Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Perfeccionament i intensificació del rus per un adequat desenvolupament professional, donar a conèixer alguns aspectes de la cultura russa, tractant també la perspectiva de gènere, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Unitat 3 Gramàtica: 1. Adverbi kak- 2. Repàs dels números 0-100 3. Per què? Perquè.... 4. Indicar procedència 5. Plurals irregular 6. Passats 7. Ordinals

2. Unitat 4 1. Locució 2. Pronoms personals en genitiu 3. Adjectius qui, quina, quins, quines 4. El verb agradar / estimar 5. Acusatiu animat i innanimat 6. Cas datiu pronoms personals 7. Locució 8. Construcció + prepositiu amb mitjans de transport. 9. números del 100 – 199

3. Unitat 5 1. Verbs voler / poder / haver de 2. Hores 3. Dies de la setmana 4. Expressió del temps amb dies de la setmana 5. Verb ser en futur i en passat 6. Futurs 7. Imperatius 8. Acusatiu de direcció 9. Les preposicions amb verbs de moviment 10. Els determinants

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 6 7
Classes expositives 4 0 4
Classes participatives 4 6 10
Elaboració de treballs 1,5 6 7,5
Lectura / comentari de textos 1 0 1
Pràctiques en empreses / institucions 2,5 6,5 9
Prova d'avaluació 4 9 13
Resolució d'exercicis 4 8 12
Simulacions 3 7,5 10,5
Visionat/audició de documents 1 0 1
Total 26 49 75

Bibliografia

  • E. Sajaba – Nekrasova (1993). Casos y preposiciones en el idioma ruso. Rubiños .
  • 5.000 palabras y expresiones útiles: ruso – español (2000). Rubiños .
  • Marc Ruiz-Zorilla Cruzate, Pyotr K. Kornakov, Joan Castellví Vives, PPU, (2006). Curs de llengua russa. Nivell Inicial. (Promociones y publicaciones universitarias S.A).
  • E.M. Stepanova, (1989). El Ruso para todos. Moscú: Editorial “Russki Yazik” .
  • Diccionarios: (2002). Ruso - español, español – ruso. Rubiños .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Unitat 3 Oral: Diàleg recepció
Aquesta activitat representa el 8% sobre la nota final 8
Unitat 3 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 3 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 3 Redacció: presentació d'una tercera persona Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 4 Oral: donar informació sobre una ciutat
Aquesta activitat representa el 8% sobre la nota final 8
Unitat 4 Redacció: descripció d'una ciutat Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 4 Test vocabulari Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
1. Parcial Aquesta activitat representa el 15% sobre la nota final 15
Unitat 5 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 5 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 5 Oral: diàleg al restaurant
Aquesta activitat representa el 8% sobre la nota final 8
Unitat 5 fonètica Aquesta activitat representa el 6% sobre la nota final 6
Unitat 5 Redacció: rutina diària Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
2. Parcial Avaluació contínua / Examen final Aquesta activitat representa el 15% sobre la nota final 15

Qualificació

Avaluació contínua. L’avaluació constarà de :
a) dos exàmens anunciat, un primer parcial a la meitat del semestre i un segon parcial al final.

b) Petits tests de vocabular

c) Diàlegs típics d’una situació turística, els temes de les quals proposarà la professora. Aquests diàlegs es duran a terme pels alumnes en petits grups.
Exposicions orals de manera individual
Proves de fonètica.
(Aquestes parts són obligatòries per tal d’avaluar l’expressió oral).

d) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a classe sense anunciar-ho prèviament, ( per poder seguir l’avaluació contínua és obligatòria la realització de la totalitat d’aquestes redaccions ).

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un final com a contínua.

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (Competències 1,2,3,4)
Valor de l’expressió escrita
Parcials + Tests + Redaccions + vocabulari 50% (competències 1,3,4)
valor de la comprensió oral 10% (Competències 1,3,4)
valor de la comprensió escrita 10% (Competències 1,3,4)

Aclariments:

En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per la convocatòria de juny.

Es realitzaran 2 parcials. Per tal de poder fer seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitja d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior 5.

Es farà la mitja de TOTES les proves ANUNCIADES. Si un alumne no pot assistir a una prova anunciada la podrà recuperar sempre i quan presenti un justificant, laboral o mèdic. AL LLARG DEL CURS NOMÉS S’ACCEPTARAN 3 JUSTIFICACIONS.

Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora.
Per comptabilitzar l’avaluació contínua la nota mitja dels orals ha de igual o superior a 4.


Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:

Expressió oral (40% competencia 1,2,3,4),
part de comprensió oral (20% - competències 1,3,4)
part de comprensió escrita 20% - competències 1,3,4),
part d’expressió escrita (20% - competències 1,2,4),

Per poder aprovar l’assignatura s’ha de treure una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita com a la part d’expressió oral.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat per la professora.

Assignatures recomanades

  • Rus I