Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CE17 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

Continguts

1. PART CONCEPTUAL

          1.1. BLOC 1: METROLOGIA I VERIFICACIÓ

          1.2. BLOC 2: PROCESSOS D'ARRANCADA DE FERRITJA

          1.3. BLOC 3: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ PER DEFORMACIÓ

          1.4. BLOC 4: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ PER MOLDEIG

2. PART PROCEDIMENTAL

          2.1. BLOC 1: PROBLEMES

          2.2. BLOC 2: PRÀCTIQUES

3. PART ACTITUDINAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 54 80
Classes expositives 22 3 25
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 51 77 128

Bibliografia

  • Kalpakjian, Serope (cop. 2002 ). Manufactura, ingeniería y tecnología (4ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Kalpakjian, Serope (cop. 1997 ). Manufacturing processes for engineering materials (3rd ed). Menlo Park, Ca.: Addison-Wesley. Catàleg
  • Groover, Mikell P (cop. 1997 ). Fundamentos de manufactura moderna : materiales, procesosy sistemas . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
  • Schey, John A (cop. 2002 ). Procesos de manufactura . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació Continuada:

- Resolució d'exercicis (RE)

- Pràctiques (NP)

Aquesta activitat inclou la resolució d’exercicis i les pràctiques. La resolució d’exercicis i les pràctiques són activitats d’avaluació continuada d’assistència obligatòria i no recuperable. Algunes d'aquestes activitats estan basades en aprenentatge cooperatiu.

L’activitat de resolució d’exercicis (RE) consisteix en resoldre diverses tipologies d’exercicis utilitzant diferents formes d’aprenentatge dins l’aula. Està composada de dos apartats, l’ obligatori a classe i l’obligatori i d'autoaprenentatge fora de classe. L’obligatori es realitzarà presencialment a l’aula, mentre que el de fora de classe es desenvoluparà per part de l’alumne a casa seva. El lliurament del 80% de les tasques que es programin per la part de RE, permet obtenir 1 punt de la nota final. La nota total d’aquesta activitat representarà un % de la NF i s’obté per la resolució i lliurament d’exercicis a classe i d'autoaprenentatge.


- La nota de les pràctiques (NP) representarà un % de la NF i s’obté per la realització de les pràctiques en el laboratori dins de l’horari estipulat. Aquesta nota es calcularà en base a dos components que se sumen directament: la nota actitudinal en el taller laboratori, avaluada per mitjà d’una rúbrica que es farà pública a l’inici de curs, i l’informe de la mateixa.


20
Prova global - part 1 (R)
La Prova global - part 1 (PG1) és d’assistència obligatòria i recuperable (R). Consta de dues parts: i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora. ii) 50% de problemes. Amb formulari on no s’hi pot tenir res escrit. S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per fer la mitjana.
És necessari tenir un 5 per aprovar els continguts d'aquesta prova, en cas de no aconseguir-ho caldrà recuperar aquesta part durant el període de recuperació. És obligatori tenir un mínim de un 4.5 per poder ser considerada en el càlcul de la nota mínima. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen es comunicarà durant la primera setmana de classe a través de Moodle.Les revisions d’exàmens es fan de forma conjunta, en una aula, en un dia i hora fixats. Les reclamacions pertinents es faran de forma escrita.
35
Prova global - part 2 (R)
La Prova global - part 2 (PG2) és d’assistència obligatòria i recuperable (R). Consta també de dues parts: i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora. ii) 50% resolució de problemes. Amb formulari que no pot tenir res escrit. Es requereix una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per aprovar l’examen i per fer la mitjana.
És necessari tenir un 5 per aprovar els continguts d'aquesta prova, en cas de no aconseguir-ho caldrà recuperar aquesta part durant el període de recuperació. És obligatori tenir un mínim de un 4.5 per poder ser considerada en el càlcul de la nota mínima. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació.
Les revisions d’exàmens es fan de forma conjunta, en una aula, en un dia i hora fixats. Les reclamacions pertinents es faran de forma escrita. Aquesta activitat representa representarà un 45% de la NF.
45

Qualificació

- Les activitats que es realitzen per l’avaluació continuada, inclosa la prova d’avaluació parcial, s’hauran de lliurar al professor en els terminis establerts. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap activitat incloses en l’apartat d’avaluació continuada i seran qualificades amb una nota de 0 punts.

La nota final de l’assignatura (NF) es calcularà considerant:
• La nota de resolució d'exercicis (RE) contarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de les pràctiques (NP) contarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de l’examen Prova global - part 1 (PG1) contarà un 35% sobre la nota final. És necessari tenir un 5 per aprovar els continguts d'aquesta prova, en cas de no aconseguir-ho caldrà recuperar aquesta part durant el període de recuperació. És obligatori tenir un mínim de un 4.5 per poder ser considerada en el càlcul de la nota mínima. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen es comunicarà durant la primera setmana de classe a través de Moodle.
• La nota de l’examen Prova global - part 1(PG2) contarà un 45% sobre la nota final. És necessari tenir un 5 per aprovar els continguts d'aquesta prova, en cas de no aconseguir-ho caldrà recuperar aquesta part durant el període de recuperació. És obligatori tenir un mínim de un 4.5 per poder ser considerada en el càlcul de la nota mínima. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació.

La nota final es calcularà segons el següent procediment i amb les condicions anteriors:

• Nota final de l’assignatura (NF) = 10 % RE + 10 % NP + 35 % PG1 + 45 % PG2

Durant el període de recuperació l’alumne podrà recuperar les activitats d’avaluació recuperables sempre i quan compleixi amb el reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l’EPS; el qual diu que per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.
En aquets cas l’examen de recuperació constarà de:
• 50% de teoria, articulat en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.
• 50% problemes. Amb formulari. No s’hi pot tenir res escrit.
S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per fer la mitjana.
La data d'aquest examen queda definida durant el període de recuperació per l'EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne tindrà una nota de no presentat (NPres.) sempre i quan abandoni l’avaluació continuada abans de dia 5 de novembre del 2018 i/o no es presenti a les proves d’avaluació obligatòries de l’assignatura. En cas que l'avaluació continuada s’abandoni desprès d’aquesta data, l’alumne no podrà tenir un NP en la nota final.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de mecànica
  • Tecnologies de materials