Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El curs es proposa l'objectiu d'iniciar l'alumne a l'estudi de la llengua italiana. Des de la primera classe, l'idioma del curs serà l'italià, de manera que l'exposició de l'alumne a la llengua objectiu sigui la major possible. A través d'un enfocament comunicatiu, l'alumne aprendrà gradualment a comunicar-se en senzilles situacions de la vida quotidiana. La presentació del vocabulari i de la gramàtica es farà amb un mètode inductiu, que imposa a l'alumne un esforç i una participació necessaris per a la comprensió de regles bàsiques i la memorització del vocabulari, que li permetran crear senzilles frases des de les primeres classes de l'assignatura. El text utilitzat serà "Nuovo Espresso 1", ALMA EDIZIONI (u. 1, 2, 4 i 9), juntament amb materials de suport que la professora subministrarà en classe.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ADRIANA CALISE
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Competències

  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Primeres preses de contacte (u. 1) 1.1 Presentació del curs i del llibre 1.2 Brainstorming 1.3 Alfabet 1.4 Salutacions informals 1.5 Nombres 1-20 1.6 Nacionalitats 1.7 Pronoms subjecte 1.8 Verbs ser i cridar-se 1.9 Fonètica (ch-*gh) 1.10 Cultura: maneres de saludar-se

2. Conèixer-se (u. 2) 2.1 Salutacions formals 2.2 Edat 2.3 Professions 2.4 Idiomes 2.5 Correu i telèfon 2.6 Nombres 21-100 2.7 Nombre i genero dels substantius 2.8 Articles indeterminativos 2.9 Verb tenir, fer i estar 2.10 Pronoms interrogatius 2.11 Verbs regulars 1ª conjugació (present) 2.12 Cultura: mapa d'Itàlia

3. Temps lliure (u. 4) 3.1 Activitats del temps lliure 3.2 Dies de la setmana 3.3 El cap de setmana 3.4 Expressar gustos i desitjos 3.5 Expressar acord i desacord 3.6 Verbs regulars 2ª i 3ª conjugació (present) 3.7 Verb agradar + pronoms indirectes 3.8 Adverbis de freqüència 3.9 Fonètica (cu-qu-*gu) 3.10 Cultura: ciutats italianes

4. El dia a dia (u. 9) 4.1 Accions quotidianes 4.2 Hora i parts del dia 4.3 Alguns verbs irregulars 4.4 Verbs reflexius 4.5 Preposicions de temps i lloc 4.6 Fonètica (consonants dobles) 4.7 Cultura: festes italianes

5. Repàs general

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 2 3
Cerca d'informació 0,5 12 12,5
Classes participatives 6 5 11
Lectura / comentari de textos 2 4 6
Prova d'avaluació 3,5 15 18,5
Resolució d'exercicis 5 12 17
Simulacions 2 0 2
Treball en equip 2 0 2
Visionat/audició de documents 2 1 3
Total 24 51 75

Bibliografia

  • Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo (2012). Nuovo Espresso 1. Alma edizioni.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Primer test escrit (gramàtica, vocabulari i ortografia) La primera prova representa el 15% de la nota final 15
Segon test escrit (gramàtica, vocabulari i ortografia) La segona prova representa el 15% de la nota final 15
Tercera prova (role-play oral) La tercera prova representa el 20% de la nota final
20
Prova parcial La prova parcial representa el 20% de la nota final 20
Prova final La prova final representa el 20% de la nota final 20
Assistència i participació L'assistència i la participació representen el 10% de la nota final 10

Qualificació

En l'assignatura d'Italià I hi ha dos sistemes d'avaluació diferents.

1) Avaluació contínua
L'avaluació contínua consta de tres seminaris i dos examenes. Els seminaris són tests a sorpresa i seran tant escrits com a orals. Els dos seminaris escrits valen el 15% de la nota final, per un total del 30%. La prova oral, en canvi, valdrà el 20% de la nota final. Com la finalitat d'aquestes proves és aconseguir assistència i participació per part de l'alumnat, no s'anunciaran amb antelació i no es recuperarán en cas de falta sense justificant. En canvi, en cas que l'alumne aporti un justificant valid, és a dir, un justificant mèdic o laboral, es repartirà el percentatge d'aquesta prova entre les altres notes.
Es permet només una falta a sessions avaluativas.

Els dos examenes de l'avaluació contínua, en canvi, consisteixen en una prova parcial a meitat del curs i una final en la primera convocatòria. Cada examen valdrà el 20% de la nota final, s'anuncirán amb antelació i s'han de recuperar en cas de falta justificada.

Encara que no sigui obligatòria, l'assitència a classe és recomanada i s'avalua amb un 10% de la nota final. A partir de la segona absència, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absències=9/3 absències=8, etc.), fins a sis faltes que es valoren amb un “0” (zero). L'assistència implica la participació: ja que es puntua, assistir sense participar activament a les activitats lectives i sense portar al cap l'estudi autònom a casa equival a no assistir.

El requisit mínim per a l'aprovació del curs a través de l'avaluació contínua és aconseguir mínim un 5/10 en cadascun dels dos examenes (parcial i final) i aprovar l'oral amb un 5/10.


2) Avaluació final
L'avaluació final consta d'un únic examen amb prova escrita (comprensió oral, gramàtica, vocabulari i redacció) i prova oral, que val el 100% de la nota final del curs.
La prova escrita val l'80% i la prova oral el 20% de la nota final.
Si no s'aprova una de les dues parts en la convocatòria ordinària, es repetirà la prova completa en la convocatòria extraordinària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

- Es prega puntualitat en entrada i en sortida.
- Es convida a no utilitzar els aparells electrònics amb finalitats no didàctiques.
- Es convida a aprofitar les hores de tutoria per resoldre dubtes lingüístics i revisar proves.
- Es convida a revisar els avisos del Moodle i a aprofitar els materials extra compartits en la plataforma.
- Es comunica als alumnes que qualsevol intent de còpia o falsificació d'una prova s'avaluarà amb un “0” (zero).