Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1 Metodologia fonamentalment. Estructures bàsiques de un treball universitari versus activitats . Les fonts acadèmiques. Referències bibliogràfiques i bibliografia: sistema APA

2. Tema 2 Turisme cultural: Definicions i contrast de diferents autors. Tipologies de turisme cultural

3. Tema 3 Cronologia estils artístics : La datació i nomenclatura tradiciona. Nous enfocaments Opus facto

4. Tema 4 Terminologia Arquitectònica fonamental: Tipus d’arquitectura i el seu ús turístic

5. Tema 5 Terminologia Plàstica fonamental: Aspectes formals i Iconografia /iconologia i el seu ús turístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 44 0 44
Elaboració de treballs 5 45 50
Prova d'avaluació 8 40 48
Tutories 8 0 8
Total 65 85 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats Les activitats representen el 40% de la nota. 40
Exàmens/proves Exàmens/proves representa el 60% de la nota. 60

Qualificació

Activitats: 60% (s'ha d'obtenir un mínim de 4 en cada activitat)
Examen : 40%(s'ha d'obtenir un mínim de 5)

Avaluació única: una única prova amb limitació de nota per no fer les activitats de classe
Avalució contúnua. Les activitats s'han de lliurar en temps i forma. L'assistència és obligatòria i permet fer servir el sistema de portafoli. S`han de fer totes els rpoves i activitats
Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L'alumnat ha de mostrar al professor l'activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís. S'estableix un sistema de tutoritzacions per organitzar, controlar, resoldre dubtes i pel lliurament de les activitats. Hi haurà lliuraments parcials, però el concepte de millora continua fa que el lliurament definitiu es faci al final del curs. Les tutoritzacions afavoriran que l'alumnat s'impliqui en la millora contínua i vagi tenint un seguiment detallat a fi de poder resoldre les activitats de forma eficient i que tingui un valor afegit. Ensems s'evita el problema de minvar els esforços al saber-ne les qualificacions abans de la prova de continguts.
Les persones que optin per l'avaluació única, no gaudeixen del sistema de portafoli i fan el lliurament al final de curs.

Les activitats es faran en grups. En totes les activitats es tindrà en compte la perspectiva de gènere
La convocatòria extraordinària és per fer si no s'ha fet anteriroment per causa justificada, superar/ millorar o fer l'examen . No eximeix de la realització de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

A part del sistema de Portafoli es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes

És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...