Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant tècniques i diversos procediments estadístics es poden seleccionar mostres, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models predictius, etc. Tot això es realitza ajundant-nos del llibre de referència de l'assignatura d'en G.Berbel -3a edició, 2017, que es podrà comprar a Mediterrani o a Amazon, amb exercicis, exemples, vídeos, etc. Es proporcionen eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del marketing pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en les assignatures realitzaran durant el curs i els TFG. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i concepció d'un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Mòdul 1. Introducció 1. Estratègies d’investigació. Qualitatives vs quantitatives. 2. Conceptes bàsics. Tipus de variables, escales de mesura i classificació de les variables. Tabulació de dades. Estadístics i gràfics. 3. Recollir dades. El nostre qüestionari. Recollir informació, dades, mitjançant eines online. Disseny de qüestionaris.

2. Mòdul 2. La recollida de dades 1. Matriu de dades quadrada. 2. Recollida de dades, introducció i depuració de dades. Etiquetar variables. 3. Funcionament del software IBM-SPSS.

3. Mòdul 3. Estadística descriptiva 1. Estadístics i Paràmetres 2. Mesures de tendència central. 3. Mesures de dispersió. 4. Representació gràfica de variables numèriques: el Diagrama de caixa, el diagrama de tall i fulles. 5. Índexs basats en moments o ordenacions - mediana.

4. Mòdul 4. Introducció a la probabilitat i a la llei normal 1. Conceptes Previs. 2. Distribucions de probabilitat. 3. Distribució normal. Càlculs amb llei normal –tipus A. Probabilitat en funció de puntuacions. 4. Inferència estadística: Estimació de paràmetres. 5. Intervals d’estimació.

5. Mòdul 5. Estadística inferencial - bivariable amb SPSS 1. Introducció al contrast d’hipòtesi. 2. El grau de significació (p). 3. Comparació d’una estimació amb un paràmetre poblacional. 4. Relació entre una variable categòrica binària i una quantitativa. 5. Relació entre dues variables categòriques. 6. Relació entre dues variables quantitatives. Correlacions i regressió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 69 89
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 15 20
Elaboració de treballs 14 27 41
Total 39 111 150

Bibliografia

  • Berbel, Gaspar (2018). Claves y herramientas de estadística en turismo y ciencias sociales (4a. ed.). Barcelona: Aptabel.com.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
MÒDUL 4 Activitats 1 a 4 40
MÒDUL 5 Lliurar les activitats 4, i fer examen d'avaluació continua, o bé els finals 60

Qualificació

OPCIÓ A) AVALUACIÓ CONTINUADA
Assistència mínima del 70 %. De no arribar a aquest percentatge l’alumne realitzarà l’examen final. Solament es podrà justificar una assistència.
- Es realitzaran 5 evidències o activitats durant el curs
• 4 individuals de tipus pràctic que es mostraran dins la guia o portafoli de seguiment -que donarà el professor.
• 1 grupal en relació a les dades de la investigació que es farà durant el curs.
La majoria es realitzaran dins les sessions pràctiques –aula informàtica- amb l'ajuda del professor i un col·laborador.
Un conjunt de insígnies digitals (digital badge) que es van adquirint determinen la nota, i aprovat -sempre que la nota de l’evidència final sigui igual o superior a 4.
• Punt de partida, TINC CALCULADORA Y MANUAL del curs –es compra a la Recepció, quan s’esgoti a Amazon. Màxim segona setmana.
• Assistències (70% mínim).
• Assistències a la part pràctica (lliurament del 100 %).
• Evidències o treballs 1, 2, 3, i 4.
• Evidència o treball 5 –grupal.
• Ajuda als companys –els delegats, a priori, la tenen segur.
• Exercicis del manual –els indicats a la GUIA SEGUIMENT Excel a Google.
• Participació activa en el PLE –participacions significatives per la seva qualitat a Facebook, Youtube –a priori aquests dos.

• Evidència o examen final –confirmatori. Mínim un 4 per aprovar. Representa el 40% de la nota.
Aquesta evidència –examen final- la faran els que hagin seguit l'avaluació continua -aquests amb un 4 poden aprovar-, els que no poden fer-ho però precisen d'un 5.

- Qui hagi aprovat l’assignatura dins l’avaluació continua podrà sumar a la seva nota fins un 10% (1 punt) més, de participació (aquest l’assigna el professor en funció d’aportacions, iniciativa, i actitud dins l’aula). Solament si s’està aprovat, no serveix per aprovar.
L’evidència 5 -grupal en principi- consistirà en lliurar un informe de resultats amb format d’informe científic.
Estar fora de l’avaluació continua no implica deixar de participar-hi.

OPCIÓ B) AVALUACIÓ FINAL
Modalitat oficial, no presencial, per aquells que no puguin assistir de manera regular o no aprovin per avaluació continua.

Dues opcions per aprovar:
< EXAMEN FINAL Prova escrita de tota l’assignatura.
< EXAMEN DE REVÀLIDA. Prova escrita de tota l’assignatura. Solament permet aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La matèria està centrada en SABER FER, no en memoritzar aspectes teòrics.

Assignatura pràctica des l'inici, s'ha de portar una calculadora científica -tipus Casio fx 82 recomanable-, i també el llibre de l'assignatura que estarà a recepció -es compra a l'escola.

Pel bon seguiment de l’assignatura serà fonamental donar-se d’alta en el campus virtual (Aula Moodle), tant si l’estudiant assisteix a les classes de manera regular com si segueix l’assignatura en modalitat no presencial. Tots dos poden seguir l’assignatura via moodle.
Es seguiment es realitzarà mitjançant un EXCEL compartit que serà la GUIA DE L’ASSIGNATURA, per saber què hem fet i com preparar les proves i exàmens.
Serà imprescindible, com a guia i font d’exercicis i apunts, tenir i seguir el manual (llibre) de l’assignatura.