Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Analitzar informació econòmico-financera de l’empresa turística per la presa de decisions. En definitiva l'assignatura inclou tots els conceptes i instruments necessaris per a poder gestionar eficientment una empresa turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ  / LLUIS FELIU ROE  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (85%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ  / LLUIS FELIU ROE  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (85%), Anglès (5%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1. Conceptes generals de la gestió econòmico-financera

2. Tema 2. Anàlisi balanç

3. Tema 3. Anàlisi compte pèrdues i guanys

4. Tema 4. Comptabilitat analítica: aproximació pràctica

5. Tema 5. Fonts de finançament empresarial a llarg termini

6. Tema 6. Fonts de finançament empresarial a curt termini

7. Tema 7. Control de la gestió empresarial

8. Tema 8. Altra informació interessant per a la gestió empresarial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 18 30
Classes participatives 18 27 45
Resolució d'exercicis 18 27 45
Treball en equip 12 18 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros. Fundamentos y aplicaciones. . Barcelona: Gestión 2000.
 • Amat, O. (2008). Comprender la Contabilidad y las Finanzas.. Barcelona: Gestión 2000.
 • Aranda, H. (1998). Dirección financiera en las empresas turísticas.. Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces..
 • López, D.; Orta, M. (2008). Introducción a la contabilidad y al análisis financiero. Especial referencia a l. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Martin Rojo, I. (2003). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Parra, E.; Calero, F. (2006). Gestión y dirección de empresas turísticas.. Madrid: McGraw Hill..
 • Suárez Suárez, A. (2005). Decisiones óptimas de inversión y Financiación en la Empresa.. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Vegas, A. (2006). Manual de finanzas para empresas turísticas.. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Web oficial del turismo de España:. Recuperat , a http://www.tourspain.es
 • Instituto para la calidad turística española:. Recuperat , a http://www.Icte.es
 • Organización Mundial de Turismo:. Recuperat , a http://www.world-tourism.org
 • Banco de España: Balanza de Pagos. Recuperat , a http://www.bde.es
 • INE. Recuperat , a http://www.ine.es
 • Instituto de estudios turísticos: Ministerio de economía Secretaria General de T. Recuperat , a http://www.iet.tourspain.es
 • Hosteltur- Noticias de turismo / Noticias turísticas. Recuperat , a http://www.hosteltur.com/
 • Expansión- Diario económico e información de mercados. Recuperat , a http://www.expansion.com/
 • Cinco días- Diario económico de referencia en España. Recuperat , a http://cincodias.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Les clases expositives representen el 20% sobre la nota final. 20
Classes participatives Les classes participatives representen el 30% sobre la nota final. 30
Aprenentatge basat en problemes Aquestes activitats representen el 30% sobre la nota final. 30
Treball en grup El treball en grup representa el 20% sobre la nota final. 20

Qualificació

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent tabla:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Entrega d’exercicis pràctics 60 C2, C23, C7, C19 Temes 1-8
Treball de curs 20 C8, C7, C19, C24 Temes 1-8
Prova escrita 20 C2, C23, C19, C24 Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites on hi hauran exercicis pràctics) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que juntament amb la resta d’activitats d’avaluació continuada definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del primer parcial * 0,60)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del segon parcial * 0,60)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 4. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades (15 hores), per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.