Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS PICORNELL ALSINA  / NEUS RIBAS PARPAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
  • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.

Continguts

1. Introducció a la gestió de la producció i la logística

          1.1. Subsistemes d'una empresa. El sistema productiu. Subsistemes logístics. Evolució històrica de la gestió de la producció. Planificació de la producció. Estratègies de producció.

2. Conceptes bàsics en planificació

          2.1. Tipus d'article. BOM. Centres de treballs crítics i colls d'ampolla. Temps de fabricació.

          2.2. Layout de la planta: producció en línia i orientat al procés.

3. Planificació de la producció a mig termini.

          3.1. Pla Mestre de Producció (MPS): planificació intuïtiva i mètode Bowman.

          3.2. Planificació de materials (MRP). Gestió d'articles amb demanda independent i dependent. Evolució de l'MRP I a l'MRP II i a l'ERP.

4. Programació a curt termini.

          4.1. Control de la fabricació. Programació de les operacions i dels centres de treball. Métodes d´assignació. Tècniques per a la sequenciació d´operacions. Priorització d´operacions. Equilibrat de línies de producció.

5. Planificació de l’aprovisionament i de la distribució.

          5.1. Gestió d’estocs i models d´inventari. Ruptura. Diferir. Descomptes per quantitat. Models probabilistics. Lotificació de productes. Temporització d´ordres de compra. Gestió de la distribució i models de transport.Técniques operatives per a la distribució i localització. Control de les ordres de compra i venda.

6. Altres entorns de fabricació i tècniques operatives.

          6.1. Sistema JIT i l´anivellat dels sistemes productius. Sistema OPT. Simulació de sistemes productius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 21 21 42
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 14 12 26
Classes participatives 4 2 6
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 11 15 26
Total 60 65 125

Bibliografia

  • Casadesús Fa, Martí (2005 ). Organització de la producció : presentacions . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Casadesús Fa, Martí Castro Vila, Rodolfo de Giménez Leal, Gerusa Ferrer Real, Inés Méndez Rodríguez, Empar Martí Bronsoms, Rafel Pérez Gómez, Catalina (2005 ). Organització de la producció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 05-09-2017, a http://hdl.handle.net/10256/611 Catàleg
  • Ferràs, Xavier, 1969- (2003 ). Producció i logística . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya CIDEM. Catàleg
  • Miranda González, Francisco Javier (cop. 2005 ). Manual de dirección de operaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Domínguez Machuca, J.A. (1995 ). Dirección de operaciones : aspectos tácticos y operativosen la producción y los servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Render, Barry (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones tácticas y estratégicas (6ª ed. 6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis individuals d'avaluació continuada EAC Segons les indicacions establertes a l'enunciat de cada exercici. 75
Prova pràctiques informàtiques ERP L'avaluació de les pràctiques es portarà a terme mitjançant una prova. 25

Qualificació

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura és el d’avaluació continuada i constarà de tres proves d’avaluació continuada i una prova de pràctiques.

Les dues primeres proves d’avaluació continuada, PAC1 i PAC2, en cas de no superar-se, es podran recuperar el dia de la prova final fixat per coordinació d’estudis de l’EPS.

La tercera prova d’avaluació continuada, PAC3, és no recuperable i es realitzarà el dia de la prova final.

La prova de pràctiques serà a la darrera sessió de pràctiques, a l’aula informàtica i és no recuperable. L'assistència a les pràctiques d'aula informàtica és altament recomanable per assolir els coneixements de l'assignatura i es valorarà a la Nota de Pràctiques (NP).

La nota final de l'assignatura, NFA, es calcularà com s'indica a continuació:
NFA = 0,25 * PAC1 + 0,25 * PAC2 + 0,25 * PAC3 + 0,25 * Nota pràctiques

Per a poder calcular la NFA, la nota de les PAC recuperables (PAC1 i PAC2) ha de ser igual o superior a 4,5 punts sobre 10. No es demana nota mínima de les proves no recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a dues o més de les proves parcials d’avaluació continuada –PAC - implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura.

Observacions

Les pràctiques de l'assignatura són altament recomanables.