Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JORDI COMAS TRAYTER  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. REQUISITS Segons la normativa de pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, les pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni . Aquest conveni podrà ser: - Un conveni marc entre la Universitat i una empresa/institució que contempli altres col•laboracions podrà incorporar un apartat específic per a les pràctiques. Aquest conveni serà signat per la rectora. - Un conveni específic de pràctiques o annex al conveni marc, que podrà ser general o plurianual, o referit a cada una de les pràctiques a desenvolupar (que signarà el degà). Les pràctiques perquè tinguin reconeixement acadèmic s’han de dur a terme una vegada l’estudiant estigui matriculat de l’assignatura Pràcticum. Les estades formatives realitzades fora de l’assignatura s’entenen com a pràctiques voluntàries i sense reconeixement acadèmic.

2. ESTRUCTURA DE L’ASSIGNATURA L’estudiant realitzarà una estada formativa de 275 hores en una empresa/institució turística ubicada en territori nacional o a l’estranger preferentment entre el 12 d'abril de 2019 al 21 de juny de 2019. Els professors responsables de les pràctiques estudiaran i valoraran les sol·licituds fora d’aquest període. El Pràcticum es programarà de forma expressa en el calendari acadèmic dins de l’horari lectiu i no coincidirà amb cap altra assignatura, d’aquesta manera es facilitarà que l’estudiant pugui fer pràctiques a qualsevol empresa o institució turística ubicada en territori nacional o a l’estranger. L’estudiant no podrà estar sol en el seu lloc de pràctiques i haurà d’estar sempre acompanyat del tutor de l’empresa així com de l’equip de treball del departament on estigui assignada la seva plaça de pràctiques. La data d’inici i finalització del conveni, així com, l’horari és pactaran en el moment d’acordar el pla de formació. Tanmateix, l’acord haurà de contemplar dos dies festius a la setmana. El Pràcticum al tenir un caràcter formatiu no implica cap remuneració econòmica per part de l’empresa, excepte, en aquells casos que la política de l’empresa consideri oportú un ajut econòmic. A més de l’estada formativa a l’empresa, l’estudiant haurà d’assistir a las classes d’orientació professional establertes en el calendari acadèmic. Les classes consisteixen en facilitar la transició de l’estudiant al món laboral explicant les eines necessàries per endinsar-se al mercat laboral. A decisió del professor responsable de l’assignatura és poden convidar professionals del sector turístic.

3. PROCÉS SELECTIU El procés que determina l’assignació de les places de pràctiques són: 1. Tenir en compte la petició de l’estudiant. 2. L’expedient acadèmic 3. En cas que la mitjana de l’expedient sigui igual, serà seleccionat l’estudiant que tingui un menor nombre d’assignatures suspeses.

4. RECONEIXAMENT Els estudiants que en el moment de matricular-se de l’assignatura tenen un contracte laboral vigent en una empresa del sector turístic, podran sol•licitar la convalidació, sempre i quan es compleixin els requisits temporals i formatius que impliquen l’assignatura Pràcticum. És per aquest motiu que hauran de presentar: - Fotocopia del contracte laboral o vida laboral. - Certificat de l’empresa amb segell i firma del director/a de l’empresa, on especifiqui les tasques realitzes, les hores de dedicació i les competències que cal reunir per desenvolupar les funcions assignades. L’aprovació del reconeixement de l’assignatura del Pràcticum, dependrà del professor responsable de l’assignatura, el qual determinarà si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. Els estudiants que hagin realitzat pràctiques voluntàries durant el mateix curs acadèmic en el qual estiguin matriculats de l’assignatura de Pràcticum, és a dir, entre els mesos d’octubre i abril o cursos anteriors, no podran sol•licitar que se’ls reconegui l’assignatura. En cap cas s’acceptaran contractes laborals que no siguin vigents ni tampoc pràctiques voluntàries realitzades en altres estudis.

5. SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES Per poder garantir l’èxit del desenvolupament de les pràctiques cal que l’estudiant estigui en contacte amb el tècnic de pràctiques, realitzant les següents activitats: - Realitzarà tutories individuals. - Participarà tutories de grup per compartir l’experiència amb la resta de companys de l’assignatura. A excepció dels estudiants que realitzin les pràctiques a l’estranger.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 16 16
Pràctiques en empreses / institucions 275 0 275
Seminaris 9 0 9
Total 284 16 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en empreses i institucions turístiques S'avalua a través de l'informe de valoració que realitza el tutor de l'empresa. 30
  Elaboració de la memòria de pràctiques S'avalua a partir de la validació del contingut de la memòria de pràctiques amb les tasques que s'han pactat amb l'empresa en el pla de treball. 50
  Classes d'orientació professional Cal que l'estudiant assisteixi a 5 de les 6 sessions programades i que lliuri un document resum al final de cada sessió. 20

  Qualificació

  AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA
  Les eines que permeten avaluar l’assignatura són:
  1. Diari de les practiques . Consisteix en redactar un informe autobiogràfic setmanal sobre l’experiència professional viscuda al llarg de l’estada a l’empresa. És un document que convida a la narració reflexiva sobre quines tasques ha realitzat, com ha après, com s’ha enfrontat als problemes diaris de l’empresa, la seva intervenció, propostes d’actuació i autoavaluació. L’estudiant haurà d’utilitzar el format preestablert a fi d’evitar l’heterogeneïtat i facilitar l’avaluació.
  L’objectiu principal del diari és fer pensar a l’estudiant. L’estudiant no s’ha de limitar a aprendre a realitzar les tasques. Cal que aprengui a observar i analitzar i a partir de la reflexió crítica aconseguir que l’estudiant pugui anar definint la seva identitat professional.

  2. L’informe del tutor de l’empresa : El tutor haurà d’avaluar l’actitud, el comportament i les competències específiques del lloc de treball.

  3. Assistència a les classes d’orientació professional. En cas que l'estudiant no assisteixi a 5 de les 6 sessions programades tindrà una nota de no presentat. La prova de l'assistència a les sessions és el lliurament d'un document de resum de cada sessió. Si no es lliure el document serà el mateix que si no s'hagués assistit a la sessió.

  La ponderació de cadascun d’aquest elements en la nota final serà la següent:
  -50% Memòria de pràctiques.
  -30% Informe del tutor de l’empresa.
  -20% Assistència classes d'orientació professional. Per tant, dos punts de la nota final si l'estudiant assisteix a totes les sessions. Si falta a una de les sessions la nota d'aquesta part serà d'1 punt.

  En el cas dels estudiants que estiguin realitzant un programa de mobilitat tipus Erasmus, Prometeu, etc, en el moment que es duguin a terme les sessions d'orientació professional, la nota de l'assignatura estarà formada pel 60% diari de pràctiques i 40% informe del tutor de l'empresa.

  En el cas de l’avaluació de les pràctiques convalidades i d’acord amb la normativa de pràctiques externes curriculars de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, l’eina que permet avaluar les convalidacions dels contractes laborals és la memòria de pràctiques .
  La memòria de pràctiques serveix per descriure el treball que realitza, el procediment que s’ha de seguir per desenvolupar les tasques encomanades així com, la detecció i correcció de problemes finalitzant amb una proposta de millora de les seves competències professionals. En el cas de convalidació, la memòria de pràctiques representa el 80% de la nota de l'assignatura, mentre que l'assistència a les classes d'orientació professional representen el 20% restant.

  L’objectiu principal és aconseguir que l’estudiant conegui millor l’empresa on treballa, el seu lloc de treball i detecti quins aspectes (formatius, competencials o d’actitud ) cal potenciar per millorar el seu desenvolupament professional.  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  En el cas que un estudiant no presenti el diari de pràctiques, o no presenti l'informe del tutor de l'empresa, o no hagi assistit a 4 de les 5 sessions d'orientació professional, la nota final de l'assignatura serà de no presentat.

  Observacions

  FUNCIONS DEL PROFESSOR RESPONSABLE DE L’ASSIGNATURA
  La Facultat designarà un membre de l’equip per a la coordinació i seguiment de les pràctiques externes, i serà a tots els efectes el responsable de l’assignatura de Pràcticum. Al mateix temps el professor responsable podrà estar recolzat per professors integrants d’una comissió adhoc.

  Les seves funcions seran:
  - Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.
  - Supervisar les propostes de formació abans de tramitar els convenis de pràctiques.
  - Participar conjuntament amb el tècnic de pràctiques a les reunions de grup.
  - Impartir les classes d’orientació professional. Si ho creu convenient, pot convidar en alguna classe a professionals del sector turístic i/o tècnics de selecció de personal.
  - Redactar l’informe al finalitzar el curs i fer-lo arribar al Comitè de Qualitat, si s’escau, recolzat per la comissió adhoc.
  - Establir els criteris d’avaluació dels treballs a tenir en compte pels professors que formin part de la comissió adhoc.
  - Validar i signar les actes de l’assignatura.

  FUNCIONS DELS PROFESSORS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ ADHOC DE L’ASSIGNATURA
  Els professors integrants de la comissió adhoc de l’assignatura que donen recolzament al professor responsable tindran les següents funcions:
  - Realitzar l’avaluació de l’assignatura.
  - Entrar la nota a l’acta de l’assignatura.

  En cas que no s’hagi designat una comissió adhoc, aquestes funcions seran assumides pel professor responsable de l’assignatura.

  FUNCIONS DEL TÈCNIC DE PRÀCTIQUES DE L’ASSIGNATURA
  - Presentar l’assignatura a l’inici del curs acadèmic.
  - Definir el perfil professional de cada estudiant.
  - Buscar la plaça de pràctiques idònia per cada estudiant.
  - Negociar el contingut formatiu de les pràctiques.
  - Realitzar el seguiment de les pràctiques i si s’escau resoldre qualsevol incidència.
  - Assistir a les reunions de grup.
  - Redactar un informe sobre el desenvolupament de les pràctiques i lliurar-ho al professor responsable de l’assignatura.
  - Participar en el desenvolupament de les classes del Pràcticum.