Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es tracta de proporcionar a l’estudiant una visió introductòria de la direcció estratègica i familiaritzar-se amb els seus continguts claus, el Llenguatge i la terminologia professional. També hauran de reconèixer el model racional de presa de decisions estratègiques, així com les diferents fases del procés estratègic de l’empresa. Hauran de saber utilitzar i aplicar correctament les principals eines del diagnòstic estratègic (tant extern com intern). Volem també que l’estudiant entengui i pugui analitzar els diversos tipus d’estratègies empresarials en la fase de la formulació d’estratègies. Comprendre la importància i les principals eines de la fase del control de l’estratègia. També que sigui capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial, de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats S’ajudarà a aprendre a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions en situacions amb major o menor grau d’informació. Es vol estimular actituds que permetin orientar la seva propera activitat professional, esperit crític, capacitat creativa i proactiva.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA. Tema 1: La direcció estratègica de l'empresa turística 1.1. Introducció al concepte d'estratègia. 1.2. Àmbits o nivells d'estratègia de l'empresa turística. 1.3. Model relacional clàssic i la concepció actual de l'estratègia. Tema 2: Els objectius i els valors de l'empresa turística. 2.1. El sistema d'objectius de l'empresa turística. 2.2. La missió, visió i responsabilitat social de l'empresa turística.

2. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC Tema 3.- Anàlisi de l’entorn 3.1. Concepte d’entorn i anàlisi de l’entorn genèric 3.2. El diamant de Porter 3.3. Els pronòstics empresarials 3.4. Delimitació de l’entorn específic 3.5. Anàlisi de l’entorn específic 3.6. Anàlisi de la segmentació del sector Tema 4.- Anàlisi intern 4.1. El perfil estratègic de l’empresa 4.2. La cadena de valor 4.3. Anàlisi de recursos i capacitats 4.4. Avaluació estratègica de recursos i capacitats Tema 5.- Matrius d’anàlisi estratègic 5.1. Concepte de matrius de cartera 5.2. La matriu de creixement/participació en el mercat del Boston Consulting Group 5.3. La matriu posició competitiva/atractiu del sector de McKinsey 5.4. La matriu DAFO.

3. FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA Tema 6.- Estratègies competitives genèriques 6.1. Avantatge competitiu i estratègies competitives 6.2. Estratègia de lideratge en costos 6.3. Estratègia de diferenciació 6.4. El "rellotge de l’estratègia" Tema 7.- Estratègies segons sectors 7.1. Cicle de vida de la indústria 7.2. Estratègies per a sectors emergents 7.3. Estratègies per a sectors madurs 7.4. Estratègies per a sectors en decliu 7.5. Estratègies per a sectors fragmentats Tema 8.- Estratègies d’innovació 8.1. Conceptes bàsics sobre innovació 8.2. Estratègies tecnològiques 8.3. Blue Ocean strategy 8.4. Els districtes industrials 8.5. Business Models Tema 9.- Estratègies de creixement i desenvolupament 9.1. Conceptes bàsics 9.2. Estratègies d’expansió 9.3. Estratègies de diversificació 9.4. Mecanismes de creixement 9.5. Aliances estratègiques Tema 10.- La Internacionalització de l’empresa 10.1. Fenomen de globalització de l’economia 10.2. Motius que impulsen la internacionalització 10.3. Elecció de mercats i productes 10.4. Elecció de mecanismes d’entrada 10.5. Enfocament de l’estratègia internacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 13 0 13
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 20 22
Tutories 20 0 20
Total 55 45 100

Bibliografia

 • GUERRAS L.A. NAVAS J.M. (2015). La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y aplicaciones Capítols 7 al 13 (5ª Edició). Madrid: Thomson Cívitas.
 • GRANT, R. (2006). Dirección estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones, Capítols 8 al 15. (5ª Edició). Madrid: Thomson Cívitas.
 • JOHNSON, G.; SCHOLES, K, WHITTINGTON, R. (2006). Dirección estratégica Capítols 5 al 7 (7ª Edició). Madrid: Pearson Prentice Hall.
 • Cambra de comerç de Barcelona. Recuperat , a http://www.cambrabcn.org/es/
 • Departament d’Empresa i Coneixement. Recuperat , a http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/
 • MIDDLETON, Victor (1998). Marketing in Travel andf Tourism. Ed. Heinemann Oxford.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d‘exercicis Aquesta activitat, representa el 20% sobre la nota final 20
Visites professionals Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Recerca d’informació i Venda d’estratègia Aquesta activitat, representa el 20% sobre la nota final 20
Examen/Prova finals Aquesta activitat, representa el 50% sobre la nota final 50

Qualificació

L’avaluació serà continuada i la nota final s’obtindrà a partir de la següent fórmula:

AC (Av. Continuada) 100%= Exr + Recerca + Vend + Ex. Final
EXF (Examen Final) 100%

L’AC (Exercicis, Venda, Examen parcial i Examen Final) constarà d’alguns exercicis a desenvolupar en grups, una creació d’estratègia i la venda de la mateixa en equip, un examen parcial i un examen final format de 3 parts: una amb 10 preguntes de tipus multi resposta (A, B, C, D), un altre amb 10 preguntes tipus V/F i la tercera part serà una pregunta oberta. També hi haurà visites de professionals en la matèria, informació que també hauran d’utilitzar per la recerca i confecció de la creació estratègica. Els exercicis (25%)es plantejaran a l’aula i es tracta de resoldre’ls en equip, tenint en compte tot el que el professor explica abans de cada plantejament d’exercici; la Recerca és el recull d’informació de la informació que es necessita per realitzar una estratègia que desprès ajudarà en la venda que han de fer a l’aula; les visites de professionals s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar les estratègies per la venda; i la Venda serà un plantejament de diversificació per una empresa.

No serà obligatori contestar a totes les preguntes, cada pregunta encertada valdrà 2 punts i si la resposta no es correcte es restaran 0,5 punts. Cada examen parcial es puntuarà sobre 10 i l’examen parcial ajudarà a descarregar matèria de cara al examen final, i sempre que es segueixi l’AC.

L’EXF (Febrer o Juny) l’hauran de realitzar només aquells alumnes que no optin per una avaluació continua sobre el conjunt del programa de l’assignatura.

La part teòrica constarà de 3 parts: una amb 10 preguntes de tipus multi resposta (A, B, C, D), un altre amb 10 preguntes tipus V/F i la tercera part serà una pregunta oberta.

No serà obligatori contestar a totes les preguntes, cada pregunta encertada valdrà 2 punts i si la resposta no es correcte es restaran 0,5 punts. Cada exercici parcial es puntuarà sobre 10 i valdrà el següent: Exerc=20%+Recerca=10%+ V.Profes.=10%+Venda=10%+ExFinal=50%. Es considera aprovat quan AC (100%: en aquest cas la mitja es farà a partir del 4,5) o EXF (100%) superin el 5.

Es considera aprovat quan AC (100%) o EXF (100%) superin el 4,9.

La no assistència no serà penalitzada, però els alumnes que superin en un 80% l’assistència a classe poden tenir 1 punt més, que es sumarà al total de la nota final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.

Les classes seran de 2 hores setmanals, de les que 1 hora serà per explicar teoria i l’altre hora serà perquè els alumnes puguin resoldre els exercicis que demani el professor. Les classes teòriques per exposar el contingut dels diferents temes que composen el programa i les classes pràctiques.