Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES pretén que l’estudiant conegui el marc conceptual en el que es desenvolupa la pràctica professional del protocol i que entengui l’activitat pròpia de la disciplina de les relacions públiques aplicada a la gestió de la imatge empresarial. Dominar la normativa protocol•lària vigent i organitzar actes públics i/o privats atenent a la normativa, els usos i costums actuals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUISA MOLANO CERRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.

Continguts

1. PROTOCOL 1.1 Definició. 1.2 Orígens i evolució històrica del protocol. 1.3 Tipus de protocol. 1.4 Importància del domini del protocol en les empreses d’hoteleria i turisme.

2. PROTOCOL SOCIAL 2.1 Definició de protocol social i normes bàsiques d’educació social. 2.2 La taula. 2.2.1 L’organització de la taula. 2.2.2 Ús correcte de l’ utillatge a taula (coberts, copes, tovalló...). 2.2.3 Incorreccions a taula i consells pràctics per menjar determinats aliments. 2.2.4 Col•locació de presidències (sistema francès i sistema anglès). 2.2.5 Col•locació de convidats (sistema d’agulles del rellotge i sistema cartesià). 2.3 L’etiqueta social en el vestir: etiqueta masculina i femenina. 2.4 L’organització de banquets. 2.4.1 Preparatius per organitzar un banquet. 2.4.2 Tipus de muntatges de sala. 2.4.3 Servei de taula. 2.4.4 Sistemes d’indicació del protocol (panel, targeta d’identificació personal, minuta...). 2.5. Diferències en el protocol social de diferents països.

3. PROTOCOL EMPRESARIAL 3.1 Criteris bàsics del protocol d’empresa. 3.2 L’organització d’actes propis de l’empresa. 3.3 Muntatges més usuals en actes d’empresa (escola, teatre, imperial, en forma U...). 3.4 Actes amb autoritats dins l’empresa

4. PROTOCOL OFICIAL 4.1 Definició de protocol oficial. 4.2 Elements del protocol institucional. 4.3 Col·locació de personalitats en un acte. 4.4 Presidències i precedències oficials. 4.5 Cessió de presidència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 7 8
Classes expositives 22 0 22
Classes participatives 1 7 8
Lectura / comentari de textos 0 3 3
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 4 12 16
Treball en equip 0 8 8
Visionat/audició de documents 0 2 2
Total 32 43 75

Bibliografia

 • ANTONIO DE URBIÑO, J. (2005). El gran libro del protocolo. Madrid: Temas de Hoy.
 • BENITO SACRISTÁN, P. (2008). Guía de estilo, protocolo y etiqueta en la empresa. Madrid: Especial Directivos.
 • CASTRO MESTRE, M.M (2009). Protocolo social. Madrid: Editorial Protocolo.
 • CHAVES, N. (2012). La imagen corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional. Barcelona: G-G- Diseño Gustavo Gili.
 • DE URBINA Y DE LA QUINTANA, José Antonio (1994). El protocolo en los Negocios. . Madrid: Ediciones Temas de Hoy.
 • FUENTE LAFUENTE, Carlos (2005). Protocolo para eventos. Técnicas de organización de actos I.. Madrid: Ediciones Protocolo.
 • GONZÁLEZ SOLAS, J. (2002). Identidad visual corporativa: la imagen de nuestro tiempo. Madrid: Síntesis.
 • MUÑOZ BODA, M.Soledad (2010). Protocolo y relaciones públicas. Madrid: Paraninfo.
 • LÓPEZ NIETO, F. (2006). Manual de Protocolo. Barcelona: Ariel.
 • OTERO ALVARADO, M.T (2009). Protocolo y organización de eventos. Barcelona: UOC.
 • ROCA PRATS, José Luis (2012). Comercialización de eventos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • URBINA, Jose Antonio (2000). El protocolo en los negocios. Las reglas de oro del saber ser, estar y funcionar. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A.
 • URBINA, Jose Antonio (2001). El gran libro del protocolo.. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A.
 • VILLAFAÑE, J. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide.
 • Buenas maneras, saber estar, protocolo ceremonial - Protocolo & Etiqueta. Recuperat , a www.protocolo.org
 • Blog de protocola y comunicación. Recuperat , a www.protocoloycomunicacion.blogspot.com
 • Tu web sobre eventos. Recuperat , a www.revistaprotocolo.com
 • Protocolo digital. .... Recuperat, a www.protocolodigital.es
 • Cas Reial. Recuperat , a www.casareal.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Caldrà resoldre exercicis de presidències, precedències i muntatge de taules en l’ organització de banquets al llarg de l’assignatura.
La resolución d'exercicis de presidències, precedències i muntatge de taules en l'organització de banquets, representa el 10% sobre la nota final 10
Es realitzaran pràctiques amb muntatges reals per aprendre a treballar en equip. El muntatges reals per aprendre a treball en equi, representa el 10% sobre la nota final 10
Caldrà fer una prova d’avaluació final.
La prova d'avaluació final, representa el 80% sobre la nota final 80

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de manera contínua (20%) amb pràctiques a realitzar a l’aula o exercicis per lliurar a través del campus virtual i mitjançant una prova escrita final de caràcter individual (80%).

La prova escrita constarà de preguntes amb resposta múltiple (si la opció escollida es correcta sumarà un punt i, en cas erroni, restarà 0,25 punts), preguntes de selecció (si la opció escollida es correcta sumarà un punt i, en cas erroni, restarà 0,50 punts) i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics que sumaran entre un i diversos punts. Les preguntes que l’alumne/a deixi en blanc no sumaran ni restaran en la nota final. No serà obligatori contestar a totes les preguntes de la prova escrita. Per superar la prova i dur a terme l’avaluació contínua caldrà obtindre, com a mínim, un 4.5 en la prova escrita.

Aquells alumnes que no hagin presentat les pràctiques corresponents a través del campus virtual o a l’aula caldrà que realitzin l’examen final de l’assignatura. Aquesta prova escrita constarà, així mateix, de preguntes amb resposta múltiple, preguntes de selecció i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. Cal senyalar que la prova escrita serà quelcom més llarga a fi de poder avaluar els coneixements adquirits per l’alumne/a. Per superar la prova caldrà obtindre, com a mínim, un 5.

Aquells estudiants que s’hagin de presentar a la convocatòria extraordinària caldrà que realitzin una prova escrita amb preguntes amb resposta múltiple, preguntes de selecció i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. Per superar la convocatòria extraordinària caldrà obtindre, en la prova escrita, una nota mínima de 4.5. Cal senyalar, que en aquest supòsit, la nota màxima obtinguda a l’assignatura optativa de protocol i relacions públiques serà un 5 (actes finals).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es recomana a l’estudiant que assisteixi regularment a classe i participi activament per tal de poder seguir l’assignatura donat que les classes magistrals aniran sempre acompanyades d’exercicis, estudis de casos d’actualitat, visualització de vídeos...