Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El Treball de Final de Grau té com a objectiu consolidar la formació rebuda per l’estudiant i permetre també que demostri la seva maduresa i capacitat resolutiva davant d’una problemàtica concreta. El Treball de Final de Grau pot ser una aplicació pràctica o una recerca empírica. El Treball de Final de Grau és un estudi d’iniciació a la recerca. No és un simple treball de recollida sistemàtica de la informació o un assaig de dos o tres articles. L’assignatura presentarà eines per poder realitzar dit estudi i compta amb la tutorització personalitzada.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ  / OSCAR LUIS GUTIERREZ ARAGON  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL  / RAMÓN NOGUERAS PÉREZ  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN  / ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ  / OSCAR LUIS GUTIERREZ ARAGON  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL  / RAMÓN NOGUERAS PÉREZ  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN  / ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Presentació assignatura i TFG

2. Tema 1 Aspectes formals

3. Tema 2 Cercar bibliografia.

4. Tema 3 Eines de recerca

5. Tema 4. Redacció i defensa oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 100 100
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 0 150 150
Resolució d'exercicis 5 40 45
Tutories 50 0 50
Total 85 290 375

Bibliografia

 • Azar, Gabriela (2006). Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis. Madrid: Hispania Libros.
 • Eco, Umberto (2004). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y es. México: Gedisa Mexicana.
 • Fondevila, JF i del Olmo, JL (2013). El Trabajo de fin de Grado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Madrid: Col Yumelia Textos, EUINSA.
 • García, Ana María (2005). Escritura y publicación de artículos y tesis. Sant Boi de Llobregat: Signo.
 • Pérez, Santos (2007). Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia de Comillas.
 • Phillips, Estelle M (2008). La Tesis doctoral : cómo escribirla y defenderla : un manual para estudiantes y . Barcelona: Bresca.
 • Rigo, Antònia (2002). Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación. Vic: Eumo.
 • Soriano, Ramón (2008). Cómo se escribe una tesis: guía práctica para estudiantes e investigadores. Córdoba: Berenice.
 • VVAA (2005). Las Tesis doctorales: producción, evaluación y defensa. Madrid: Fragua.
 • VVAA (2003). Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales. Madrid: Universitas.
 • UdG (2018). Com citar documents Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lliuraments parcials Els lliuraments parcials, conjuntament amb les activitas, representen el 15% de la nota final. 15
TFG El TFG representa el 85% de la nota final. 85

Qualificació

El TFG es qualifica de la següent manera:
Treball escrit 50%
Defensa Oral 30%
Competències 20% . Les competències següents es qualificaran no durant la defensa oral sinó per les pràctiques obligatòries i pels lliuraments parcials . Dites competències són:c2, c3,c6,c11,c14,c16,c21,c22,c24, c25. Això s’emmarca en la filosofia de la millora continua, en part com acció resultant de l’Informa Final d’Assignatura i per la competència c3: Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar.

Aquestes competències es valoraran a través dels lliuraments parcials i les pràctiques de classe

La resta de competències (c17 i c18) per la seva naturalesa es valoraran el dia de la defensa oral.
A l’acta es recollirà la qualificació de les competències en dos blocs: competències a la defensa i competències anteriors.
S'ha de fer lliuraments parcials a més del lliurament definitiu. A cada lliurament parcial es lliurarà la part de la rúbrica completada que hi correspongui. Aquiesta rúbrica es lliura al coordinador però cada tutor indicarà si la rubriva és completada per l'estudient (sota la seva supervisió), compeltada pel tutor o compeltada entre el tutor i l'estudiant (50%/50%) Aques aspecte és competència del tutor que hio realitzarà com consideri adient, tot podent ser diferent en cada TFG.
El spcoesos de tema, dates, etc. és detallat al Manual del TFG i a la Normativa del TFG que es publiquen al moodle de l'assignatura.

La defensa oral es fa davant d’un tribunal de 3 membres: el tutor i dos vocals més. La presència del coordinador de TFG serà a tots els tribunals tant en la figura de vocal o tutor segons sia el cas. Talment, i independentment d’això, té la funció de presentar el tribunal, donar el torn de paraula, i controlar qualsevol problema que sorgeixi i estigui en la seva mà

L’assistència a classe és obligatòria i en cas de que per causa justificada no es pogués assistir igualment s’han de lliurar les pràctiques ja que suposen part de la nota del TFG.

Talment són obligatoris els lliuraments parcials als tutors que desprès de la seva correcció seran lliurats als alumnes i al coordinador de TFG que pot indicar algun aspecte tan formal com conceptual.

Tots els lliuraments (pràctiques, lliuraments parcials, lliuraments definitius) es realitzaran via moodle en pdf dins dels terminis establerts.
El professorat presenta alguns temes per TFG, també s'accepten temes lliures dels alumnes. En tots ells de forma absoluta o parcial es tindrà en compta la perspectiva de gènere

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es obligatori consultar detalladament les diferents publicacions a “La Meva UdG” respecte al TFG; Manual del TFG, Valoració dels TFG, Normativa dels TFG, temes proposats per TFG i qualsevol altre material de suport.