Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En un primer nivell, es presentaran instruments que han de servir per analitzar les relacions entre variables quantitatives i qualitatives (comparació de mitjanes i ANOVA) i entre variables quantitatives (anàlisi de correlació). En un segon nivell, s’analitzaran diferents tipus de regressions: lineal (simple i múltiple) i logística. Totes aquestes anàlisis es replicaran amb el programa d’anàlisi estadístic SPSS.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
  • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
  • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting

Continguts

1. Bloc I. Inferència estadística bivariant. a) Relació entre variables quantitatives i qualitatives. b) Relació entre dues variables qualitatives.

2. Bloc II. Anàlisi de regressió. a) Relació entre dues variables quantitatives. b) Regressió lineal simple.

3. Bloc III. Anàlisi multivariada. a) Regressió lineal múltiple i variables fictícies. b) Regressió logística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 34,5 32 66,5
Classes expositives 19,5 22 41,5
Prova d'avaluació 2 15 17
Resolució d'exercicis 6 19 25
Total 62 88 150

Bibliografia

  • Coenders, Germà (2010 ). Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
  • Gujarati, Damodar N (cop. 2004 ). Econometría (4ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Uriel Jiménez, Ezequiel (cop. 2005 ). Análisis multivariante aplicado : aplicaciones al marketing, investigación de mercados, economía, dirección de empresas y turismo . Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del 50% que s’aplicarà a la nota mitjana de tots els lliuraments sol•licitats (amb independència de si es lliuren o no). Hi haurà activitats d'aula (exercicis curts) individuals en aquesta part de la nota. 50
Prova d'avaluació La prova d'avaluació representa un 50% de la nota final. 50

Qualificació

L’estudiant haurà d’escollir entre una avaluació contínua (1) o una avaluació final (2) al principi de curs i només podrà optar a una d’elles en convocatòria ordinària. Si l’alumne no assoleix un 5 o superior de l’avaluació contínua o de l’avaluació final en la primera convocatòria, podrà optar a la convocatòria extraordinària, que tindrà les característiques de l’avaluació final.

1) Avaluació contínua en la qual es valorarà el rendiment de l’estudiant a través de dues vies:
a) Resolució d’exercicis d’avaluació contínua, manualment i/o a través del programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzats de forma grupal (2-3 persones per grup) o individual, en el cas d'algun exercici d'aula. La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del 50% que s’aplicarà a la nota mitjana i ponderada de tots els lliuraments sol•licitats (amb independència de si es lliuren tots o no).
b) Examen final, que inclourà tots els continguts de l’assignatura i tindrà una ponderació d’un 50%.

*Serà requisit imprescindible obtenir una qualificació de 5 sobre 10 o superior a l’examen final per tal que aquesta ponderació (50%-50%) sigui aplicable.
**La presentació dels exercicis d’avaluació contínua no és obligatòria però tampoc és recuperable.

2) Avaluació final, en la qual el 100% de la nota de l’assignatura provindrà de l’examen final.

*S’entendrà que un/a estudiant es presenta a aquesta modalitat d’avaluació si no presenta cap dels lliuraments d’avaluació contínua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

L’assignatura consta de dues parts clarament diferenciades. D’una banda, la inferència estadística bivariant i els models de regressió. Per l’altra, la introducció de les principals tècniques d’anàlisi multivariada. Pel seguiment de la primera part és aconsellable haver superat l’assignatura de Fonaments de l’estadística, del primer curs.
Per seguir amb èxit l’assignatura és imprescindible estudiar els apunts, consultar la bibliografia, resoldre els exercicis proposats i realitzar de manera comprensiva les pràctiques amb SPSS.
Es recomana resoldre els dubtes que puguin sorgir als horaris de tutoria i fer el seguiment de les sessions a l’aula informàtica, cosa que implica un temps suficient d’estudi personal amb la dedicació horària aproximada que s’indica a cada una de les activitats.

Assignatures recomanades

  • Fonaments d'estadística