunicació amb l’alumnat
Participació en activitats extraaula, projectes de centre, jornades culturals,...
Aspectes deontològics ( confidencialitat, respecte a la intimitat, cura en el tracte i atenció a les persones,...)
DISSENY DE LA UNITAT DIDÀCTICA
Selecció, organització i seqüenciació dels continguts.
Determinació dels objectius d’aprenentatge i de les competències.
Metodologia didàctica.
Recursos didàctics.
Coherència i qualitat del disseny.
Domini dels continguts de l’especialitat.
Adequació de les activitats al nivell i a la tipologia de l’alumnat.
Avaluació
INTERVENCIÓ A L'AULA
Interacció amb l’alumnat.
Estructuració i claredat en la intervenció didàctica.
Transmissió / generació de coneixements.
Adequació de la intervenció al nivell i a la tipologia de l’alumnat
Organització de l’espai i el temps.
Atenció a la diversitat
Capacitat per mantenir l’ordre dins d’un clima de treball i col•laboració.
Capacitat per analitzar els conflictes i orientar-los de manera adequada.
Avaluació de l’alumnat
50 No
Elaboració d'un portafolis que inclou:a)breu descripció i anàlisi de les característiques del centre de secundària i el seu context; b) Programació didàctica anual d'una matèria corresponent a l'especialitat; c) disseny d'unitat didàctica i descripció i valoració de la seva posada en pràctica; i d) reflexió i autoavaluació de la pròpia actuació docent i de l'experiència viscuda
Presentació i estructura del portafoli.
Anàlisi i diagnosi del centre.
Programació didàctica.
Unitat didàctica.
Coneixements i fonamentació teòrica.
Avaluació de la posada en pràctica.
Nivell de reflexió.
Tutories: Complir amb els terminis establerts i les tasques acordades.
Actitud, iniciativa, responsabilitat,...
50 No

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà de la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació.

Per a poder fer mitjana cal tenir aprovada l'avaluació del tutor de Centre de Secundària i la del tutor de la Universitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal una assistència mínima del 80% de les hores previstes de pràctiques en el Centre de Secundària per a ser avaluat pel tutor de Centre. No cumplir aquest requisit es considerarà No Presentat.

La no presentació del portafoli en la data prevista es considerará No Presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Com que s'han realitzat més del 50% de les hores de pràctiques als centres i no hi ha perspectives de reiniciar les classes presencials a secundària durant el mes d'abril, es dona per finalitzada la part presencial del pràcticum. Es pot seguir amb activitas a distància, d'acord amb els mentors de centre. No es preveu la recuperació de les hores presencials de les pràctiques un cop acabat el curs.

Modificació de l'avaluació:
El pràcticum s’avaluarà en funció de les 4 setmanes presencials en els centres educatius, s’hagi realitzat totalment, en part o no la implementació de la programació didàctica. Per a l'avaluació també es tindran en consideració les activitats que s'hagin dissenyat per a realitzar on line, si així s'ha acordat amb el tutor i el mentor.

Tutoria i comunicació:
Trobades per mitjà d'eines virtuals per fer tutories i seguiment del treball. Correu electrònic.