Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Innovació en la Gestió cultural vol apropar els alumnes a una sortida professional turística com es ara treballar en nodes culturals. Per la qual cosa es combinen algunes aspectes teòrics amb un gran fonament pràctic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LUISA MOLANO CERRO  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
LUISA MOLANO CERRO  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1 Gestió Cultural: instruments i procediments a. Com i on s'aplica b. Heurística c. estudi de casos

2. Tema 2 Informació turística a. Establiments: tipologies i legislació aplicable b. Objectes: guies, llibres de viatges, webs, blogs, etc. c. Persones: el guia turístic

3. Tema 3: Museum & Monumentia: Els espais culturals d'interés turistic. tipologies, elements de gestió, estudi de casos

4. Tema 4 Kultour: Evolució del turisme cultural al turisme experiencial. Evolució i porspectiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30 30
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes participatives 39 0 39
Prova d'avaluació 0 25 25
Total 45 55 100

Bibliografia

 • Aymar i Ragolta, Jaume (2006). Simbologia religiosa en l'art occidental . Edimurtra. .
 • Ballart, J i Treserres, J (2002). Gestión de patrimonio cultural. Ariel.
 • Choay, Françoise (2007). Alegoría del patrimonio . Gustavo Gili.
 • Donaire, José Antonio (2008). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual . Vitel·la.
 • Eliade, Mircea (1995). El Mito del eterno retorno : arquetipos y repetición . Alianza.
 • Eliade, Mircea (1999). Imágenes y símbolos . Taurus.
 • Mondéjar Jiménez, Juan Antonio Gómez Borja, Miguel Ángel (2009). Turismo cultural en ciudades Patrimonio de la Humanidad. Universidad de Castilla La Mancha.
 • Pérez-Juez, Amalia (2006). Gestión del patrimonio arqueológico : el yacimiento como recurso turístico . Ariel.
 • Santana, Agustín (2005). El Encuentro del turismo con el patrimonio cultural : concepciones teóricas y mo. Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español :Fundación El Mont.
 • Journal of heritage tourism . Channel View Books.
 • Revista Pasos (On Line). Recuperat , a http://www.pasosonline.org/
 • Webs de museos del mundo. Recuperat , a ...
 • Journal of heritage tourism (2006). Clevedon: Channel View Books.
 • Alcalde, G. Et al (2010). Museus d'Avui. Els Nous Museus de Societat. Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
 • Alegret, J.Ll i Carbonell, E. (2012). La patrimonialització de la cultura marítima. Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
 • Cabo Nadal, M. (2010). Información turística en destino. Paraninfo.
 • Carreras Monfort, César (2010). Turisme cultural (2a ed.). . UOC Universitat Oberta de Catalunya.
 • Cátedra, Maria (1998). La manipulación del patrimonio cultural: la Fábrica de Harinas de Ávila. Política y Sociedad, (27), 89-116
 • Donaire, José Antonio (2008). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual . Vitel•la.
 • Fernàndez de Paz, Esther (2006). De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio. Pasos,,
 • Paunero i Amigó, Xavier (2003). Patrimoni, turisme i desenvolupament local . Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • Peñarroya, Montserrat (2010). Màrqueting electrònic per al turisme cultural . Vitel•la.
 • Planells, M i Crespi, M (2008). Información turística en destino. Síntesis.
 • Picazo Zamora, Carlos (1996). Asistencia y guía a grupos turísticos . Síntesis.
 • Prat, Joan (1993). Antigalles, reliquies i essencies: reflexions sobre el concepte de patrimoni. Revista d'Etnologia de Catalunya,,
 • Puertas, Xavier (2012). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Síntesis.
 • Richards, Greg (2010). Cultural tourism research methods . CAB International.
 • Riera Arché, Anna (2008). Anàlisi del Monestir de Sant Pere de Rodes. Universitat de Girona.
 • Throsby, David (2001). Economía y Cultura. Cambridge University Press.
 • UdG (2018). Com citar documents Sistema APA. . Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats Les activitats representen el 60% sobre la nota final.( S'ha d' obtenir un mínim de 4 en cada activitat) 60
Examen L'examen, representa el 40% sobre la nota final. És imprescindible obtenir un mínim de 5 per superar l'assignatura 40

Qualificació

Activitats: 60% (s'ha d'obtenir un mínim de 4 en cada activitat)
Examen oral: 40%(s'ha d'obtenir un mínim de 5)

Avaluació única i Avaluació contínua: En els dos casos han de fer les mateixes activitats i el mateix examen. La diferència és que els alumnes que no assisteixen regularment a classe (80%) No tindran els beneficis del sistema de portafoli.

Les activitats es lliuraran en temps i forma.

L'assistència és obligatòria i permet fer servir el sistema de portafoli.

Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L'alumnat ha de mostrar al professor l'activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís. S'estableix un sistema de tutoritzacions per organitzar, controlar, resoldre dubtes i pel lliurament de les activitats. Hi haurà lliuraments parcials, però el concepte de millora continua fa que el lliurament definitiu es faci al final del curs. Les tutoritzacions afavoriran que l'alumnat s'impliqui en la millora contínua i vagi tenint un seguiment detallat a fi de poder resoldre les activitats de forma eficient i que tingui un valor afegit. Ensems s'evita el problema de minvar els esforços al saber-ne les qualificacions abans de la prova de continguts.
Les persones que optin per l'avaluació única, no gaudeixen del sistema de portafoli i fan el lliurament al final de curs.

Les activitats es faran en grups. Els grups seran formats pel professor.
La convocatòria extraordinària és sols per superar/ millorar o fer l'examen oral. No eximeix de la realització de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

A part del sistema de Portafoli es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes
És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...