Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
S'han de proporcionar orientacions i criteris que permetin encarar amb prou solidesa una intervenció relacionada amb les tasques inherents al temps de pràctiques. A continuació es relacionen els continguts docents estudiats amb la realitat pràctica de la vida quotidiana i laboral d'una organització per poder obtenir una major implicació responsable i eficient per part de l'alumne. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb la comunicació audiovisual i multimèdia Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció audiovisual Treball pràctic a l'empresa i realització de la memòria de les pràctiques
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carolina Rua Fernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carolina Rua Fernandez
Idioma de les classes:

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • E8. Dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o bé desenvolupar-les a partir de les demandes de tercers o dels requisits de mercat.
 • E9. Analitzar, confeccionar i desenvolupar polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa
 • E10. Materialitzar productes audiovisuals i / o multimèdia fent servir els propis recursos expressius

Continguts

1. 1. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb la comunicació audiovisual i multimèdia. 1.1. Anàlisi documental del sector vinculat amb la pràctica. 1.2. Determinació del grau d’interdisciplinarietat de l’àrea de treball. 1.3. Funcions específiques de les àrees d’intervenció 2. Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció audiovisual 2.1. Disseny de les tècniques i estratègies de treball 2.2. Desenvolupament de criteris d’actuació per a situacions reals 2.3. Elaboració de calendari (accions i dates clau). 2.4. Capacitat de treball en grup dins de l’àmbit laboral. 2.5. Responsabilitat professional. 3. Treball pràctic en l’empresa i realització de la memòria de les pràctiques 3.1. Objectius generals del treball. 3.2. Mitjans tècnics i recursos humans. 3.3. Característiques del context d’intervenció. 3.4. Activitats desenvolupades en les pràctiques. 3.5. Funció del tutor designat per l’entitat col•laboradora. 3.6. Materials didàctics complementaris. 3.7. Treball pràctic en l’empresa. 3.8. Memòria. Reflexions finals i conclusions del treball de pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 290,00 0 301,00
Total 11,00 290,00 0 301

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES El lliurament de la memòria final s’ha de dur a terme en el transcurs màxim de set dies laborables després de la finalització de la pràctica externa. La memòria de les Pràctiques externes hauria de presentar-se en format digital i contenir com a mínim la informació següent:PORTADA. A la portada s’ha de fer constar: Titulació. Nom de l’activitat desenvolupada. Dates en que s’ha realitzat les Pràctiques. Nom del Centre col•laborador. Nom del tutor professional (de centre). Nom del tutor acadèmic (de Facultat). Cognoms i nom del alumne/a, D.N.I. Data en que s’ha lliurat la Memòria. CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA El present índex és de tipus orientatiu atesa la gran varietat d’entitats i de tasques existents en funció de la modalitat del període de pràctiques realitzades. MEMÒRIA PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GAM 1. Declaració de principis 1.1. Què espero trobar-me. 1.2. Objectius i expectatives que es pretenen aconseguir. 2. Presentació de l’empresa/institució 2.1. Història i contextualització. 2.2. Estructura i organització. 2.3. Recursos humans i materials. 3. Activitat desenvolupada 3.1. Motivació de l’estudiant/a per dur a terme l’activitat. 3.2. Objectius de la pràctica. 3.3. Tasques desenvolupades. 3.4. Competències que s’havien previst assolir i el grau d’acompliment assolit. 3.5. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l’activitat. 4. Valoració de la pràctica 4.1. Grau d’assoliment dels objectius proposats. 4.2. Grau d’integració de l’estudiant en l’activitat de l’entitat i relació amb el tutor. 4.3. Valoració de la formació prèvia al llarg dels estudis del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades. 4.4. Punts forts i punts dèbils de l’entitat i possibles suggeriments de millora, si s’escau. 5. Autoavaluació 5.1. Valoració global de l’experiència FORMAT Document escrit. Valoració de la voluntat de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat. Valoració de la capacitat de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat. Valoració de l’adaptació de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat. Valoració de l’assoliment dels objectius inicials del pla de treball. Valoració dels resultats del conveni pel que fa a la formació de l’estudiant/a. Valoració de la qualitat del treball realitzat. 40 No
  Els tutors de l’empresa han d’emetre un informe final, el quadern de pràctiques que els proporciona l’escola, sobre la tasca efectuada per l’alumne. Comportament personal Valoració de la capacitat de l'estudiant. Valoració de l'adaptació de l'estudiant al seu entorn. Rigor en el treball Grau d’assoliment dels objectius marcats. Iniciativa en el treball Valoració de la voluntat de l'estudiant per portar a terme les tasques proposades. Eficiència en les tasques Valoració global de l'activitat de l'estudiant. Integració treball grup Manifesta actitud de respecte i empatia amb tota la comunitat laboral. Comunicació Compleix les pautes pel que fa a la recopilació d’informació com a la comunicació d’aquesta informació. S’explica de manera correcta, precisa i ordenada. La redacció és correcta en la forma (estil, argumentació, etc.) 60 No

  Qualificació

  L’avaluació contempla les qualificacions del tutor de l’empresa i el professor de les pràctiques a partir d’uns criteris específics d’avaluació fixats per la comissió d’àrees amb una relació proporcional del 60% i 40% respectivament.

  Tutor de l’empresa: 60%

  En el quadern de pràctiques, el tutor qualificarà 6 ítems (comportament personal, rigor en el treball, iniciativa en el treball, eficiència en les tasques, integració en el treball amb el grup i la comunicació en l’empresa) cadascú dels quals serà puntuat del 0 al 10, obtenint una mitjana que significarà el 60% de la nota obtinguda per l’alumne.


  Professor de pràctiques: 40%

  En quant al professor de pràctiques, obtindrà el 40% restant avaluant el compliment per part de l’alumne de:

  - Memòria final 40%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  El lliurament de la memòria final s’haurà de presentar dins el calendari establert en el curs acadèmic corresponent.
  La no presentació o, la presentació fora de termini representarà un NO PRESENTAT.

  Avaluació única:
  Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Organització general

  Les pràctiques s’han de realitzar durant el segon parcial del quart curs i l’horari està preparat per tal que els alumnes puguin realitzar les pràctiques sense que sorgeixin problemes amb la resta d’assignatures.

  De la gestió de les pràctiques s’encarrega el professor responsable del mòdul, que compta amb el recolzament del personal de l’administració.

  En les pràctiques intervenen un tutor designat per l’empresa, el professor responsable del mòdul (tutor de la pràctica) i l’alumne.

  L’alumne, per iniciativa pròpia pot buscar una empresa per realitzar les pràctiques o bé pot aprofitar la borsa de pràctiques de l’Escola.

  La comissió d’àrees determina quines són les institucions i empreses disponibles segons els convenis que s’hagin establert. Aquesta comissió determina els criteris de concessió d’un lloc de pràctiques per a cada estudiant segons el seu perfil i la tipologia de les places.

  L’alumne ha de presentar una sol•licitud de la pràctica, en la que ha de constar el tipus d’activitat de l’entitat col•laboradora, l’objectiu del treball i els recursos tècnics que utilitzarà. Aquesta sol•licitud ha de ser acceptada per la comissió.

  Després que els alumnes disposin d’entitat col•laboradora i de l’acceptació de la sol•licitud, s’imparteixen quatre sessions docents amb el professor del mòdul de les pràctiques. L’objectiu d’aquestes sessions consisteix en desenvolupar els recursos conceptuals i metodològics necessaris per realitzar les pràctiques.

  Al llarg del semestre l’alumne pot dirigir-se al professor de pràctiques per solucionar dubtes i per intercanviar impressions sobre les mateixes. Al final, ha de demanar una tutoria per al lliurament de la memòria escrita.

  El professor de pràctiques i el tutor de l’empresa contacten per valorar l'experiència. Durant la reunió han d’emplenar unes fitxes d’informació del seguiment de les pràctiques, en les que s’hagin recollit les possibles incidències o comentaris que s’hagin produït.

  Els tutors de l’empresa han d’emetre un informe final, el quadern de pràctiques que els proporciona l’escola, sobre la tasca efectuada per l’alumne.


  Metodologia i avaluació

  Les pràctiques tenen una durada de 300 hores, s’han de realitzar durant el segon parcial del quart curs i l’horari està preparat perquè els alumnes puguin realitzar les pràctiques sense que sorgeixin problemes amb la resta d’assignatures.

  El còmput d’hores contempla 250 hores de pràctiques en l’empresa, les quals poden correspondre a 1/2 jornada (4h/dia) 3,13 mesos, o 1 jornada (6 h/dia) 2,09 mesos o 1 jornada de 8 hores. Les 50 hores restants corresponen al treball d’aprenentatge autònom: activitats que l’alumne realitza per preparar els objectius del mòdul, consolidar-los i aprofundir en ells. Tanmateix, es contempla el treball presencial: activitats destinades a facilitar el seguiment dels objectius del mòdul.

  De la gestió de les pràctiques s’encarrega el professor responsable del mòdul, que compta amb el recolzament del personal d’administració.

  En les pràctiques intervenen un tutor designat per l’empresa, el professor responsable del mòdul (tutor de la pràctica) i l’alumne.

  L’alumne, per iniciativa pròpia, pot buscar una empresa per realitzar les pràctiques o bé pot aprofitar la borsa de pràctiques de l’Escola.

  El tutor de l’empresa i el professor responsable de les pràctiques farà una reunió de coordinació per definir les tasques i crear una oferta amb un pla de treball.
  També decidiran els criteris d’avaluació, d’on sortirà un document d’avaluació.

  Una de les tasques del professor responsable de les pràctiques és decidir quins alumnes s’adapten millor a una oferta de pràctiques. No obstant, la decisió final per acceptar a un alumne sempre serà de l’empresa.

  Al final de les pràctiques l’alumne haurà de presentar una memòria on valori les pràctiques realitzades i haurà d’omplir un qüestionari d’autoavaluació.


  Avaluació

  L’avaluació de les pràctiques sempre haurà de constar de tres notes: la primera s’obtindrà del document d’avaluació consensuat entre el tutor de l’empresa i el tutor de les pràctiques; la segona contindrà la valoració personal del tutor de les pràctiques sobre tot el procés (memòria escrita), i finalment, haurà de considerar-ne l’autoavaluació per part de l’alumne en la memòria presentada.

  Aquesta avaluació partirà d’una sèrie de criteris clars, que hauran de tenir uns indicadors avaluables:

  60% document d’avaluació
  40% tutor de la pràctica (memòria escrita)


  En cas de confinament total pel COVID19, l'estudiant podrà fer teletreball si l'empresa i l'estudiant així ho acorden.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.