Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es continuarà amb el perfeccionament i la intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic. Es treballarà la comprensió d’informació tant de textos escrits com de situacions orals més complexes sobre temes relacionats amb el turisme i així doncs, es treballaran conceptes, estructures i terminologia relacionats amb el sector turístic que pugui ser d'ajuda per l’estudiant en el seu futur professional.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Grup E

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Competències

 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Einheit 1: Beruf / bei der Arbeit • Wiederholung Perfekt • Präteritum: Modalverben, sein, haben, es gibt (geben), denken, gehen, kommen, liegen, nehmen, sehen, sitzen, sprechen,stehen, wissen. • Als, wenn, wann, ob • Verben mit Präpositionen

2. Einheit 2: Reisroute • Relativsätze • Infinitivsätze

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 0 8
Classes participatives 4,5 0 4,5
Elaboració de treballs 2 16 18
Lectura / comentari de textos 1 2 3
Prova d'avaluació 4 12 16
Resolució d'exercicis 4 10 14
Simulacions 1,5 7 8,5
Visionat/audició de documents 1 2 3
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Ja, gerne. Deutsch im Tourismus - Llibre de text de classe (2014). Cornelsen.
 • Themen Neu I. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Themen Neu II. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Delfin Lehrbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Passwort Deutsch 1 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 2 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 3 (2002). Klett.
 • Berliner Platz 1 (2003). Langenscheidt.
 • Die Suche (1993). Langenscheidt.
 • Moment Mal. Lehrbuch, Arbeitsbuch (2002). Langenscheidt.
 • Euro-Alemán.1 (2002). Herder / Cornelsen.
 • Unternehmen Deutsch (2000). Chancerel International .
 • Dialog Beruf 1 (2002). Max Hueber Verlag.
 • Zimmer Frei neu - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Langenscheidt.
 • Herzlich Willmommen neu - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Langenscheidt.
 • Hotellerie und Gastronomie. Teil 1 - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Dürr+Kessler .
 • Deutsch im Hotel. Gespräche führen - Llibres de Temes turístics (2001). Editorial Hueber.
 • Lehrbuch. Arbeitsbuc (1999). Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. - Llibres T. Turístics. Editorial Sintesis.
 • Corcoll, B. y R. Programm (2002). Alemán para Hispanohablantes - Gramàtiques i llibres d’exercicis. Barcelona: Herder.
 • Dreyer – Schmidt (2009). Leh-r und Übungsbuch der deutschen Grammatik. (alemany - espanyol). München.
 • Reimann, M (2009). Grundstufen-Grammatik. Hueber Verlag - Gramàtiques i llibres d’exercicis. München.
 • Diccionario Langenscheidt de los idomas alemán y español (2014). Berlin : München .
 • Diccionari Alemnay-Catala, Català-Alemany (1990). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Slaby, R.J. y Grossmann (2009). diccionario de las lenguas española y alemana. Barcelona: Herder.
 • Deutsches Wörterbuch (2002). München: Bertelsmann Lexikon Verlag.
 • Passwort Deutsch. Recuperat , a www.passwort-deutsch.de
 • Stufen. Recuperat , a www.stufen.de
 • Sichtwechsel. Recuperat , a www.sichtwechsel.de
 • Langenscheidt. Recuperat , a www.langenscheidt.de
 • Tangram. Recuperat , a www.hueber.de/tangram
 • Delfin. Recuperat , a www.hueber.de/delfin
 • Themen . Recuperat , a ww.hueber.de/themen-aktuell
 • Blaue Blume. Recuperat , a www.hueber.de/blaue-blume

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Unitat 1 Simulació
Oral Lebenslauf / Vorstellungsgespräch
Aquesta activitat, representa el 15% sobre la nota final 15
Einheit 1 Redacció: meine Arbeit Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 1 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 1 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
1. Parcial Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Einheit 2 Redacció: Eine Reiseroute beschreiben Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 2 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 2 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 2 Llibre Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Eiheit 2 Oral llibre Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Einheit 2 Simulació: Dialog im Reisebüro (oral) Aquesta activitat, representa el 15% sobre la nota final 15
2. Parcial Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10

Qualificació

L’avaluació constarà de :

a) dos exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1
2. Parcial Einheit 2

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència dels parcials. Tot i això, per a aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer l'examen conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però MAI en altres dates i horaris dels alternatius proposats pels professors).

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà recuperar-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà recuperar cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

c) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a classe sense anunciar-ho prèviament. Si un alumne no presenta una redacció, la nota corresponent serà 0. La data màxima de lliurament d'una redacció serà UNA SETMANA DESPRÉS d'haver-la anunciat.


d) L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40% (Competències 1,2,3,4)
(30% orals + 10 oral llibre)

Valor de l’expressió escrita 40% (competències 1,3,4)
(20% parcials + 10 redaccions + 10% escrit llibre)

valor de la comprensió oral 10% (Competències 1,3,4)

valor de la comprensió escrita 10% (Competències 1,3,4)


Aclariments:

a) Per poder seguir l'avaluació contínua l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Per portar un millor control l'alumne signarà una llista d'assistència. Si per motius laborals o personals no pot assistir regularment, haurà de fer l'avalució final, però evidentment podrà seguir venint a les classes.

b) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per a la convocatòria de juny.

c) Es realitzaran 3 parcials, un per cada unitat programada. Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5.

d) Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora. Els criteris de l'expresssió escrita són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text.

e) Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitjana dels orals ha de ser igual o superior a 4.


Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:
1. part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4)
2. part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4)3. part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4),
4. part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Si no es treu una nota igual o superior a 4 a la part 1. d´expressió escrita, ja NO es comptabilitzaran les altres parts i la nota resultant serà la de la part 1 (gramàtica, vocabulari i redacció).

Si a la part d’expressió escrita s’obté una nota igual o superior a 4, l’alumne farà l’examen oral, però si treu menys d’un 4 a l’examen oral, l’assignatura quedarà suspesa i la nota final a l’expedient serà la nota de l’expressió oral.

Per poder comptabilitzar totes les parts s’ha de treure,doncs, una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita (Gammatik , Vokabular, Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen).

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les quatre parts ha de donar mínim 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II
 • Alemany III