Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’ordenació del territori té com a objectiu orientar la localització de la població, de les activitats econòmiques i les infraestructures tot respectant els criteris de creixement econòmic, de desenvolupament social i de conservació del medi ambient. Per fer-ho, es basa en el coneixement, les potencialitats i les restriccions específiques de cada àmbit geogràfic. En aquesta assignatura s’abordarà aquesta disciplina des del punt de vista turístic. Objectius de l’assignatura - Introduir a l’estudiant els conceptes teòrics i característiques de l’Ordenació del territori; els instruments de planificació i gestió urbanística i territorial: legislació, plans, i la situació i característiques de planejament urbanístic i territorial a Catalunya. - Aconseguir que l’estudiant es familiaritzi amb el llenguatge del planejament, i amb els diferents tipus de documents i cartografia. - Familiaritzar l’estudiant en l’anàlisi espacial a diferents escales i amb perspectiva temporal. - Aprofundir en els debats territorials a partir de desenvolupar un sentit crític en l’anàlisi dels actors implicats, de les figures de planejament involucrades, i dels models territorials vigents i/o qüestionats. - Comprendre i integrar les problemàtiques territorials en un marc conceptual pluridisciplinar.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAIA MOJICA GASOL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAIA MOJICA GASOL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. El territori: La necessitat d’ordenació i planificació El primer apartat de l’assignatura es dedicarà a introduir el temari i el sistema d’avaluació del curs, així com els objectius, continguts, estratègies i el procés de la planificació urbana i territorial.

2. L’evolució històrica de l’Ordenació del territori Es plantejaran els inicis de l’ordenació del territori i l’evolució del concepte. Així mateix es farà una pinzellada a les grans etapes de creixement urbà per exemplificar com canvien les necessitats de l’escala de planificació del territori.

3. El planejament territorial S’exposarà l’estructura de planejament d’escala regional (característiques, objectius, competències).

4. El planejament urbanístic Es farà una breu introducció als principals mecanismes de planificació en el camp de l’urbanisme.

5. L’ordenació del litoral En aquest apartat s’exposaran els diferents mecanismes que incideixen en l’ordenació de l’espai litoral.

6. Els conflictes territorials En aquest apartat es reflexionarà sobre les dificultats de fer compatibles les diverses activitats que tenen lloc en el territori: la convivència d’usos residencials, industrials, turístics, infraestructures i les zones de protecció natural.

7. El turisme i la ciutat: el problema de la massificació Un dels principals reptes d’una bona part de destinacions turístiques és la massificació dels seus espais. L’apartat reflexionarà sobre aquest fet, els seus orígens i algunes estratègies per posar-hi solució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 12 19
Classes expositives 28 50 78
Classes pràctiques 29 14 43
Prova d'avaluació 2 0 2
Sortida de camp 8 0 8
Total 74 76 150

Bibliografia

 • ALFAMA, E; CASADEMUNT, A; COLL, G; CRUZ, H; MARTI, M (2007). Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i conflictes territorials. Barcelona: Icaria.
 • Benavent, M. (2006). La ordenación del territorio en España. Evolución del concepto y de su práctica . Sevilla: Universidad de Sevilla-Consejería de Obras Públicas y Transportes.
 • BORJA, J (2003). LA ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial.
 • BORJA, J. (2010). Llums i ombres de l'urbanisme de Barcelona. Barcelona: Empúries.
 • CAPEL, H (2005). El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Serbal.
 • GALIANA, L i VINUESA,J (2010). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: Síntesis.
 • Gravari-Barbas, M. i Guinand, S. (2017). Tourism and Gentrification. Routledge.
 • MOIX, L. (1994). La ciudad de los arquitectos. Barcelona: Anagrama.
 • MOYA, L. (2011). La práctica del urbanismo. Madrid: Síntesis.
 • Nel•lo, O (Coord.). (2003). Aquí no!. Conflictes territorials a Catalunya. . Barcelona: Empúries.
 • Pujadas, R.; Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid: Síntesis.
 • Castañer, M. (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. (SCOT). ..
 • Nel·lo, O. (2015). La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana. Madrid: Díaz & Pons.
 • Capel, H (2013). La morfología de las ciudades III. Barcelona: Serbal.
 • Polítiques i transformacions territorials a Catalunya 2003-2015 (2017). . Recuperat , a http://www.scot.cat/downloads2/informerecercascot2016.pdf
 • Scripta Nova. ....
 • Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. ....
 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia. ....
 • Ciudad y territorio. ....
 • Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Recuperat , a www.gencat.net/ptop/
 • Institut Cartogràfic de Catalunya. Recuperat , a http://www.icc.cat
 • Eina Google Maps. Recuperat , a http:// maps.google.com
 • Eina Google Earth. Recuperat , a http://www.google.es/intl/es/earth/index.html
 • Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Recuperat , a http://territori.scot.cat/ Territori
 • Ordenació del Litoral - Generalitat de Catalunya:. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanisti
 • Mapa urbanístic de Catalunya:. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanisti
 • Portal Urbaweb. Recuperat , a http://www.urbaweb.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics Aquesta activitat suposarà el 42% de la qualificació de l'assignatura 42
Presentació a l'aula d’un cas d'estudi (conflicte territorial) Aquesta activitat suposarà el 10% de la qualificació de l'assignatura 10
Examen Aquesta prova suposarà el 48% de la calificació de l'assignatura 48

Qualificació

a) Per aprovar l’assignatura en avaluació continuada és necessari:

- Entregar 5 pràctiques avaluables.
- Superar un 5 de mitjana de les pràctiques.
- Realitzar la presentació del cas d'estudi a l’aula (conflicte territorial).
- Superar el 4 de nota de l’examen final.
- Assistir al 75% de les classes presencials.

Si no es compleixen els criteris anteriorment indicats, s’haurà de realitzar avaluació no continuada (apartat b).

Les persones que hagin entregat totes les pràctiques tindran 0,5 punts suplementaris a la nota final.

La participació activa i el bon comportament a l'aula es puntuarà amb 0,5 punts sobre la nota final.

b) Per aprovar l’assignatura si no es realitza avaluació continuada, caldrà superar l’examen final amb un 5.

c) En cas d’haver de recuperar l’assignatura en la sessió extraordinària, serà necessari superar el 5 a la nota de l’examen. Si s’ha fet avaluació continuada i s’ha de recuperar l’assignatura en la sessió extraordinària, la nota final de l’assignatura serà l’obtinguda en l’examen de la sessió extraordinària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Observacions sobre l’avaluació continuada:
- Les pràctiques i la presentació de l’estudi de cas es realitzaran en grup o per parelles.
- Les pràctiques es realitzaran a l’aula.
- El termini per entregar les pràctiques serà d’una setmana, fins les 8h del següent dia de classe. En cas de no haver assistit a classe, es podrà realitzar les pràctiques sempre i quan s’aporti un justificant d’absència per motius laborals o mèdics.