Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / BLANCA BRAUT PERULLES
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / BLANCA BRAUT PERULLES
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Assistència a les jornades intersectorials

2. Assistència als col•loquis sectorials

3. Assistència a les conferències sobre productes turístics

4. Tutoritzacions i Assistència a l’Elaboració d’un pla de treball

5. Realització de pràctiques en empreses, organitzacions i/o institucions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 1 2
Pràctiques en empreses / institucions 0 130 130
Seminaris 16 0 16
Tutories 4 0 4
Total 21 131 152

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions; representa el 100 % sobre la nota final 100

  Qualificació

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.


  Els hi recordo la possibilitat d´aprofitar les práctiques d’estiu per la següent convocatoria ,si el contracte supera les dates de matriculacióa la primera convocatoria.

  Procediments per la gestió de practiques

  (començament de les practiques):

  1.- l’ alumne, s’ interessarà per unes practiques , que podrà trobar:

  1.a.- Utilitzant els seus contactes personals o familiars o coneixences o

  2.a.- Aprofitant els sistemes d’ alerta per practiques/laboral de la EUM
  (Facebook, panells tàctils, pag.Web, Jornades de Proximitat Universitat-Empreses, Col.loquis, etc)

  2.- l’ alumne tindrà que adreçar el seu cv. i una carta de presentació a l’ empresa

  3.-l’ alumne tindrà que anar a pasar una entrevista a l’ empresa .si ella, el crida

  4.-L’ empresa esta interessada en un alumne, i li reclama documentació per fer practiques

  5.- l’ alumne tindrà que presentar a l’ empresa el document “dades de l’ empresa” que es proporcionará quand estigui segur de fer les práctiques allá. .


  6.- Aquestes “ dades empresa” tindran que fer-se arribar a a Secretaria Acadèmica de la EUM per poguer començar a emetre tota aquesta documentació referida a les practiques, “ el conveni” i el “projecte formatiu”.

  7.- l’ alumne rep aquesta documentació i ho portarà a l’ empresa , aquesta emplenarà, firmarà i segellarà les documents (si cal) .
  8.- L’ alumne amb tots els papers anirà a l’ EUM on acabarà el procés visant, segellant i firmant la documentació, quedant 3 còpies una, per cada un dels actors: Empresa, Alumne/becari, i Universitat.
  Procediments per la gestió de practiques (Operativitat de les practiques):


  1.- L’ alumne esta realitzant les practiques

  2.- l’ alumne , en principi, te que decidir , te que tindre molt clar ,a quines pràctiques es dedicarà , sobre tot per no deixar-les, molt poc temps desprès de ser començades; Aixó causa perjudici als tres actors , Alumne, Empresa i EUM.

  3.- L’ alumne tindrà que proporcionar a l’ empresa,l’ imprès “Model d’ informe final de la persona tutora de l’ entitat col•laboradora”.L’ empresa complimentarà el document el segellarà i el signarà, per donar-li al alumne, la valoració final professional de les practiques realitzades.

  4.-Per últim l’ alumne tendrá que emplenar el document “Valoració de la Gestió de practiques realitzades per l’ EUM” , on es coneixerà la valoració de l’ alumne davant de la Gestió interna i externa de les practiques per part de l’EUM .  Procediments per la gestió de pràctiques (el.laboració -presentació del treball de pràctiques i (adjuntant-los) dels documents valoratius necessaris) ):
  Memòria

  L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  La extensió serà de un mínim de 10 folis i un màxim de 15, (s’ adjuntarán pero no es contarán els documents anexos dintre del treball) i es presentará en format PDF
  Els marges seran de 2,54cm (superior, inferior ,esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà “Calibri” mida 12 a doble espai.
  Constarà com a mínim dels següents capítols:
  • Descripció de l’ empresa o institució on s’hagin realitzat les pràctiques (descripció dels departaments i les funcions que aquest realitzen a l’ empresa o institució).
  • Activitats realitzades per l’ alumne dins el seu període de pràctiques. Descripció de les tasques portades a terme, importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’ emergència”, tracte amb els treballadors de l’ empresa, etc….


  • Comentaris, connexions del treball amb els continguts de les assignatures de l’ EUTM, valoració personal i conclusions sobre el contingut de les feines realitzades dins el període de pràctiques tot adaptat a l’ àrea de coneixement on s’ inscriurà la pràctica.
  • Cronograma indicant exactament hores i dies fins completar el període de pràctiques preceptiu (300h. a 3er. Curs o 150h. a les dues optatives de 4art. Curs)
  • Organigrama de l’ empresa per tal de situar l’ estudiant dins la seva estructura.


  Annex documental:  En el cas d' utilització d' un conveni de práctiques

  S’ annexaran a la memòria 4 documents :

  - Còpia del conveni de pràctiques omplèrt signat i segellat

  - El Projecte Formatiu omplèrt, signat i segellat

  - El Qüestionar per empreses,on l' empresa valora l' alumne omplert, signat i segellat per l’ empresa on s’han realitzat les pràctiques.

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  En el cas d' utilització d' un contracte laboral

  S’ annexaran a la memòria 3 documents :

  - Còpia del contracte laboral

  - Còpia de la Sol.licitu d'Exempció de l'estada de pràctiques

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  La valoració de l'alumne per part de l'empresa no es necessaria.El Dept. de práctiques de l' EUM considera que si t' han fet un contracte laboral es que et valoren molt positivament.  S’ enviarà per MOODLE

  A FINALS DE MAIG si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.

  A COMENÇAMENT DE SETEMBRE si es desitja l’evaluació per a la convocatoria de Setembre.

  CONSULTAR LES DATES EXACTES AL MOODLE


  La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Les valoracions positives,escrits de recomanació,etc...etc..., de l’ empresa seran determinants per superar aquesta assignatura


  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2019-2020 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots) les enquestes de la UdG.

  El primer dia de clase (Curs 2019-20) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport .
  Durant el curs es fará una reunió especial per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les practiques.

  Aquesta reunió es realitzará forá d’ horari lectiu ( a partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els alumne.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Segons normativa de la Universitat de Girona:
  La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

  Observacions

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.


  Els hi recordo la possibilitat d´aprofitar les práctiques d’estiu per la següent convocatoria ,si el contracte supera les dates de matriculacióa la primera convocatoria.

  Procediments per la gestió de practiques

  (començament de les practiques):

  1.- l’ alumne, s’ interessarà per unes practiques , que podrà trobar:

  1.a.- Utilitzant els seus contactes personals o familiars o coneixences o

  2.a.- Aprofitant els sistemes d’ alerta per practiques/laboral de la EUM
  (Facebook, panells tàctils, pag.Web, Jornades de Proximitat Universitat-Empreses, Col.loquis, etc)

  2.- l’ alumne tindrà que adreçar el seu cv. i una carta de presentació a l’ empresa

  3.-l’ alumne tindrà que anar a pasar una entrevista a l’ empresa .si ella, el crida

  4.-L’ empresa esta interessada en un alumne, i li reclama documentació per fer practiques

  5.- l’ alumne tindrà que presentar a l’ empresa el document “dades de l’ empresa” que es proporcionará quand estigui segur de fer les práctiques allá. .


  6.- Aquestes “ dades empresa” tindran que fer-se arribar a a Secretaria Acadèmica de la EUM per poguer començar a emetre tota aquesta documentació referida a les practiques, “ el conveni” i el “projecte formatiu”.

  7.- l’ alumne rep aquesta documentació i ho portarà a l’ empresa , aquesta emplenarà, firmarà i segellarà les documents (si cal) .
  8.- L’ alumne amb tots els papers anirà a l’ EUM on acabarà el procés visant, segellant i firmant la documentació, quedant 3 còpies una, per cada un dels actors: Empresa, Alumne/becari, i Universitat.
  Procediments per la gestió de practiques (Operativitat de les practiques):


  1.- L’ alumne esta realitzant les practiques

  2.- l’ alumne , en principi, te que decidir , te que tindre molt clar ,a quines pràctiques es dedicarà , sobre tot per no deixar-les, molt poc temps desprès de ser començades; Aixó causa perjudici als tres actors , Alumne, Empresa i EUM.

  3.- L’ alumne tindrà que proporcionar a l’ empresa,l’ imprès “Model d’ informe final de la persona tutora de l’ entitat col•laboradora”.L’ empresa complimentarà el document el segellarà i el signarà, per donar-li al alumne, la valoració final professional de les practiques realitzades.

  4.-Per últim l’ alumne tendrá que emplenar el document “Valoració de la Gestió de practiques realitzades per l’ EUM” , on es coneixerà la valoració de l’ alumne davant de la Gestió interna i externa de les practiques per part de l’EUM .  Procediments per la gestió de pràctiques (el.laboració -presentació del treball de pràctiques i (adjuntant-los) dels documents valoratius necessaris) ):
  Memòria

  L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  La extensió serà de un mínim de 10 folis i un màxim de 15, (s’ adjuntarán pero no es contarán els documents anexos dintre del treball) i es presentará en format PDF
  Els marges seran de 2,54cm (superior, inferior ,esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà “Calibri” mida 12 a doble espai.
  Constarà com a mínim dels següents capítols:
  • Descripció de l’ empresa o institució on s’hagin realitzat les pràctiques (descripció dels departaments i les funcions que aquest realitzen a l’ empresa o institució).
  • Activitats realitzades per l’ alumne dins el seu període de pràctiques. Descripció de les tasques portades a terme, importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’ emergència”, tracte amb els treballadors de l’ empresa, etc….


  • Comentaris, connexions del treball amb els continguts de les assignatures de l’ EUTM, valoració personal i conclusions sobre el contingut de les feines realitzades dins el període de pràctiques tot adaptat a l’ àrea de coneixement on s’ inscriurà la pràctica.
  • Cronograma indicant exactament hores i dies fins completar el període de pràctiques preceptiu (300h. a 3er. Curs o 150h. a les dues optatives de 4art. Curs)
  • Organigrama de l’ empresa per tal de situar l’ estudiant dins la seva estructura.


  Annex documental:  En el cas d' utilització d' un conveni de práctiques

  S’ annexaran a la memòria 4 documents :

  - Còpia del conveni de pràctiques omplèrt signat i segellat

  - El Projecte Formatiu omplèrt, signat i segellat

  - El Qüestionar per empreses,on l' empresa valora l' alumne omplert, signat i segellat per l’ empresa on s’han realitzat les pràctiques.

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  En el cas d' utilització d' un contracte laboral

  S’ annexaran a la memòria 3 documents :

  - Còpia del contracte laboral

  - Còpia de la Sol.licitu d'Exempció de l'estada de pràctiques

  - La Valoració de la Gestió de práctiques d’EUM per part del alumne.

  La valoració de l'alumne per part de l'empresa no es necessaria.El Dept. de práctiques de l' EUM considera que si t' han fet un contracte laboral es que et valoren molt positivament.  S’ enviarà per MOODLE

  A FINALS DE MAIG si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.

  A COMENÇAMENT DE SETEMBRE si es desitja l’evaluació per a la convocatoria de Setembre.

  CONSULTAR LES DATES EXACTES AL MOODLE


  La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Les valoracions positives,escrits de recomanació,etc...etc..., de l’ empresa seran determinants per superar aquesta assignatura


  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2019-2020 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots) les enquestes de la UdG.

  El primer dia de clase (Curs 2019-20) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport .

  Durant el curs es fará una reunió especial per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les practiques . Aquesta reunió es realitzará forá d’ horari lectiu ( a partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els alumne.

  Assignatures recomanades

  • Pràcticum