Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura té la intenció de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de les noves ocupacions del sector turístic: el Community Manager (CM). Tenint en compte els avenços dins la Societat de la Comunicació, el sector turístic és un dels que més afectats en aquest sentit i cal d’una figura que pugui donar veu a les empreses turístiques i les seves demandes digitals. Es tractarà de donar a conèixer totes les eines possibles per tal de que l’alumne pugui exercir o desenvolupar les tasques pròpies d’aquesta figura descrita. Així, es té la intenció que sigui el mateix estudiant el que descobreixi com cercar, publicar i contrastar la informació que s’ha de donar a conèixer als clients actuals i futurs, i com estar present en les diverses plataformes de xarxes socials a fi d’assolir les competències.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. El Community Manager(CM) 1.1. Concepte i definició 1.2. Perfil del CM

2. Les funcions bàsiques del CM.

3. L'estat de la qüestió: Internet 2.0

4. L'estratègia social 4.1. Elaboració del Social Media Plan

5. El contingut 2.0 5.1. Com crear contingut a les Xarxes Socials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 13 15 28
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 30 45 75

Bibliografia

 • AERCO PSM (2013). Community Manager: Gestión de Comunidades Virtuales. ....
 • GARRIGA PORTOLÀ, MARC (2015). Gestió de dades i coneixement obert. Girona: UdG.
 • HOLLOMAN, CHRISTER (2012). MBA en social media: desarrollo y aplicación de estrategias para utilizar los me. Barcelona: Profi Editorial.
 • KIRKPATRICK, DAVID (2013). El efecto Facebook, . Gestión 2000.
 • MAROTE, DANIEL (2012). OrganicSM: La forma natural de hacer social media marketing. Madrid: Edición de autor.
 • MEZRICH, BEN (2010). Multimillonarios por accidente. Barcelona: Alienta.
 • MORENO, MANUEL (2014). El gran libro del community manager. Barcelona: Gestión 2000.
 • ORIHUELA COLLIVA, JOSÉ LUIS (2011). Mundo Twitter. Barcelona: Alienta.
 • Social Network Analysis - Understand Customer Sentiment. Recuperat , a https://www.crimsonhexagon.com/ppc-landing_usa_analytics-brand-analysis/?_bk=soc
 • Revista de Comunicación. Universidad de Sevilla. http://www.revistacomunicacion.org/.
 • Redes.com, Revista de Estudios para el desarrollo Social de la Comunicación. http://revista-redes.com.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs i exercicis Aquesta activitat, representa el 20% sobre la nota final 20
Visites professionals Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Cerca d’informació Aquesta activitat, representa el 20% sobre la nota final 20
Examen/Prova finals Aquesta activitat representa el 50% sobre la nota final 50

Qualificació

L’avaluació serà continuada i la nota final s’obtindrà a partir de la següent fórmula:

AC (Av. Continuada) 100%= Ex1 + Ex2 + Recerca + ExFinal
EXF (Examen Final) 100%

L’AC (Ex1, Ex2, recerca i ExFinal) constarà de diferents proves/experiments que es faran al llarg del curs i estaran avaluades segons la informació trobada i el desenvolupament i publicació de continguts. També hi haurà visites de professionals en la matèria, informació que també hauran d’utilitzar per la recerca i confecció de contingut de la Xarxa Social escollida. L’Ex1 es tracta de crear un perfil a una Xarxa Social a escollir (Facebook, Instagram o Twitter); l’Ex2 es tracta de tenir un nombre de likes segons els continguts publicats a la Xarxa Social. La Recerca és el recull d’informació de la informació que es necessita per escollir la millor xarxa (o la més seguida) en funció del perfil al que volem destinar el perfil.

L’EXF (Febrer) l’hauran de realitzar només aquells alumnes que no optin per una avaluació continua sobre el conjunt del programa de l’assignatura.

La part teòrica constarà de 3 parts: una amb 10 preguntes de tipus multi resposta (A, B, C, D), un altre amb 10 preguntes tipus V/F i la tercera part serà una pregunta oberta. La part pràctica serà l’explicació de l’experiència amb la creació de contingut de la Xarxa Social. Pels que fan l’Examen Final, la pregunta versarà sobre informació/articles sobre Xarxes Socials i els seus beneficis dins el sector turístic i que serà penjada amb anel•lació de l’examen a la plataforma Moodle.

No serà obligatori contestar a totes les preguntes, cada pregunta encertada valdrà 2 punts i si la resposta no es correcte es restaran 0,5 punts. Cada exercici parcial es puntuarà sobre 10 i valdrà el següent: Ex1=20%+Ex2=20%+Recerca=10% i V.Professional=5%+ExFinal=50%. Es considera aprovat quan AC (100%: en aquest cas la mitja es farà a partir del 4,5) o EXF (100%) superin el 5.

La no assistència no serà penalitzada, però els alumnes que superin en un 80% l’assistència a classe poden millorar la puntuació, que es sumarà al total de la nota final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.

Les classes seran de 2 hores setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada. Més endavant, tindrem una sèrie de classes pràctiques en la que els alumnes hauran de desenvolupar el que es demana com a classes pràctiques dins l’assignatura, demostrant així l’aplicació dels coneixements i poder fer els exercicis demanats pel professor.