Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és triple. Per una banda, conèixer els principals recursos turístics de les destinacions més importants. Per un altre analitzar les diferents estratègies, a partir d’estudi de casos. Ensems comparar com les destinacions turístiques es posicionen en el mercat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HELENA CRUZ GALLACH  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HELENA CRUZ GALLACH  / JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1 Països i regions d’Europa

2. Tema 2 La Unió Europea

3. Tema 3 Estratègies de les destinacions

4. Tema 4 Fonts documentals

5. Tema 5 Nous productes i noves destinacions

6. Tema 6 Estudi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 5 10
Classes expositives 45 0 45
Elaboració de treballs 3 20 23
Exposició dels estudiants 45 0 45
Prova d'avaluació 2 15 17
Tutories 10 0 10
Total 110 40 150

Bibliografia

 • Alonso, J. (2004). Geografía turística: Europa y el resto del Mundo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Barrado, D.A.; Calabuig, J. (2001). Geografia mundial del turismo. Madrid: Síntesis.
 • Blasco Peris, A. (2006). Tipologías Turísticas: un análisis de las distintas modalidades turísticas y de . Girona: Universitat de Girona.
 • Cooper, C.; Wahab, S. (2001). Tourism in the age of globalisation. London: Routledge.
 • Fritz, Richard G (1986). Dynamic model of regional tourism site development. Aix-En-Provence: Centre des Hautes Etudes Touristiques.
 • Hall, Colin Michael, Page, Stephen J (1999). The Geography of tourism and recreation, : environment, place and space. London: Routledge.
 • Mesplier, A. y Bloc-Duraffour, P. (2000). Geografía del turismo en el mundo. Madrid: Síntesis.
 • Williams, A. & Shaw, G. (Eds.) (1998). Tourism and Economic Development.. London: John Wiley and Sons, 3rd. Ed.
 • Grupo de estudios en Geografía Turística sostenible de la Unión Internacional de. Recuperat , a http://www.geog.nau.edu/igust/index.html
 • Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos . Recuperat , a http://www.ieg.csic.es/age/turismo/
 • Geotourisme es un sitio personal de Philippe Kerourio, un profesor de Historia... Recuperat , a http://www.chez.com/geotourisme/
 • Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Recuperat , a http://www.iet.tourspain.es/Index.aspx?ancho=132&idioma=es
 • Travelturisme. Recuperat , a http://www.travelturisme.com/biblio/enlaces.htm
 • World Tourism. Recuperat , a http://www.world-tourism.org/espanol/
 • World Factbook de la CIA (Servicio de Inteligencia de los EE. UU.) es una ...... Recuperat , a http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
 • Estudios de turismo. ....
 • International Tourism reports. ....
 • Journal of Ecotourism. ....
 • Journal of Leisure Research. ....
 • Journal of Sustainable Tourism. ....
 • Papers de Turisme. ....
 • Revista Latinoamericana de Turismo. ....
 • Savia. Revista de Economía y Gestión de Viajes. ....
 • Scripta Nova. ....
 • UdG (2018). Com citar documents Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball El treball de curs representa, conjuntament amb les activitats, el 35% sobre la nota final 35
Assistència a classe L'assistència a classe representa el 10% sobre la nota final
L'assitència es relaciona tant en competències, continguts i hores de dedicació com les classes expositives, per eviat confusions no s'ìndiquen a la graella
10
Examen L'examen, representa el 40% sobre la nota final 55

Qualificació

Avaluació continua
Assistència obligada de un mínim del 80%
Realització de totes els activitats
Possible recuperació de Mapes ( a extraordinària)
Obtenir un mínim de 5 a l’examen oral

Activitats i treball de curs: 35% de la nota
Examen: 55% de la nota
Assistència: 10% de la nota
Les activitats s'han de lliurar en temps i forma


Avaluació única
Examen únic final mínim obtenir un 5 on es preguntarà aspectes relacionats amb les activitats de forma destacada.
Els mapes es realitzaren a la extraordinària o en el temps programat


Les activitats i el treball de curs s'estableix amb Sistema e Portafoli: Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L’alumnat ha de mostrar al professor l’activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís (comptant que l’estudiant entén el que li diu el professor i ho aplica). Pot fer-se en tutories presencials. Per avaluació única no entra el sistema de Portafoli. S'estableix un sistema de tutoritzacions per organitzar, controlar, resoldre dubtes i pel lliurament de les activitats. Hi hauran lliuraments parcials, però el concepte de millora continua fa que el lliurament definitiu es faci al final del curs. Les tutoritzacios afavoriran que l'alumnat s'impliqui en la millora contínua i vagi tenint un seguiemnt detallat a fi de poder resoldre les activitats de forma eficient i que tingui un valor afegit. Ensems s'evita el problema de minvar els esforços al saber-ne les qualiticacions abans de la prova de continguts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El grup A tindrà 11 setmanes i el grup B 12. Per compensar al deferència al grup B es faran més exemples i es faran més presentacions a l’aula ( es faran grups més petits)

Els lliuraments d’activitats es realitzaran sempre dins el termini indicat i sempre via moodle, en format pdf. No és possible cap altre via.

Es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes

És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...