Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi coneixements bàsics sobre dret. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes i principis bàsics que l'han de servir als alumnes per comprendre el funcionament de les relacions jurídiques i la importància que tenen al món actual, als negocis en general i a l'àmbit del turisme en particular.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Bloc 1.- Introducció al dret turístic: - Ordenament jurídic

2. Bloc 2.- La normativa turística i els contractes turístics: - Subjectes turístics - Questions generals - Empreses turístiques - Consumidors i usuaris - Contractes turístics - Contractes en general - Contracte de viatge combinat - Contracte de allotjament - Contracte de transport - Contracte de adquisició de un dret d’aprofitament per torn de un bé inmoble d’us turístic. - Contracte d’assegurança

3. Bloc 3.- Administració Pública turística: - Organització administrativa del turisme - Potestat sancionadora de l’Administració

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 45 75
Classes participatives 9 15 24
Elaboració de treballs 9 15 24
Prova d'avaluació 3 0 3
Simulacions 9 15 24
Total 60 90 150

Bibliografia

 • CORCHERO, M. (2008). Derecho del Turismo. Iustel.
 • BARBA DE VEGA, J.; et altri (2008). Introducción al Derecho Privado del Turismo. Thomson Aranzadi.
 • PÉREZ GUERRA, R.; et altri (2006). Derecho de las Actividades Turísticas. UOC.
 • DÍAZ PICAZO (1998). Derecho Civil. Tecnos.
 • LACRUZ (2004). Elementos de Derecho Civil. Dykinson.
 • SÁNCHEZ CALERO, F. (2004). Principios de Derecho Mercantil. McGraw Hill.
 • MENÉNDEZ, A. (2004). Lecciones de Derecho Mercantil. Thomson.
 • MONTOYA MELGAR, A. (2004). Derecho del Trabajo. Tecnos.
 • MARTÍNEZ GIRÓN, J. (2004). Derecho del Trabajo. Netbiblo.
 • ENTRENA CUESTA, R. (2003). Curso de derecho administrativo. Tecnos.
 • Francisco Garrido Falla (2002). Tratado de derecho administrativo. Tecnos.
 • FOSSAS I ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.L. (2004). Lliçons de Dret Constitucional. Pòrtic Biblioteca Universitària.
 • MOLAS, I. (2004). Derecho Constitucional. Tecnos.
 • PÉREZ FERNANDEZ, J.M. i altres (2004). Derecho Público del Turismo. Aranzadi Adolfo.
 • MARTIN, A. (2002). Introducción al Derecho Turístico. Tecnos.
 • Constitució Espanyola. Recuperat , a http: //www.igsap.map.es/cia/dispo/Ibe.htm
 • Butlletí Oficial de l'Estat (actual i anteriors). Recuperat , a www.boe.es
 • Informació del DOGC actual i anteriors. Recuperat , a www.gencat.net/diari
 • Important pàgina, no oblideu mirar els repertoris temàtics legislatius. Recuperat , a www.juridicas.com
 • Informació general de la Generalitat de Catalunya. Recuperat , a www.gencat.net
 • José Barba de Vega y Mª Angeles Calzada Conde (2015). Introducción al derecho privado del turismo (6). Pamplona: Aranzadi.
 • Carmen Fernández Rodriguez (2016) (7). Madrid: Marcial Pons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Recerca de lleis i comentaris i exposició dels estudiants Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Estudi i elaboració de contractes i exposició dels estudiants L'Estudi i elaboració de contractes i exposició dels estudiants; representa el 20% sobre la nota final. 20
Creació de subjectes turístics La Creació de subjectes turístics; representa el 20% sobre la nota final 20
Proves d’avaluació Les Proves d’avaluació ; representa el 20% sobre la nota final. 40

Qualificació

Entrega de material escrit vinculat als casos pràctics i lectures (40%)
Assistència y participació a las classes (20%)
Prova escrita (40%).

Es realitzaran dues proves escrites. Aprovar les proves escrites i els treballs relacionats amb la assignatura, suposarà aprovar el curs.

Les persones que tinguin suspesos els treballs, hauran de presentar-se a l’examen final.

Els estudiants que tinguin aprovats els treballs i suspesos els exàmens parcials, hauran de presentar-se a un examen especial, per recuperar la teoria.


Els alumnes que no vulguin fer avaluació continuada, seran avaluats amb l’examen final.

L’examen constarà de dos parts: la primera, serà un text amb 25 afirmacions i s’haurà de contestar si són verdaderes o falses. Cada pregunta correcta suma 1 punt, les preguntes incorrectes resten mig punt i les no contestades, ni sumen ni resten. Aquesta pregunta té una puntuació de 5 punts. La segona part consisteix en el desenvolupament de diferents qüestions. S’hauran d’aprovar totes les preguntes per poder fer mitja. La puntuació d’aquesta part són 5 punts. Per aprovar l’examen s’hauran d’aprovar las dues parts. La duració de l’examen és de 1 hora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Les activitats no son recuperables. Els exàmens no són recuperables i les pràctiques tampoc. L’examen final si és recuperable.
La gent que no ve a classe, podrà fer un examen final de l’assignatura