Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi d'iniciació a la investigació. Inclou dos grans grups de treballs possibles: (1) anàlisis empíriques i (2) aplicacions pràctiques, on s'han d'integrar els continguts i competències fonamentals de la titulació.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JOSEP MARIA BECH SERRAT  / YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JORDI COMAS TRAYTER  / NEUS CROUS COSTA  / JOSEP MARIA ESPINET RIUS  / JAUME FELIU TORRENT  / NELA FILIMON COSTIN  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / FRANCESC FUSTÉ FORNÉ  / NURIA GALI ESPELT  / ARIADNA GASSIOT MELIAN  / MARC GENES PORTASPANA  / DAVID GONZALEZ VAZQUEZ  / SILVIA GRAU PARRAMON  / JAUME - OSCAR GUÍA JULVE  / SUCHI SMITA MAHATO  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / CAROLINA MARTI LLAMBRICH  / LAIA MASIP HERNÁNDEZ  / JORDI MIAS MORELL  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ  / JORGE EDUARDO MOLL DE ALBA CABOT  / ESTER NOGUER JUNCA  / ANA OTERO IBAÑEZ  / SAIDA PALOU RUBIO  / JOSEP PINTÓ FUSALBA  / LLUIS PRATS PLANAGUMA  / LAURA SERRA SAURINA  / JOAN SOLE PLA  / JOAN VICENTE RUFI  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS  / EDUARD VIDAL PORTES  / KONSTANTINA ZERVA
Idioma de les classes:
Català (35%), Castellà (35%), Anglès (30%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Introducció al Treball Final de Grau

2. Realització del treball de recerca

3. Cerca bibliogràfica

4. Redacció i estructura de documents científics

5. Elaboració de material de suport per a la presentació de treballs

6. Presentació oral de treballs i explicació de l'acte de defensa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 1 113,5 114,5
Classes expositives 22,5 0 22,5
Elaboració de treballs 0 197 197
Tutories 16 0 16
Visionat/audició de documents 0 25 25
Total 39,5 335,5 375

Bibliografia

 • Eco, Umberto (cop. 2001 ). Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Gutiérrez Brito, Jesús (2007 ). La Investigación social del turismo : perspectivas y aplicaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Sancho Pérez, Amparo (2001 ). Apuntes de metodología de la investigación en turismo . [Madrid]: Organización Mundial del Turismo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració del treball El treball desenvolupat s'haurà de presentar en un document escrit, seguint els paràmetres que marca la normativa del TFG. 80
Presentació oral i defensa del treball S'avalua amb un 20% de la nota final tenint en compte el contingut de la presentació, l'expressió corporal, l'expressió oral, la planificació de la presentació i les respostes al tribunal 20

Qualificació

L'avaluació tindrà en compte l'acreditació de les competències específiques i transversals vinculades al TFG en turisme.

PARÀMETRES QUE ES CONSIDEREN AVALUABLES:
- Document escrit (80%)
- Presentació oral i defensa (20%)


DOCUMENT ESCRIT
Acabat el TFG, l’estudiant haurà de presentar una memòria en la que quedi reflectit el treball desenvolupat.

El treball s’haurà de presentar en format digital (convertit a pdf), per tal de seguir el pla d’ambientalització de la UdG. L’estudiant haurà de lliurar el treball a través del “Moodle”, assignatura “Treball Final de Grau” dins la bústia corresponent.

Els treballs hauran de presentar-se seguint obligatòriament el model establert per la Facultat, que en regularà l’estructura i presentació en el Manual del TFG.

Les dates límit de lliurament del TFG per cada convocatòria les fixa el Consell d’Estudis i es troben disponibles al calendari del curs.

Abans del període per a realitzar les defenses, en la data de lliurament de TFG, l’estudiant dipositarà a través de La meva UdG l’original del TFG en format pdf. Un cop dipositats tots els TFG d’una convocatòria el coordinador procedirà a fer arribar una còpia als membres del Tribunal.

Pel dipòsit del treball serà necessària l'autorització per part del tutor/a, qui ho complementarà amb un informe valoratiu. El tutor té dret a veure el contingut complert del treball un mínim de quinze dies abans de la data de dipòsit, per tal de donar el vist-i-plau del dipòsit.

Tot i que l’estudiant pot lliurar el TFG i procedir a la seva defensa en qualsevol de les convocatòries, la nota no es veurà reflectida en les actes fins que arribi la corresponent convocatòria segons l’opció de matricula.

El Tribunal podrà no avaluar el TFG que presenti els següents problemes:
- Un número excessiu d’errors ortogràfics i/o tipogràfics. Si el TFG presenta més de 20 errors no serà avaluat.
- L’absència dels elements essencials del TFG, especialment la manca de bibliografia (o una bibliografia clarament deficient), l’absència de conclusions o la no inclusió dels objectius i la metodologia.
- La manca de rigor formal del document, com per exemple, l’ús de moltes fonts diverses, caixes de lletra, tipus d’interlineat o models de gràfics.
- El fet de presentar el treball en un altre format que no sigui pdf.
- Un treball que sobrepassi el límit de pàgines establer en el manual d’elaboració del TFG, especialment quan sigui fruit d’una manca de síntesi de la informació presentada.
- El fet que no es tracti d’un document original, és a dir, que plagiï totalment o parcialment un altre document.

En el cas que el Tribunal no avaluï per algun dels problemes esmentats,considerarà NO APTE el document, i ho notificarà a l'estudiant el més ràpidament possible, abans de la seva exposició oral i defensa. La nota que figurarà en aquest cas a l'expedient acadèmic de l'estudiant serà zero.

La nota del treball escrit dipositat equivaldrà al 80% de la nota final del TFG, i la defensa i exposició oral el 20%.

Davant de qualsevol problemàtica relacionada amb la defensa i presentació del TFG, la coordinació del TFG decidirà sobre com cal procedir.

PRESENTACIÓ ORAL I DEFENSA
L’acte de defensa del TFG es farà en sessió pública, davant de dos dels tres membres que formen part del Tribunal d’Avaluació de TFG i del tutor. L’estudiant disposarà d’un temps mínim de 10 minuts i d’un màxim de 15 minuts per exposar el seu treball. Una vegada acabada l’exposició, tant el tutor com els dos membres presencials del Tribunal podran formular les preguntes i/o comentaris que creguin convenients. L’estudiant procedirà a la resposta de les preguntes o comentaris que li hagin formulat els membres del tribunat i el tutor, una vegada hagin finalitat les intervencions d’aquests.

La defensa oral serà avaluada i equivaldrà al 20% de la nota final del TFG.

El tutor participa en l’acte de defensa pública amb veu però sense vot.

Una vegada presentats tots els TFG d’una convocatòria, el Tribunal assignarà una nota a cada treball.

La nota determinada per la Comissió Avaluadora podrà ser:
- MATRÍCULA D’HONOR 10
- EXCEL•LENT: de 9 a 9,99
- NOTABLE: de 7 a 8,9
- APROVAT: de 5 a 6,9
- SUSPÈS: de 0 a 4,9

Un cop feta la deliberació, el Tribunal procedirà a complimentar els impresos de l’acta d’avaluació dels treballs degudament signada pel tres membres, fent-hi constar la qualificació final.

Les notes finals dels TFG es lliuraran a la Coordinació de TFG, que tancarà les actes d’avaluació oficials.

Al final de la exposició oral del treball, els membres del tribunal realitzaran les observacions, comentaris i preguntes a l’estudiant sobre el treball presentat, aquesta intervenció dels membres del tribunal es considera com una revisió de la nota del TFG.

Els TFG que tinguin una nota de 8 o més seran dipositats a la Biblioteca de la Facultat, prèvia autorització de l’autor.

Davant de qualsevol problemàtica relacionada amb l’avaluació i defensa del TFG, el coordinador decidirà sobre com cal procedir.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a NO PRESENTAT quan s'incorri en un o més d'aquests fets:
- No es lliuri el document en la bústia del Moodle d'acord amb les dates establertes en el calendari acadèmic.
- No es faci la presentació oral i defensa del treball.

Observacions

Cal matricular totes les assignatures suspeses de cursos anteriors per poder-se matricular del Treball Final de Grau.

Al web de l'assignatura s'hi troba la Normativa de Treball Final de Grau en Turisme i també el Manual del Treball Final de Grau. És molt important llegir-los amb atenció.