Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’ assignatura vol aconseguir que l’ alumne tingui una marcada orientació a la qualitat de servei i l’ atenció al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Identificará tipologies de clients diferenciades i aplicarà el sistema de gestió adient . Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements (per poguer facilitar les acciones d’animació) dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA  / LUISA MOLANO CERRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Conceptes de Temps lliure i conceptes paral•lels

2. Definició d’ Animació

3. Activitats Turístiques Recreacionals

4. L’ Animador Turístic

5. L’ Animació a l’ Hoteleria

6. L’ Animació a les empreses d’ Intermediació Turística

7. L’ Animació als Transports

8. L’ Animació a altres sectors turístics, Parcs Temàtics, Ressorts, Creuers, Turisme ACTIU, etc..

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 1 2
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 4 6
Cerca d'informació 3 10 13
Classes expositives 4 1 5
Classes participatives 25 10 35
Prova d'avaluació 2 10 12
Simulacions 4 0 4
Total 41 36 77

Bibliografia

 • Antonio Chaves y Lluis Mesalles (2001). El Animador. Barcelona: Ed.Laertes.
 • Maria Labollita y Monika Farré (2005). Animación en el Ámbito Turístico. Madrid: Ed. Piramide (Grupo Anaya).
 • Xavier Puertas i Silvia Font (2007). Juegos y Actividades Deportivas para la Animación Turística . Madrid: Ed. Síntesis.
 • Xavier Puertas (2004). Animación en el Ámbito Turístico. Madrid: Ed Síntesis.
 • Jaume Trilla (2004). Animación Sociocultural (Teorias , programas y ámbitos ). Barcelona: Ed. Ariel Educación.
 • Le Journal de l'animation . (174 articles) .
 • Les Cahiers de l'animation . (CEMEA) .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe L'Assistència a classe, representa el 10 % sobre la nota final 10
Prova d’Avaluació La Prova d’Avaluació, representa el 30 % sobre la nota final 30
Treball Jornada d’Animació El Treball Jornada d’Animació, representa el 20 % sobre la nota final 20
Realització Jornada d’Animació La Realització Jornada d’Animació, representa el 40 % sobre la nota final 40

Qualificació

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ

1.- Examen escrit sobre els continguts de l’ assignatura
si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%
si l´estudiant no opta per l´avaluació continua té un valor del 80%


2.- Treball sobre la celebració d’ una Jornada d’ animació al “Hotel Mediterrani”presentació treball 13/05/2019-17/05/2019

ELS TREBALLS ES PODRÁN PRESENTAR EN GRUP NO MÈS GRAN DE 04 ALUMNES

Per els alumnes que fan avaluació no continua y no poden realitzar el treball descrit al principi del punt numero 2 . el tema serà relacionat amb l’ animació turística. Titòl "CAHIERS D' ANIMATION. Dades d' entrega per Moodle 13/05/2019 -17/05/2019

si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%
si l´estudiant no opta per l´avaluació continua té un valor del 20%



3.-Realització de la Jornada d’ Animació a l’ hotel “Mediterrani” 16 de Maig del 2019 . si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%



4.- Es valorarà la assistència a classe en un 25%

EXISTEN DOS SISTEMAS EVALUATORIOS.

LA EVALUACIÓN CONTINUA PRIMARÁ LA CONSTANCIA DE TODO ALUMNO QUE VENGA A CLASE REGULARMENTE, ENTREGUE LOS TRABAJOS, PARTICIPE, ACUDA A LAS ACTIVIDADES, ETC…

LA EVALUACIÓN NO CONTINUA SERÁ PARA EL ALUMNO QUE NO PUEDA SEGUIR ESTA DINÁMICA( POR LAS RAZONES QUE SEAN, TRABAJO, SOMNOLENCIA, PASOTISMO, ETC…) NO REALIZARÁ ESTA EVALUACIÓN CONTINUA

EL ALUMNO QUE REALIZANDO EVALUACIÓN CONTINUA Y QUE POR MEDIAS ACADÉMICAS NO LLEGUE AL APROBADO TAMBIÉN TENDRÁ LA ULTIMA OPORTUNIDAD DE APROBAR EN UN EXAMEN EXTRAORDINARIO.


LA EVALUACIÓN CONTINUA:

ASISTENCIA A CLASE
(POSIBILIDAD DE 2 AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS)
SI SE PASA DE ESE NÚMERO SE CONSIDERARÁ QUE REALIZA LA EVALUACIÓN CONTINUA PERO NO SE LE CONTARA EL % DE ASISTENCIA.

ASISTENCIA A CLASE 25%

TRABAJO A COLGAR EN EL MOODLE SOBRE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA "JORNADA DE ANIMACIÓN 25%

FECHA DE ENTREGA 13/05/2019 AL 17/05/2019

REALIZACIÓN DE LA JORNADA DE ANIMACIÓN 25%

FECHA JUEVES 16/05/2019

EXAMEN 25%

TOTAL 100%

PARA REALIZAR LA MEDIA ARITMÉTICA ES NECESARIO APROBAR EL EXAMEN
SI ESE EXAMEN SE SUSPENDE VA SOLO AL

EXAMEN FINAL 100%

SI ALGUIEN REALIZA TODA LA EVALUACIÓN CONTINUA Y (EVALUANDO CON LA MEDIA ARITMÉTICA) SUSPENDE, VA SOLO AL


EXAMEN FINAL 100%


SI ALGUIEN DESEA REALIZAR LA EVALUACIÓN NO CONTINUA VA AL

EXAMEN FINAL 80%

ENTREGA EN MOODLE DEL TRABAJO " CAHIERS D' ANIMATION" 20%

FECHAS DE ENTREGA EN MOODLE DEL 13/05/2019 AL 17/05/2019

TOTAL 100%


ESTE EXAMEN QUE SERÁ DIFERENTE DEPENDIENDO DE SI REALIZA EVALUACIÓN CONTINUA O NO,

PUEDE SER DE DOS TIPOS :

EXAMEN - TEST

CONSTARÁ DE 20 PREGUNTAS, LAS PREGUNTAS PUNTÚAN 0,50 PUNTOS POR PREGUNTA BIEN CONTESTADA, 0,00 PUNTOS POR PREGUNTA NO CONTESTADA
Y – 0,25 PUNTOS POR PREGUNTA MAL CONTESTADA.


EXAMEN - COMENTARIO

CONSTARÁ DE 2 TEMAS A ESCOGER ENTRE 5

LOS TEMAS ESCOGIDOS DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS CON , COMO MÍNIMO, 300 PALABRAS LA VALORACIÓN SERÁ DE 5 PUNTOS POR TEMA DESARROLLADO.

SE ESCOGERÁ POR DEFECTO LA UTILIZACIÓN DEL EXAMEN -TEST

SI ALGÚN ALUMNO\A DESEARA UTILIZAR EL SISTEMA EXAMEN - COMENTARIO, AL CONSIDERAR QUE ESTE ES LA MEJOR HERRAMIENTA QUE LE PERMITIRÁ DEMOSTRAR TODO LO ASIMILADO DEBERÁ ENVIAR UN E-MAIL A emilio.descarrega@mediterrani.com COMENTANDO SU INCLINACIÓN POR EL EXAMEN - COMENTARIO COMO MÁXIMO 10 DÍAS ANTES DEL EXAMEN.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Serà condició important tenir coneixements de Sociologia y Psicologia del Turisme

Això mateix es valorarà els coneixements de gestió de grups i activitats.

Les caracteristiques de l' assignatura i les activitats a realitzar permetrán utilitzar sistemes d' aprenentatge actius (PUZZLE)


Després de les vacances de Nadal del Curs 2018-2019 es començarà una acció promocional perquè els alumnes complimentin (tots) les enquestes de la UdG.

El primer dia de classe (Curs 2018-19) es donarà més informació perquè els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s'indicarà just al començament de l'assignatura on trobar els materials de suport.