Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquest curs és la continuació de l'assignatura d'Italià I i es proposa l'objectiu d'aconseguir el nivell A1 del MCER. A través d'un mètode comunicatiu, l'alumne aprendrà gradualment a comunicar-se en situacions relacionades amb el seu domini personal i laboral, ja que el curs està enfocat al tema del turisme. La presentació del vocabulari i de la gramàtica es farà d'una manera inductiva que imposa a l'alumne esforç i participació necessaris per a la comprensió i la memorització de paraules i regles bàsiques, amb la finalitat de poder aconseguir el nivell A1. El text utilitzat serà el mateix del curs d'Italià I, "Nuovo Espresso 1", ALMA EDIZIONI (u. 3, 5, 6 i 7), juntament amb materials de suport que la professora subministrarà en classe.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Competències

  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Al bar i al restaurant (u. 3) 1.1 L'esmorzar italià 1.2 Begudes i plats típics 1.3 Demandar i atendre clients 1.4 Reservar una taula 1.5 Articles determinatius 2 1.6 Alguns verbs irregulars al present 1.7 Repàs del present dels verbs regulars 1.8 Fonètica (t-d) 1.9 Cultura: el cafè italià

2. A l'hotel (u. 5) 2.1 Tipus d'allotjaments (hotel, càmping, etc.) 2.2 Reservar una habitació d'hotel 2.3 Oferir serveis i solucionar problemes 2.4 Llogar un pis turístic 2.5 Mesos de l'any 2.6 Nombres ordinals 2.7 Preposicions articulades 2.8 Fonètica (gn) 2.9 Cultura: la propina

3. A Italia (u. 6) 3.1 Ciutats italianes 3.2 Acord del grup nominal (article-substantiu–adjectiu) 3.3 Donar i rebre indicacions per arribar a un lloc 3.4 Descriure un itinerari 3.5 Horaris de les tendes i dels serveis 3.6 Verb haver-hi 3.7 Preposicions de lloc 3.8 Fonètica (sc) 3.9 Cultura: una ruta turística

4. De vacances (u. 7) 4.1 Destinacions turístiques 4.2 Activitats turístiques 4.3 Pretèrit perfecte dels verbs regulars 4.4 Alguns verbs irregulars 4.5 Locucions de temps en passat 4.6 Les últimes vacances 4.7 L'últim cap de setmana 4.8 El temps 4.9 Cultura: un cap de setmana a Italia

5. Repàs general

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0,5 3 3,5
Cerca d'informació 1 10 11
Classes participatives 6 5 11
Lectura / comentari de textos 2 4 6
Prova d'avaluació 4 15 19
Resolució d'exercicis 5,5 12 17,5
Simulacions 2 0 2
Treball en equip 2 0 2
Visionat/audició de documents 1 2 3
Total 24 51 75

Bibliografia

  • Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo (2013). "Nuovo Espresso 1”. ALMA EDIZIONI.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Primer test escrit (gramàtica, vocabulari i ortografia)
La primera prova representa el 15% de la nota final 15
Segon test escrit (gramàtica, vocabulari i ortografia)
La segona prova representa el 15% de la nota final 15
Tercera prova (role-play oral)
La tercera prova representa el 20% de la nota final 20
Prova parcial
La quarta prova representa el 20% de la nota final 20
Prova final La prova final representa el 20% de la nota final 20
Assistència i participació L'assistència i participación val un 10% de la nota final 10

Qualificació

En l'assignatura d'Italià II hi ha dos sistemes d'avaluació diferents.

1) Avaluació contínua
L'avaluació contínua consta de tres seminaris i dos examenes. Els seminaris són tests a sorpresa i seran tant escrits com a orals. Els dos seminaris escrits valen el 15% de la nota final, per un total del 30%. La prova oral, en canvi, valdrà el 20% de la nota final. Com la finalitat d'aquestes proves és aconseguir assistència i participació per part de l'alumnat, no s'anunciaran amb antelació i no es recuperarán en cas de falta sense justificant. En canvi, en cas que l'alumne aporti un justificant valid, és a dir, un justificant mèdic o laboral, es repartirà el percentatge d'aquesta prova entre les altres notes.
Es permet només una falta a sessions avaluativas.

Els dos examenes de l'avaluació contínua, en canvi, consisteixen en una prova parcial a meitat del curs i una final en la primera convocatòria. Cada examen valdrà el 20% de la nota final, s'anuncirán amb antelació i s'han de recuperar en cas de falta justificada.

Encara que no sigui obligatòria, l'assitència a classe és recomanada i s'avalua amb un 10% de la nota final. A partir de la segona absència, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absències=9/3 absències=8, etc.), fins a sis faltes que es valoren amb un “0” (zero). L'assistència implica la participació: ja que es puntua, assistir sense participar activament a les activitats lectives i sense portar al cap l'estudi autònom a casa equival a no assistir.

El requisit mínim per a l'aprovació del curs a través de l'avaluació contínua és aconseguir mínim un 5/10 en cadascun dels dos examenes (parcial i final) i aprovar l'oral amb un 5/10.


2) Avaluació final
L'avaluació final consta d'un únic examen amb prova escrita (comprensió oral, gramàtica, vocabulari i redacció) i prova oral, que val el 100% de la nota final del curs.
La prova escrita val l'80% i la prova oral el 20% de la nota final.
Si no s'aprova una de les dues parts en la convocatòria ordinària, es repetirà la prova completa en la convocatòria extraordinària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

- Es prega puntualitat en entrada i en sortida.
- Es convida a no utilitzar els aparells electrònics amb finalitats no didàctiques.
- Es convida a aprofitar les hores de tutoria per resoldre dubtes lingüístics i revisar proves.
- Es convida a revisar els avisos del Moodle i a aprofitar els materials extra compartits en la plataforma.
- Es comunica als alumnes que qualsevol intent de còpia o falsificació d'una prova s'avaluarà amb un “0” (zero).

Assignatures recomanades

  • Italià I