Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS pretén que l’estudiant conegui un dels camps que ha experimentat una evolució més notable en els darrers anys com és l’organització d’esdeveniments. Catalunya s’ha convertit, gràcies a la gran quantitat de recursos turístics que té, en un dels països més demandats a Europa per a la celebració de tot tipus d’esdeveniments, en especial, els de tipus empresarial. Disseny, organització i producció d’esdeveniments en general i esdeveniments corporatius i de protocol empresarial en particular. Capacitat per gestionar tota la documentació protocol•lària que afecta a l’organització d’esdeveniments.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUISA MOLANO CERRO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.

Continguts

1. MERCAT D’ESDEVENIMENTS 1.1 Concepte i classificació d’esdeveniments. 1.2 Tipologia d’esdeveniments. 1.3 Els operadors professionals d’esdeveniments (Operadors Professionals de Congressos, Agències de Viatges Especialitzades, Associacions Empresarials i Convention Bureau). 1.4 Mercat actual dels esdeveniments i previsible evolució.

2. ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 2.1 El pre-esdeveniment: el briefing. 2.2 Planificació de l’esdeveniment. Elaboració del projecte i els calendaris de l’esdeveniment: cronograma i timing. 2.3 Gestió de l’esdeveniment. 2.3.1 Recursos necessaris en l’organització d’esdeveniments (recursos humans, tècnics i materials). 2.3.2 Escenografia i disseny d’escenaris. Planning del muntatge i desmuntatge de l’esdeveniment. 2.3.3 Producció i arts gràfiques aplicades. 2.3.4 Formalització de documentació. 2.3.5 Contractació de personalitats VIPS i/o famosos. 2.3.6 Organització de tasques, seguiment i control d’activitats... 2.4 Pressupost econòmic i costos de l’esdeveniment. 2.5 Estratègies de comunicació y accions de màrqueting. 2.6 Patrocini i sponsors de l’esdeveniment. 2.7 El post-esdeveniment.

3. ESDEVENIMENTS CORPORATIUS 3.1 Congrés. 3.2 Convenció. 3.3 Fires. 3.4 Taller (workshop). 3.5 Exhibició itinerant (road show). 3.6 Presentacions de producte. 3.7 Conferencia. 3.8 Simposi, seminari. 3.9 Videoconferència. 3.10 Reunions professionals, amb buffet... 3.11 Aniversaris d’empresa...

4. NOVES TENDÈNCIES EN ESDEVENIMENTS 4.1 Les noves tecnologies aplicades a l’organització d’esdeveniments (robots, projeccions arquitectòniques mapping, tecnologia hologràfica, google glass, eye tracking...). 4.2 Esdeveniments RSC o sostenibles.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 3 17
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 2 4 6
Treball en equip 10 30 40
Visionat/audició de documents 2 2 4
Total 32 43 75

Bibliografia

 • DE URBINA Y DE LA QUINTANA, José Antonio (1994). El protocolo en los Negocios. Madrid: Temas de Hoy.
 • FUENTE LAFUENTE, Carlos (2005). Protocolo para eventos. Técnicas de organización de actos I.. Madrid: Protocolo para eventos. Técnicas de organización de actos I..
 • MUÑOZ BODA, Soledad (2010). Protocolo y Relaciones Públicas. Madrid: Paraninfo.
 • OCAÑA ALBAR, Inmaculada (2012). Gestión de productos turísticos. Madrid: Síntesis.
 • BENITO SACRISTÁN, Pilar (2008). Guía de Estilo, Protocolo y Etiqueta en la empresa. . Madrid: Especial directivos.
 • ROCA PRATS, José Luis (2012). Comercialización de eventos. Madrid: Síntesis.
 • ARROYO GÓMEZ, Cristina i MORUECO GÓMEZ, Raúl (2012). Eventos corporativos y protocolo empresarial. Madrid: SB Starbook.
 • HERRERO BLANCO, Paloma (2005). Gestión y organización de congresos. Madrid: Síntesis.
 • TRIVIÑO, Yolanda (2006). Gestión de eventos feriales. Diseño y organización. Madrid: Síntesis.
 • TORRENTS, Raimond (2007). Eventos de empresa: el poder de la comunicación en vivo.. Madrid: Deusto, S.A.
 • Barcelona Eventos. Recuperat , a www.barcelona-events.net
 • Grupo eventoplus. Recuperat , a www.eventoplus.com
 • El blog de Cristina. Organización de eventos y protocolo. Recuperat , a www.cristinacamara.es
 • El blog de Juan Merodio. Recuperat , a www.juanmerodio.com
 • Protocolo y Etiqueta. Recuperat , a www.protocolo.org
 • Blog Protocolo y Comunicación. Recuperat , a www.protocoloycomunicacion.blogspot.com
 • Revista Protocolo. .... Recuperat, a www.revistaprotocolo.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Caldrà realitzar exercicis pràctics d’organització d’esdeveniments al llarg de l’assignatura. Aquests exercicis valdrane l 45% de la nota 45

Els estudiants hauran d’organitzar un esdeveniment de caràcter empresarial o social i la seva posterior defensa oral a l’aula.
L'organitzar, dins/fora de les instal•lacions del centre un esdeveniment de caràcter empresarial. Treball en equip; representa el 5% sobre la nota final

5
Caldrà fer una prova d’avaluació final. La prova d'avaluació final, representa el 50% sobre la nota final 50

Qualificació

Avaluació i Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de manera contínua (50%) amb exercicis pràctics per lliurar a través del campus virtual així com el disseny, planificació i realització d’un esdeveniment de caràcter empresarial o social i la seva posterior defensa oral a l’aula on es valorarà la capacitat de treball en equip, la creativitat e innovació, la iniciativa i capacitat de prendre decisions... i mitjançant una prova escrita final de caràcter individual (50%).

La prova escrita constarà de preguntes amb resposta múltiple (si la opció escollida es correcta sumarà un punt i, en cas erroni, restarà 0,25 punts), preguntes de selecció (si la opció escollida es correcta sumarà un punt i, en cas erroni, restarà 0,50 punts) i preguntes obertes que sumaran entre un i diversos punts. No serà obligatori contestar a totes les preguntes de la prova escrita. Per superar la prova i dur a terme l’avaluació contínua caldrà obtindre, com a mínim, un 4.5.

Aquells alumnes que no hagin presentat les pràctiques corresponents ni el treball d’organització de l’esdeveniment corporatiu a través del campus virtual o a l’aula caldrà que realitzin l’examen final de l’assignatura. La prova constarà, així mateix, de preguntes amb resposta múltiple, preguntes de selecció i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. A fi i efecte de conèixer si l’alumne/a ha obtingut els coneixement mínims requerits, la prova serà quelcom més llarga que en el cas de l’avaluació continua i s’entendrà superada amb una nota mínima de 5.

Aquells estudiants que hagin de presentar-se a la extraordinària caldrà que realitzin una prova escrita de preguntes amb resposta múltiple, preguntes de selecció i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. La convocatòria extraordinària serà superada si l’alumne/a obté, com a mínim, un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es recomana a l’estudiant que assisteixi regularment a classe i participi activament per tal de poder seguir l’assignatura donat que les classes magistrals aniran sempre acompanyades d’exercicis, estudis de casos d’actualitat, visualització de vídeos... Així mateix, es recomana que les activitats pràctiques es realitzin dins l’aula habitual a fi i efecte de tenir un seguiment per part del professor i orientar a l’alumne/a en la realització del mateixos.