Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

Continguts

1. SIP Sistemes / Interacció / Procés

          1.1. Anàlisi de sistemes constructius i la seva interacció.

          1.2. Sistema compartimentació

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural i l’embolcall.

                    1.2.2. Envans : Ceràmic convencional : amb bandes acústiques

                    1.2.3. Envans : Guix laminat

                    1.2.4. Mampares : fixes / mòbils

                    1.2.5. Fusteria interior : Elements de vidre

          1.3. Sistema d'acabats

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, l’embolcall i la compartimentació.

                    1.3.2. Paviments : Continus / Obra seca

                    1.3.3. Revestiment de parets : Obra seca / Continus / Aplacats

                    1.3.4. Revestiment de sostres : Obra seca

2. Obres d'urbanització

          2.1. Definició seccions vials

          2.2. Tipologia de paviments.

3. N Normativa / CTE

          3.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          3.2. CTE.HR. Protecció soroll

                    3.2.1. Paràmetres acústics. Introducció

                    3.2.2. Mètode simplificat de càlcul

                    3.2.3. Requeriments constructius

          3.3. CTE.SI. Seguretat incendi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Assistència a actes externs 0 8,00 0 8,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 14,00 0 16,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Resolució d'exercicis 13,00 22,00 0 35,00
Sessió participativa 12,00 0 0 12,00
Total 31,00 44,00 0 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Castellano Costa, Josep / Autors Varis.. Libro Abierto. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Castellano Costa, Josep / Autors varis. Articulos técnicos. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). Las Claraboyas (3ª ed.). Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós González i Barroso, Josep Maria (2001 ). Alternatives a la construcció convencional d'habitatges . Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós (2000 ). El Gros de l'obra. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-02-2010, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR067XXX Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós Cuchí Burgos, Albert (22x24 cm ). Paràmetres de sostenibilitat . 96 p.: il.. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978 ). Tratado de construcción : elementos, estructuras y reglasfundamentales de la construcción (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G. Gili. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Edwards, Brian (2004 ). Guía básica de la sostenibilidad . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Fuentes Bayó, Salvador (2007 ). El Codi tècnic de l'edificació : una visió pluridisciplinària . [Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis]. Catàleg
 • Llorens Duran, Josep Ignasi de (1997 ). Construcció amb bloc de formigó . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2009 ). Cómo evitar errores en proyectos y obras : 100 casos prácticos . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2010 ). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria : project, facility & property manager : Ámbito Arquitectura e Ingeniería, curso 2008-2010 . Girona: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (1992 ). Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española . Madrid: MOPT. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2002 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 02-09-2016, a http://hdl.handle.net/10803/7680 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
EX. Examen Activitat d’avaluació individual a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta breu.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40
TP. Treballs de pràctiques Treball de desenvolupament de temes relacionats amb el desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)

Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

Per superar l’assignatura hi haura una o varies practiques puntuables. Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura. Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.


/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Correccions d’aula.
/ Formalització.


60

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :

Treballs de practiques (60%)
Examen. (40%)

Obtenció de la nota final:

(N) = 60%(TP) + 40%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=5.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
.- No es preveu que cap activitat d'avaluació sigui recuperable excepte que així es defineixi en aquesta.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Sobre les pràctiques :
.- Cada pràctica/activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- Hi haurà una o varies practiques puntuables, que es definiran en la programació de l'assignatura.
.- Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura.
.- Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.


Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, en format tipus test i/o de resposta oberta.
.- Hi ha prevista una recuperació.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Avaluació única:
Els alumnes que opten per a avaluació única:
La nota final de l’assignatura serà:
Sistema d’avaluació única es basa en les activitats d’avaluació descrites :
................TP. Treball de pràctiques (60%).
................T. Teoria : format tipus test i/o de resposta breu (40%).

.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació, tot i que seran detallats en els enunciats corresponents.

En el treball de pràctiques:
Activitat individual.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial.
En cas de no aprovar l’assignatura es realitzarà una recuperació en la data prevista en el calendari oficial.

.- Teoria:
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial.
Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial.
En cas de no aprovar l’assignatura es realitzarà una recuperació en la data prevista en el calendari oficial.

Obtenció de la nota
( N ) = %(TP) + %(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si ( N ) >=5.
- La realització de les proves puntuables proposades durant el curs inhabilitaran la possibilitat de avaluació única entenen que l'alumne encara que hagi sol•licitat aquesta avaluació única ha fet un seguiment del curs normal.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran en tres formats:
- en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
- quan varis alumnes sol•licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
- per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Observacions

La dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal indicar-ho a l'enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Química dels materials
 • Topografia i replantejos

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Per a tots els alumnes:

Les practiques
- es mantenen les previstes inicialment. Només hi ha un petit ajust en el procediment per completar-les. Aquest procés consisteix en:
- entregar a través de la pàgina de l'assignatura la practica resolta abans de la data indicada en la mateixa tasca.
- el professor torna corregida la pràctica
- a la sessió d'aula virtual s'explicarà com es pot resoldre i es contestaran els dubtes.

Les sessions de teoria:
- es mantenen i es realitzaran en aula virtual.
- Pels alumnes que no puguin assistir a la sessió aquesta es gravarà. L'enllaç restarà a disposició dels alumnes a la pàgina de l'assignatura.

Les sessions d'aula virtual:
- es realitzaran amb l'aplicació MEET de l'entorn google.
- es realitzaran mantenint l'horari previst en el calendari acadèmic. En cas de modificació puntual d'aquest calendari l'alumne rebrà a través del fòrum de l'assignatura l'avís corresponent. Tots els canvis que es realitzin quedaran recollits en la programació que es troba a la part inferior de la pàgina de l'assignatura.

- 5 minuts abans de l'inici de la sessió l'alumne rebrà l'enllaç per connectar-se a través del fòrum de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Avaluació general:
- Pels alumnes que segueixin l'avaluació general es mantindrà la definida a l'inici del curs.
- Les dates de les diferents practiques puntuables així com el dia d'examen es troben a la programació que figura a la part inferior de la pàgina de l'assignatura. Qualsevol canvi o incidència en les dates es notificarà als alumnes a través del fòrum de noticies i apareixerà reflectida en la programació indicada anteriorment.

- Dies previs a cada prova s'indicarà, a través del fòrum, les condicions per realitzar la prova.

- De manera genèrica caldrà disposar de connexió a internet, i de capacitat d'escanejar (o fotografiar) l'exercici proposat per poder-lo entregar a través de la plataforma moodle.


Alumnes que sol·licitin avaluació única.

- Coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial es realitzaran les proves de teoria i de practiques.
- En cas de no superar l'assignatura es disposarà d'una recuperació de la part pràctica en una data que s'acordarà entre els alumnes que així ho sol·licitin.
- La realització de les proves puntuables proposades durant el curs inhabilitaran aquest possibilitat de recuperació entenen que l'alumne encara que hagi sol·licitat aquesta avaluació única ha fet un seguiment del curs normal.

Tutoria i comunicació:
La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Les tutories es realitzaran en tres formats:
- en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
- quan varis alumnes sol·licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
- per correu electrònic.