Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES I COMUNICATIVES pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar amb correcció les tècniques informàtiques que s’utilitzen en l’àmbit de l’empresa turística mitjançant pràctiques i simulacions d’empresa, i que domini també d’expressió oral i escrita en documents típics d’empresa, centrant-nos en el sector turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS FELIU ROE  / JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS FELIU ROE  / JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. 1. Tècniques bàsiques d’expressió oral i escrita. 1.1. Formes de comunicació Models i actors de la comunicació Funcions de la comunicació 1.2. Comunicació verbal Definició, característiques i funcions Tipus Paràmetres empírics d’anàlisi 1.3. Comunicació no verbal Definició, característiques i funcions Tipus Paràmetres empírics d’anàlisi

2. 2. La informació turística 2.1. Eficàcia comunicativa a l’empresa. 2.2. Estils 2.3. Teories de comunicació aplicables a la informació turística 2.4. Comunicació empresarial turística: interna i externa

3. 3. Noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme 3.1. TIC, audiovisual i comunicació digital aplicades al turisme 3.2. Recursos i tècniques d’elaboració i presentació de documents 3.3. Gestió econòmica en fulls de càlcul i bases de dades

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 8 10
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 8 12
Cerca d'informació 2 14 16
Classes expositives 36 0 36
Classes participatives 2 10 12
Debat 2 4 6
Elaboració de treballs 2 12 14
Exposició dels estudiants 2 8 10
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 60 90 150

Bibliografia

 • DAVIS, Flora (2002). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza Editorial.
 • Descamps, Marc-Alain (1993). El lenguaje del cuerpo y la comunicación corporal. Bilbao: Duesto.
 • Fast, Julius (2003). El lenguaje del cuerpo.. Barcelona: Kairós.
 • FIDLER, Roger (1997). Mediamorphosis: Understanding New Media. Journalism and Communications for a New. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press..
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2009). "La televisión IP (IPTV) y la transmisión mediante VDSL: realidad y perspectivas. (Universidad Complutense de Madrid, España).: Vivat Academia, revista académica y de investigación del grupo CONCILIUM .
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2010). “El cloud journalism: un nuevo concepto de producción para el periodismo del sig. Observatorio (OBS*) Journal, Vol. 4, Núm. 1 (2010), pp. 19-35. .
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc y DORAL, Fernando (2010). “Tendencias y fenómenos tecnológicos: Insights como técnica para aprender del pa. Vol. 7, Núm. 1 (2010), pp. 97-119: Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, .
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2013). Características de la publicidad digital en el ciberperiodismo catalán. . Recuperat , a http://www.congresoperiodismo.com/pdf/libro2013.pdf
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN, Ana (2013). Social Media Interactivity: A Case Study. . Recuperat , a http://ijicost.cgpublisher.com/product/pub.271/prod.8
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; ESTELLA GARCÍA, Sergio; DEL OLMO ARRIAGA, Josep (2013). Estrategias de gestión de la información para cubrir necesidades laborales espec. ICONO14.
 • GILDER, George (2002). Telecosm: The World After Bandwidth Abundance. . New York: Touchstone.
 • Mínguez Vela, Andrés (1999). La otra comunicación no verbal. Madrid: ESIC.
 • Poyatos, Fernando (1994). Comunicación no verbal I. Cultura, lenguaje y conversación. Madrid: Istmo.
 • Poyatos, Fernando (1994). Comunicación no verbal II. Paralenguaje, Kinésica e Interacción. Madrid: Istmo.
 • Aulaclic. Recuperat , a http://www.aulaclic.es/index.htm
 • Videotutoriales. Recuperat , a http://www.videotutoriales.com/
 • "La televisión IP (IPTV) y la transmisión mediante VDSL: realidad y perspectivas. Recuperat , a http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n105/articulo.htm#TV
 • “El cloud journalism: un nuevo concepto de producción para el periodismo del..... Recuperat , a http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/315/321
 • Tendencias y fenómenos tecnológicos: Insights como técnica para aprender del pas. Recuperat , a http://revistas.luz.edu.ve/index.php/enlace/article/viewFile/4004/3896
 • Telos. ....
 • ZER. ....
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2015). Aálisis comparativo de factores cualitativos en el periodismo digital. En Sabés . . Recuperat , a http://www.congresoperiodismo.com/pdf/libro2015.pdf
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; LAMELO VARELA, Carles (2015). La influencia social 2.0 en los programas magazín de las readios generalistas es. Estudios sobre el mensaje periodístico, (21), 813. Recuperat , a https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/50886
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2015). El correu electrònic no és spam. Butlletí de l'AMIC (Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació,, . Recuperat , a http://www.estanis.cat/wp-content/uploads/El-Butllet%C3%AD-145.pdf
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; SANTANA LÓPEZ, Eva; ROM RODRÍGUEZ, Josep; MIR B (2015). Análisis cualitativo sobre el periodismo digital especialiado en moda. Dins (Ed.), VII Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (, p. 127). --.
 • FONDEVILA GASCÓN, JF; FELIU, LL.; PUIGGRÓS, E.; MARQUÉS, J.; (2015). La introducción de Facebook en el aula universitaria en España: la percepción de. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 14(3)(), . Recuperat , a http://relatec.unex.es/article/viewFile/1811/1403
 • FONDEVILA GASCÓN, J.F.; ROM RODRÍGUEA, J.; SANTANA LÓPE, E. (2015). Comparativa internacional del uso de recursos digitales en el periodismo digital. Revista Latina de Comunicación Social, (18), 124-140
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; MIR BERNAL, Pedro; ROM RODRÍGUEZ, Josep (2018). Social media content value for a brand: study case/ Valor del contenido de medio. Questiones publicitarias, 1(21), 21-26

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es farà anàlisi i estudi de casos referits a aplicació de les TIC L'anàlisi i estudi de casos referits a aplicació de les TIC, representa el 5% sobre la nota final. 5
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de problemes habituals a l’empresa Les PBL, a partir de problemes habituals a l'empresa; representa el 5% sobre la nota final. 5
Es farà cerca d’informació sobre continguts de l’assignatura a Internet, revistes indexades... La cerca d'informació sobre continguts de l'assignatura a Internet, revistes indexades...; representa el 5% sobre la nota final. 5
Hi haurà classes participatives en què els estudiants hauran de defensar postures diverses Les classes participatives en què els estudiants hauran de defensar postures diverses; representa el 5% sobre la nota final. 5
Hi haurà un debat sobre un tema angular de l’assignatura El debat sobre un tema angular de l'assignatura; representa el 5% sobre la nota final. 5
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura Els treballs elaborats a partir d'un projecte macro de l'assignatura, representa el 5% sobre la nota final. 5
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria L'exposició dels estudiants sobre la matèria, representa el 5% sobre la nota final. 5
Prova d’avaluació final La prova d'avaluació final, representa el 60% sobre la nota final. 60
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura La resolució d'exercicis, representa el 5% sobre la nota final. 5

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua (40%) i mitjançant un examen final (60%). La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (tres) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts. L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric i pràctic per a qui no les hagi superat. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Cal intentar seguir les pràctiques, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada acabeu la carrera (o abans, si s’escau). Cal que intenteu establir grups estables, i intentar evitar canviar de grup, ja que la cohesió del plantejament pedagògic (competències específiques) de les pràctiques es pot veure afectada. Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc.