Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunicar-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es treballaran les normes de convivència socioculturals, tractant també la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, amb especial atenció a situacions bàsiques del sector del turisme. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins del món del turisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup E

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. LEKTION 1. Herzlich Willkommen! sich vorstellen und begrüßen Themen und Situationen ? sich und andere vorstellen ? jemanden begrüßen und verabschieden ? fragen, wie es geht ? den Beruf nennen ? nachfragen (Wie bitte?) Grammatik • sein • Heißen, wohnen, kommen • W-Fragen: Wer? Wie? Wo? Woher? • Das Alphabet Phonetik • Wortakzent in Namen

2. LEKTION 2. Was trinken Sie? Getränke bestellen Themen und Situationen ? Die Getränkekarte ? Getränke bestellen ? Sich kennenlernen ? Die Rechnung bezahlen ? Zahlen 0-1000, Telefonnummern Grammatik • Regelmäßige Verben im Präsens: trinken, wohnen, kommen, arbeiten heißen • Sein • Personalpronomen • W-Fragen, Ja-/Nein-Fragen Phonetik • Wortakzent in Verben und Zahlen • Satzmelodie (W-Frage, Ja-/ Nein-Frage)

3. LEKTION 3. Zahlen Sie bar? Kaufen und verkaufen Themen und Situationen ? Gegenstände benennen ? Askunft zu Preisen und Produkten geben ? Verkaufsgespräche führen ? etwas verneinen Grammatik • bestimmter Artikel im Nominativ: der, die, das • unbestimmter Artikel im Nominativ: ein, eine, ein • Verneinung: kein, keine, kein • Nomen im Singular und Plural • Pronomen er, sie, es Phonetik • Wortakzent und Satzakzent • Vokale und Umlaute: ä, ö, ü

4. LEKTION 4. Small – Talk. Familie, Hobbys, Sprachen Themen und Situationen ? über Interessen sprechen ? Small Talk-Themen ? über die Familie Sprechen ? Länder und Sprachen Grammatik: • Gern(e) • Possessivartikel im Nominativ: mein, meine, mein • Verneinung mit nicht • Präteritum von sein • Unpersönliche Pronomen man • Verben mit Vokalwechsel sprechen Phonetik: • Konsonanten: w • Wortakzent bei Sprachen und Ländern

5. LEKTION 5. Gibt es einen Pool? Eine Unterkunft beschreiben Themen und Situationen ? Anzeigen verstehen ? Ferienunterkünte beschreiben ? Den Service beschreiben ? Zimmer, Eintichtung, Möbel Grammatik: • Haben • Bestimmter Artikel im Akkusativ: den, die, das • Unbestimmter Artikel im Akkusativ: einen, eine, ein • Verneinung mit kein im Akkusativ • Adjektive • Komposita Phonetik: • Konsonanten: z,c,s, ß • Wortakzent bei Komposita

6. LEKTION 6. Warten Sie schon Lange? Uhrzeiten und Termine Themen und Sitautionen ? Nach der Uhrzeit fragen und Uhrzeiten angeben ? Zeitzangaben machen ? Wochentage und Tageszeiten ? Den Tagablauf schildern ? Termine vereinbaren Grammatik: • Präpositionen und Zeitangaben: am, um, bis, von....bis, ab • Wann? / Von wann bis wann? / Ab wann / bis wann? • Trennbare Verben • Verben mit Vokalwechsel • Modalverben: können, wollen, möchten Phonetik: • Konsonanten: b, p , d, t, g, k a, Wortanfang • Wortakzent bei trennbaren Verben

7. LEKTION 7. Angenehmen Aufenthalt! An der Rezeption Themen und Situationen * Gäste empfangen und einchencken * beschreiben, wo etwas ist * ein Anmeldeformular ausfüllen * Reservierungsanfragen beantworten * das datum angeben Gammatik * Präpositionen mit Dativ (wo?) in, an, auf, neben, vor, hinter, zwischen, unter, über, bei * stehen, hängen, liegen * bestimmter und unbestimmter Artikel im Dativ * Ordinalzahlen im Nominativ und Dativ * Poassessivartikel: unser /e Phonetik * kurze und lange Vokale

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 1 2
Classes expositives 8 0 8
Classes participatives 14 0 14
Lectura / comentari de textos 1 0 1
Prova d'avaluació 2 11 13
Resolució d'exercicis 20 9 29
Simulacions 3 4 7
Visionat/audició de documents 1 0 1
Total 50 25 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tema 1. Diàleg presentació oral d'un grup de persones Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Tema 2: Diàleg oral en un bar / cafeteria Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Prova d’avaluació (1. Test avaluació continuada) Aquesta activitat representa el 12,5% sobre la nota final 12,5
lectura i comentari de textos Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5
visionat i audició de documents Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5
Examen gener
Prova d’avaluació (2. Test avaluació contínua)
Aquesta activitat representa el 12,5% sobre la nota final 12,5
lectura i comentari de textos Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5
visionat / audició de documents Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5
Oral: Frage stellen / auf Frage beantworten Aquesta activitat val un 5% de la nota final 5
Tema 5:oral parlar sobre un allotjament Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Prova d'avaluació (3. Test avaluació continuada) Aquesta activitat representa el 12,5% sobre la nota final 12,5
Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Visionat / audició de documents Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 6: oral reserva d’una taula Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Tema 7: Oral Zimmerbeschreibung Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Examen maig 4. Test Avaluació continuada
Aquesta activitat representa el 12,5% sobre la nota final 12,5
Lectura / comentari de textos Aquesta activitat val un 2,5% de la nota final 2,5
visionat / audició de documents Aquest activitat val un 2,5% de la nota final 2,5

Qualificació

Avaluació contínua. L’avaluació constarà de :

a) Quatre exàmens anunciats, Tests:
(Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d’aquest petit test. Tot i això, per aquells alumne que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer el test conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però MAI en altres dates i horaris dels alternatius proposats pels professors).

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà recuperar-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà recuperar cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

c)L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (Competències 1,2,3,4)

Valor de l’expressió escrita 50% (competències 1,3,4)

valor de la comprensió oral 10% (Competències 1,3,4)

valor de la comprensió escrita 10% (Competències 1,3,4)


Aclariments:

a) Per poder seguir l'avaluació contínua l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Per portar un millor control l'alumne signarà una llista d'assistència. Si per motius laborals o personals no pot assistir regularment, haurà de fer l'avalució final, però evidentment podrà seguir venint a les classes.

b) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitjana dels orals ha de ser igual o superior a 4.
La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per a la convocatòria de juny.

c) Es realitzaran 4 tests. Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5.

c) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

d) Les proves d’expressió oral i d’expressió escrita poden ser corregides per un altre professor del que té assignat l’estudiant al grup.

Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts: part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4) part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4) part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4), part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Si no es treu una nota igual o superior a 4 a la part 1. d´expressió escrita, ja no es comptabilitzaran les altres parts i la nota resultant serà la de la part 1 (gramàtica, vocabulari i redacció).

Si a la part d’expressió escrita s’obté una nota igual o superior a 4, l’alumne farà l’examen oral, però si treu menys d’un 4 a l’examen oral, l’assignatura quedarà suspesa i la nota final a l’expedient serà la nota de l’expressió oral.

Per poder comptabilitzar totes les parts s’ha de treure,doncs, una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita (Gammatik , Vokabular, Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen). Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les parts ha de donar mínim 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat per la professora.