Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per a un adequat desenvolupament professional. S'augmenta el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura tot fent èmfasi en el vocabulari i les situacions d’àmbit logístic. Amb l’assignatura d’Alemany III es pretén que l’estudiant continuï adquirint les competències iniciades a les assignatures d’Alemany I i II i consolidant les estructures de les situacions bàsiques en l’àmbit del turisme, tant a nivell oral com escrit. Es tractaran temes rellevants per a l’estudiant dins del sector turístic amb l’objectiu d'assolir una sèrie de competències en una formació coherent i fonamentada mitjançant exercicis escrits, de comprensió lectora i auditiva, així ccom pràctica oral per poder obtenir l’habilitat en les relacions personals en qualsevol context i situació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Grup E

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Wiederholung: Satzbau Sprechen: Flugbuchung Einheit 1: Im Museum Grammatik: Adjektivdeklination Reflexive Verben Sprechen: Hausmuseum Schreiben: Bildbeschreibung

2. Einheit 2: Meine ideale Reise Grammatik: Konjunktiv II Nebensätze 1.Teil: Wenn, dass, weil, obwohl, trotzdem. Schreiben: meine ideale Reise

3. Einheit 3: Feste und Feiertage Grammatik: Nebensätze 2. Teil: Indirekte Frage Finalsätze Sprechen: über ein Fest sprechen Schreiben: Festbeschreibung

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,5 3 11,5
Classes expositives 5 0 5
Classes participatives 11 0 11
Elaboració de treballs 1,5 4 5,5
Lectura / comentari de textos 1,5 0 1,5
Prova d'avaluació 5 9 14
Resolució d'exercicis 15 6 21
Simulacions 1,5 3 4,5
Visionat/audició de documents 1 0 1
Total 50 25 75

Bibliografia

 • Ja, gerne. Deutsch im Tourismus - Llibre de text de classe (2014). Cornelsen.
 • Themen Neu I. Kursbuch, Arbeitsbuch (1990). Max Hueber Verlag.
 • Themen Neu II. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Delfin Lehrbuch. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). M.
 • Passwort Deutsch 1 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 2 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 3 (2002). Klett.
 • Berliner Platz 1 (2003). Langenscheidt.
 • Die Suche (1993). Langenscheidt.
 • Moment Mal. Lehrbuch, Arbeitsbuch (2002). Langenscheidt.
 • Euro-Alemán (2002). Herder / Cornelsen.
 • Unternehmen Deutsch (2000). Chancerel International .
 • Dialog Beruf 1 (2002). Max Hueber Verlag.
 • Zimmer Frei neu - Llibres de Temes turístics (2002). Langenscheidt.
 • Herzlich Willmommen neu - Llibres de Temes turístics (2002). Langenscheidt.
 • Hotellerie und Gastronomie. Teil 1 - Llibres de Temes turístics (2002). Dürr+Kessler .
 • Deutsch im Hotel. Gespräche führen. - Llibres de Temes turístics (2001). Hueber.
 • Lehrbuch. Arbeitsbuc (1999). Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. - Llibres T. Turístics. Sintesis.
 • Corcoll, B. y R (2002). Programm. Alemán para Hispanohablantes - Gramàtiques i llibres d’exercicis. Barcelona: Herder.
 • Dreyer – Schmidt (2009). Leh-r und Übungsbuch der deutschen Grammatik. (alemany-espanyol) - Gramàtiques . München.
 • Reimann, M (2009). Grundstufen-Grammatik - Gramàtiques i llibres d’exercicis. München: Hueber Verlag.
 • Diccionario Langenscheidt de los idomas alemán y español, Berlin (2014). München .
 • Diccionari Alemany-Catala, Català-Alemany (1990). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Slaby, R.J. y Grossmann (2009). diccionario de las lenguas española y alemana. Barcelona: Herder.
 • Wahrig, G (2002). Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. München .
 • Passwort Deutsch. Recuperat , a www.passwort-deutsch.de
 • Stufen. Recuperat , a www.stufen.de
 • Sichtwechsel. Recuperat , a www.sichtwechsel.de
 • Lagenscheidt. Recuperat , a www.langenscheidt.de
 • Tangram. Recuperat , a www.hueber.de/tangram
 • Delfin. Recuperat , a www.hueber.de/delfin
 • Themen-Aktuell. Recuperat , a www.hueber.de/themen-aktuell
 • Blaue-Blume. Recuperat , a www.hueber.de/blaue-blume

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Wiederholung Simulació
Oral Flugbuchung
Aquesta activitat representa el 12% sobre la nota final 12
Einheit 1 Simulació:
Hausmuseum (vídeo)
Aquesta activitat representa el 12% sobre la nota final 12
Einheit 1 Visionat /audició documents
Hörverstehen
Aquesta activitat representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 1 Lectura/ comentari textos
Leseverstehen
Aquesta activitat representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 1 treballs escrits:
redacció Bildbeschreibung
Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Prova d’avaluació
1. Parcial
Aquesta activitat, representa el 12% sobre la nota final 12
Einheit 2 Visionat /audició documents
Hörverstehen
Aquesta activitat, representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 2 Lectura i comentari de textos
Leseverstehen
Aquesta activitat, representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 2 Treballs escrits
redacció meine ideale Reise
Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Prova d’avaluació 2.Parcial Aquesta activitat, representa el 12% sobre la nota final 12
Einheit 3 Visionat /audició de documents
Hörverstehen
Aquesta activitat, representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 3 Lectura / comentari de textos
Leseverstehen
Aquesta activitat, representa el 3% sobre la nota final 3
Einheit 3 treballs escrits
Redacció: Descripció d’una festa (2,5%) + Correció (2,5%)
Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 3 Simulació
oral: über ein Fest sprechen
Aquesta activitat, representa el 12% sobre la nota final 12
Prova d’avaluació contínua
3. Parcial
Aquesta activitat, representa el 12% sobre la nota final 12

Qualificació

L’avaluació constarà de :

a) Tres exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1
2. Parcial Einheit 2
3. Parcial Einheit 3


Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència dels parcials. Tot i això, per a aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer l'examen conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però MAI en altres dates i horaris dels alternatius proposats pels professors).

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà recuperar-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà recuperar cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

c) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a classe sense anunciar-ho prèviament. Si un alumne no presenta una redacció, la nota corresponent serà 0. La data màxima de lliurament d'una redacció serà UNA SETMANA DESPRÉS d'haver-la anunciat.


d) L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 36% (Competències 1,2,3,4)

Valor de l’expressió escrita 46% (competències 1,3,4)
(36% parcials, 10% escrits)

valor de la comprensió oral 9% (Competències 1,3,4)

valor de la comprensió escrita 9% (Competències 1,3,4)


Aclariments:

a) Per poder seguir l'avaluació contínua l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Per portar un millor control l'alumne signarà una llista d'assistència. Si per motius laborals o personals no pot assistir regularment, haurà de fer l'avalució final, però evidentment podrà seguir venint a les classes.

b) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per a la convocatòria de juny.

c) Es realitzaran 3 parcials, un per cada unitat programada. Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5.

d) Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora. Els criteris de l'expresssió escrita són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text.

e) Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitjana dels orals ha de ser igual o superior a 4.


Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:
1. part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4)
2. part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4)3. part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4),
4. part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Si no es treu una nota igual o superior a 4 a la part 1. d´expressió escrita, ja NO es comptabilitzaran les altres parts i la nota resultant serà la de la part 1 (gramàtica, vocabulari i redacció).

Si a la part d’expressió escrita s’obté una nota igual o superior a 4, l’alumne farà l’examen oral, però si treu menys d’un 4 a l’examen oral, l’assignatura quedarà suspesa i la nota final a l’expedient serà la nota de l’expressió oral.

Per poder comptabilitzar totes les parts s’ha de treure,doncs, una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita (Gammatik , Vokabular, Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen).

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les quatre parts ha de donar mínim 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II