Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura l’estudiant coneixerà i es familiaritzarà amb un seguit de tècniques d’anàlisi molt útils per relacionar grans grups de variables (bé sigui a través de mètodes de dependència o d’independència) sempre orientat al desenvolupament d’accions de màrqueting. Les diferents tècniques que es presenten cobreixen un ampli ventall de metodologies i de fonts de recopilació d’informació, sempre des d’una perspectiva pràctica que permet a l’estudiant establir un sistema de presa de decisions estratègiques a nivell comercial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
  • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
  • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
  • 13E- Comprendre el comportament del consumidor i les variables que condicionen la seva decisió de compra

Continguts

1. Tema 1. L’anàlisi discriminant

2. Tema 2. Anàlisi de Components Principals (ACP)

3. Tema 3. Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM)

4. Tema 4. Anàlisi de Clústers

5. Tema 5. Anàlisi d’Escalaments Multidimensionals (EMD)

6. Tema 6. Anàlisi de Mesures Conjuntes o Conjoint Analysis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19,5 31 50,5
Classes expositives 19,5 21 40,5
Prova d'avaluació 2 15 17
Resolució d'exercicis 9 18 27
Tutories 15 0 15
Total 65 85 150

Bibliografia

  • Ezqequiel Uriel Jiménez, Joaquín Aldás Manzano (2005). Análisis multivariante aplicado: aplicaciones al marketing. Investigación de mer. Madrid: Thomson cop. .
  • Gujarati, Damodar N (2004). Econometría (4a ed. ). México: McGraw-Hill.
  • Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid: McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del
50% que s’aplicarà a la nota mitjana de tots els lliuraments sol•licitats (amb independència de si es lliuren o no). També, hi haurà algun exercici individual aleatori d'aula.
50
Prova d'avaluació La prova d'avualuació representa un total del 50% de la nota final. 50

Qualificació

L’estudiant haurà d’escollir entre una avaluació contínua (1) o una avaluació final (2) al principi de curs i només podrà optar a una d’elles en convocatòria ordinària. Si l’alumne no assoleix un 5 o superior de l’avaluació contínua o de l’avaluació final en la primera convocatòria, podrà optar a la convocatòria extraordinària, que tindrà les característiques de l’avaluació final.

1) Avaluació contínua en la qual es valorarà el rendiment de l’estudiant a través de dues vies:
a) Resolució d’exercicis d’avaluació contínua, manualment i/o a través del programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzats de forma grupal (2-3 persones per grup). També, s'inclouran exercicis individual en dies aleatoris que ponderaran en aquesta part de la nota. La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del 50% que s’aplicarà a la nota mitjana i ponderada de tots els lliuraments sol•licitats (amb independència de si es lliuren tots o no).
b) Examen final, que inclourà tots els continguts de l’assignatura i tindrà una ponderació d’un 50%.

*Serà requisit imprescindible obtenir una qualificació de 5 sobre 10 o superior a l’examen final per tal que aquesta ponderació (50%-50%) sigui aplicable.
**La presentació dels exercicis d’avaluació contínua no és obligatòria però tampoc és recuperable.

2) Avaluació final, en la qual el 100% de la nota de l’assignatura provindrà de l’examen final.

*S’entendrà que un/a estudiant es presenta a aquesta modalitat d’avaluació si no presenta cap dels lliuraments d’avaluació contínua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La matèria que es presenta està molt centrada en el “saber fer” i “saber interpretar” per la qual cosa, l’assoliment dels conceptes que s’exposaran, la realització dels lliuraments d’avaluació continuada i dels exercicis proposats així com la consolidació dels coneixements adquirits en les assignatures anteriors de Fonaments de l’Estadística i d’Estadística I, seran imprescindibles per aconseguir els objectius d’aquest curs.

Assignatures recomanades

  • Estadística I
  • Fonaments d'estadística