Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME CARRION RIBAS  / JOSE GARRE OLMO  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / MARC SAEZ ZAFRA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE GARRE OLMO  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / MARC SAEZ ZAFRA  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE GARRE OLMO  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / MARC SAEZ ZAFRA  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / DOMENEC SERRANO SARBOSA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE GARRE OLMO  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  / MARC SAEZ ZAFRA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

  • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
  • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
  • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
  • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties.
  • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
  • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. Fonaments de metodologia de la investigació epidemiològica: - El concepte de causalitat - Formulació d'hipòtesis i objectius - Tipus de dissenys epidemiològics: tipus de dissenys observacionals i tipus de dissenys experimentals. Característiques, fortaleses i limitacions de cada disseny. - Concepte de mostreig i tipus de mostreig (aleatoris i no aleatoris) - Concepte de biaix. Biaixos de selecció i informació - Concepte de variable. Tipus de variables

2. Fonaments de probabilitat. La distribució de probabilitat Normal. Estadística descriptiva: - Paràmetres i estadístics de centralització. - Paràmetres i estadístics de posició. - Paràmetres i estadístics de dispersió. - Representacions gràfiques.

3. Mesures de freqüència, associació i impacte en epidemiologia: prevalença, incidència, raó d'odds, risc relatiu, risc absolut, risc atribuïble, número necessari a tractar.

4. Aspectes bàsics de la inferència estadística: - Concepte d'inferència - Estimació per intervals - Contrasts d'hipòtesi: hipòtesi nul·la, alternativa, potència, error tipus I i II, concepte de p-valor, tipus d'estadístics utilitzats en el contrasts d'hipòtesi, contrast bilateral i contrast unilateral.

5. El biaix de confusió en epidemiologia. - Concepte de confusió i interacció. - Mètodes de control i identificació de la confusió: en la fase de disseny d'un estudi epidemiològic i en fase d'anàlisi d'un estudi epidemiològic.

6. Fonaments de l'epidemiologia clínica: les proves diagnòstiques. - Sensibilitat i especificitat d'un test. - Valors predictiu positiu i negatiu d'un test. - Raons de versemblança. - Les corbes ROC.

7. Anàlisi crítica de la informació i medicina basada en l'evidència: - Concepte de revisió sistemàtica. - Conceptes bàsics de la tècnica del metanàlisi. - Les guies de pràctica clínica - Avaluació crítica d'un article científic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 46 46 92
Prova d'avaluació 9,5 28 37,5
Sessió expositiva 13 39 52
Sessió pràctica 15 0 15
Tutories de grup 40 108 148
Total 123,5 221 344,5

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories ABP S'avaluen la responsabilitat de l'alumne, les seves habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup en el decurs de les sessions de tutoria. 40
Examen pràctic Es plantejarà una pregunta de recerca clínica que l'alumne haurà de respondre a partir de l'anàlisi estadística d'una base de dades. 15
Examen Es plantejaran qüestions que l'alumne haurà d'identificar amb els objectius del mòdul IV relacionats amb el problema i, posteriorment, haurà de respondre a una serie de qüestions sobre els mateixos.
30
Examen article setmana 1 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 1. 3
Examen article setmana 2 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 2. 3
Examen article setmana 3 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 3. 3
Examen article setmana 4 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 4. 3
Examen article setmana 5 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 5. 3

Qualificació

L’avaluació individual de cada alumne es realitza segons els criteris següents:

1) La responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup demostrades en el decurs de les sessions de tutoria [40%]
2) La capacitat de lectura crítica i d'interpretació d'articles científics, i també la comprensió dels continguts del mòdul 4 relacionats amb aquests articles [15%]
3) Examen pràctic [15%]
4) Examen final [30%]

El mòdul 4 es considerarà superat si es compleixen alhora les dues condicions següents:

a) l'alumne assoleix com a mínim la meitat de la qualificació en els punts 1), 2), 3) i 4).
b) la suma de les qualificacions dels tres punts anteriors és igual o superior al 50% de la puntuació total.

El punt 1) no admet recuperació.

Recuperacions (entre el 23 i el 25 d'abril de 2019)

L'alumne que en primera instància no superi l'avaluació del mòdul només podrà tornar-se a examinar dels punts 2), 3) i 4) [Examen de lectura crítica d'articles, examen pràctic i examen final] sempre i quan hagi superat el punt 1.
La nota màxima que l'alumne pot obtenir en els exàmens de recuperació dels punts 2), 3) i 4) és de 5. Aquesta nota farà mitjana amb la de la resta dels punts avaluables sempre i quan aquests hagin estat aprovats (nota mínima per aprovar: la meitat de la qualificació). Novament, la nota final serà la suma de les qualificacions dels punts 1), 2), 3) i 4) igual o superior al 50% de la puntuació total.


Pels alumnes aprovats, no es contemplen exàmens o activitats suplementàries per millorar la qualificació final.