Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Conceptes de metabolisme, bioquímica dels nutrients, grups de nutrients, grups d'aliments. Requeriments alimentaris saludables d'una persona. Estructura de pautes alimentàries saludables. Aquesta assignatura s'impartirà amb metodologia d'aprenentatge cooperatiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Concepte d'energia. Funcions energètiques en l'organisme de la persona. Obtenció de l'energia

          1.1. Substrats energètics i no energètics. Balanç energètic

2. Metabolisme: hidrats de carboni, lípids, proteïnes, àcids nucleics

3. Característiques bromatològiques i composició dels aliments:

          3.1. Proteïcs animals i làctics

          3.2. Farinosos i llegums

          3.3. Hortalisses, fruites i fruits secs

          3.4. Begudes

          3.5. Aliments lipídics i complementaris

4. Aliments funcionals i mites alimentaris

5. Calcular i elaborar pautes alimentàries saludables individualitzades per a cada persona.

          5.1. Necessitats energètiques de la persona: segons etapes de la vida, segons dades antropomètriques i segons activitat física.

          5.2. Alimentació saludable i equilibrada d'una persona.

6. Patró alimentari d'una persona o col.lectiu:anàlisi i coneixement dels factors relacionats. Gènesi del patró alimentari.

7. Anamnesi del patró i hàbits alimentaris d'una persona o un col.lectiu

8. Enquestes alimentàries individuals o col.lectives a persones, buidatge i gestió dels resultats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 6,00 0 8,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 13,00 15,00 28,00
Assistència a actes externs 4,00 2,00 0 6,00
Seminaris 2,00 4,00 0 6,00
Sessió expositiva 2,00 20,00 4,00 26,00
Sessió participativa 9,00 49,00 18,00 76,00
Total 19,00 94,00 37,00 150

Bibliografia

 • Cervera, Pilar (cop. 2004 ). Alimentación y dietoterapia : nutrición aplicada en la salud y la enfermedad (4ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Devlin, Thomas M. (2004 ). Bioquímica : libro de texto con aplicaciones clínicas (4 ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Mathews, Christopher K. (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L (2018). Lehninger principios de bioquímica (Séptima edición). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Salas Salvadó, Jordi (cop. 2008 ). Nutrición y dietética clínica (2a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Serrano Ríos, Manuel (cop. 2009 ). Nutrición y alimentación : nuevas perspectivas . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Thompson JL (2008). Nutrición. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Voet, D.; Voet, J.G.; Pratt, C.W. (2016). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (4a ed). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives-participatives i seminari 1
Prova escrita tipus test 9
Aprenentatge cooperatiu i continguts d'ABP Avaluació activitats aprenentatge cooperatiu realitzades en grup. 45 No
Seminari 2: Validació aprenentatge individual del coneixement adquirit. Resolució d'un cas clínic d'una persona que integra els continguts de l'assignatura. Cal aprovar amb una qualificació de 5. 35
Participació en l'ABP S'avalua la participació i aportacions individuals al grup. 10
Acitivitats complementàries: són aquelles proposades per les professores de l'assignatura, dins o fora de l'aula, per tal de millorar i/o profunditzar l'aprenentatge de temes més espcífics i/o concrets. Són activitats voluntàries.
Cada acitivitat s'informarà via moodle i s'avaluarà segons rúbrica especificada abans d'iniciar l'activitat
1 No

Qualificació

BIOQUÍMICA
L'avaluació de la part de bioquímica i el seminari 1 de l'assignatura es realitzarà conjuntament mitjançant un test en l'AC.Aquesta part és recuperable a l'AR.
Cal superar amb una qualificació superior a 5 per tal de poder fer mitjana amb la part de nutrició.

NUTRICIÓ
L'avaluació de la part de nutrició de l'assignatura es podrà dur a terme mitjançant avaluació continuada de les activitats d'aprenentatge cooperatiu de les clases participatives sempre que es compleixin TOTS els requisits per optar-hi.

REQUISITS:
1- La participació en les activitats d'aprenentatge cooperatiu de les classes participatives ha de ser superior al 80%.

2- Les activitats d'avaluació d'aprenentatge cooperatiu han de ser superades amb una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 cadascuna. Cal superar un 50% d'aquestes o tenir una mitjana superior a 7.
Aquestes activitats NO són recuperables.

En cas de no complir aquests REQUISITS l'estudiant haurà de superar l'anàlisi d'un cas que es realitzarà el dia de l'AC PER TAL D'APROVAR la part de nutrició de l'assignatura.

Cal superar amb una qualificació superior a 5 per tal de poder fer mitjana ponderada amb la part de bioquímica.
__________________________________________________________________

La presencialitat al seminari i a les tutoria d'ABP és obligatòria en el 100%.

Les activitats complementàries NO són activitats recuperables


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a nota NO PRESENTAT aquells estudiants que no s'han presentat a cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

Aquesta avaluació única consistirà en una prova escrita o oral que inclourà tot el contingut de l'assignatura tant la part teòrica, els seminaris i l'ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran en grup o individualment prèvia sol.licitud via e-email amb el professorat que imparteix la docència de la matèria que requereix la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comuncicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà via plataforma moddle i de manera individualitzada via e-mail.

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Les novetats o incidències de l'assignatura seran publicades a la plataforma moodle.

S'aconsella l'assistència a les classes participatives així com la lectura de la bibliografia recomenada.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.


Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de les activitats es realitzaran on-line i es proposaran activitats alternatives en el cas que es requereixi.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants així com les tutories es realitzaran mitjançant el mail i en cas que així ho requerís es podria emprar videoconferències.