Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per a un adequat desenvolupament professional. S'augmenta el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura tot fent èmfasi en el vocabulari i les situacions d’àmbit logístic. Amb l’assignatura d’Alemany III es pretén que l’estudiant continuï adquirint les competències iniciades a les assignatures d’Alemany I i II i consolidant les estructures de les situacions bàsiques en l’àmbit del turisme, tant a nivell oral com escrit. Es tractaran temes rellevants per a l’estudiant dins del sector turístic amb l’objectiu d'assolir una sèrie de competències en una formació coherent i fonamentada mitjançant exercicis escrits, de comprensió lectora i auditiva, així ccom pràctica oral per poder obtenir l’habilitat en les relacions personals en qualsevol context i situació. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Grup E

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Einheit 1: Im Museum Grammatik: Adjektivdeklination Reflexive Verben Sprechen: Hausmuseum Schreiben: Bildbeschreibung

2. Einheit 2: Meine ideale Reise Grammatik: Konjunktiv II Nebensätze 1.Teil: Wenn, dass, weil, obwohl, trotzdem. Schreiben: meine ideale Reise

3. Einheit 3: Feste und Feiertage Grammatik: Nebensätze 2. Teil: Indirekte Frage Finalsätze Sprechen: über ein Fest sprechen Schreiben: Festbeschreibung

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 1 7
Classes expositives 4 0 4
Classes participatives 12 0 12
Elaboració de treballs 0,5 1 1,5
Lectura / comentari de textos 1,75 0 1,75
Prova d'avaluació 4,5 9 13,5
Resolució d'exercicis 17 8 25
Simulacions 1,5 3 4,5
Visionat/audició de documents 2,75 3 5,75
Total 50 25 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Einheit 1 Oral
Café-Beschreibung
Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Einheit 1
Hörverstehen
Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 1
Lesverstehen
Aquesta activitat representa el 5% del total de la nota 5
Einheit 1 Oral
Bildbeschreibung
Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Prova d’avaluació
1. Parcial
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Einheit 2
Hörverstehen
Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 2
Leseverstehen
Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Prova d’avaluació 2.Parcial Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Einheit 3
Hörverstehen
Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 3
Leseverstehen
Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Einheit 3
oral: über ein Fest sprechen
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Prova d’avaluació contínua
3. Parcial
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Film Aquesta activitat representa el 10% del total de la nota 10

Qualificació

L’avaluació constarà de :

a) Tres exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1
2. Parcial Einheit 2
3. Parcial Einheit 3

Aclariments:

a) Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència dels parcials. Tot i això, per a aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer l'examen conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però MAI en altres dates i horaris dels alternatius proposats pels professors).

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà recuperar-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà recuperar cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

Aclariments:

a) Per poder seguir l'avaluació contínua l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Per portar un millor control l'alumne signarà una llista d'assistència. Si per motius laborals o personals no pot assistir regularment, haurà de fer l'avalució final, però evidentment podrà seguir venint a les classes.

b) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per a la convocatòria de juny.

c) Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitjana dels orals ha de ser igual o superior a 4.

d) Es realitzaran 3 parcials, un per cada unitat programada. Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests tres exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5.

e) Els criteris de l'expressió escrita, que serà una part dels exàmens, són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text.

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (Competències 1,2,3,4)
(30% orals)

Valor de l’expressió escrita 40% (competències 1,3,4)

valor de la comprensió oral 15% (Competències 1,3,4)

valor de la comprensió escrita 15% (Competències 1,3,4)

valor visualització Film 10% (Competències 1,3,4)


Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:
1. part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4)
2. part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4)3. part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4),
4. part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Si no es treu una nota igual o superior a 4 a la part 1. d´expressió escrita, ja NO es comptabilitzaran les altres parts i la nota resultant serà la de la part 1 (gramàtica, vocabulari i redacció).

Si a la part d’expressió escrita s’obté una nota igual o superior a 4, l’alumne farà l’examen oral, però si treu menys d’un 4 a l’examen oral, l’assignatura quedarà suspesa i la nota final a l’expedient serà la nota de l’expressió oral.

Per poder comptabilitzar totes les parts s’ha de treure,doncs, una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita (Grammatik , Vokabular, Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen).

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les parts ha de donar mínim 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II