Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es tracta d’una assignatura on l’alumne coneixerà i sabrà desenvolupar el procés comptable d’una empresa, és a dir, les operacions de l’empresa amb el seu entorn (clients, proveïdors, entitats financeres, administracions públiques). També l’alumne serà capaç d’entendre la situació econòmica i financera de l’empresa, detectant fortaleses i debilitats de la companyia. L’objectiu principal del curs es que l’alumne entengui la comptabilitat i sobretot la seva utilitat per a la gestió de l’empresa turística. Per això, l’assignatura tindrà una vessant molt pràctica, estudiant gran part dels continguts com en realitat es treballa la comptabilitat al món real, és a dir, amb excels. D’aquesta manera l’alumne desenvoluparà una adequada capacitat d’anàlisi, en aquest cas comptable i financer, però que podrà extrapolar a altres àmbits acadèmics, professionals i fins tot personals, contemplant també la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tema 1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT. Importància i utilitat de la comptabilitat per a l’empresa, Masses patrimonials, El pla general de comptabilitat, Quadre de comptes del pla general de comptabilitat, Comptes anuals d’una empresa

2. Tema 2. ESTUDI DEL BALANÇ. Criteri d’ordenació del balanç, Comptes més comuns d’un balanç, Elaboració d’un balanç

3. Tema 3. ESTUDI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. Components del compte de resultats: ingressos i despeses, Comptes més comuns d’un compte de pèrdues i guanys, Elaboració del compte de pèrdues i guan

4. Tema 4. EL PROCÉS COMPTABLE. Conceptes de: compte, d’assentament, assentament d’obertura, regularització, assentament de tancament, Llibre diari i llibre major, Balanç de sumes i saldos, Elaboració del balanç i del compte de pèrdues i guanys

5. Tema 5. ALTRES DOCUMENTS DELS COMPTES ANUALS D’UNA EMPRESA. Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, La memòria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 35 35
Classes expositives 18 0 18
Classes participatives 20 0 20
Exposició dels estudiants 4 10 14
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 16 45 61
Total 60 90 150

Bibliografia

 • AMAT, O. (2008). Las Claves del Nuevo PGC. Barcelona: Gestión 2000.
 • LASA ZULUAGA, E. (2014). Comptabilitat i fiscalitat. McCraw-Haill.
 • Pla General de Comptabilitat (2007). ..
 • Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review (RC-SAR). Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad.
 • Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Recuperat , a http://www.aeca.es/
 • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Recuperat , a http://www.iac.mem.es/
 • Expansión - Diario económico e información de mercados. Recuperat , a www.expansion.com
 • Cinco Días - Diario Económico de Referencia en España. Recuperat , a http://cincodias.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Es valorarà el nivell de participació activa dels estudiants en les sessions de les classes participatives. 5
Exposició dels estudiants Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura 10
Resolució d’exercicis Aquesta activitat representa el 35% sobre la nota final 35
Prova d’avaluació Aquesta activitat representa el 50% sobre la nota final 50

Qualificació

Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Resolució d’exercicis 50 C1, C6, C23 Temes 1-5
Prova d’avaluació 50 C1, C6, C23 Temes 1-5

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues d’exercicis que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire escrit referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega exercicis * 0,50) + (nota de la prova d’avaluació * 0,50)

Per poder realitzar mitjana, l'examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 4,0. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades, per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.