Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL CASTILLON SANCHEZ  / JORDI FREIXENET BOSCH  / JOSE LUIS MARZO LAZARO  / XAVIER MUÑOZ PUJOL  / JOAQUIN SALVI MAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB04 - Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge , i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 - Treballar en equip
 • CE01 - Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors , els sistemes operatius , les bases de dades i , en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria
 • CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
 • CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 • CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut
 • CCI9 Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

Continguts

1. <b>Introducció</b>

          1.1. Introducció i definicions bàsiques

          1.2. Estructura bàsica d'un computador

                    1.2.1. Memòria

                    1.2.2. CPU

                    1.2.3. Perifèrics

                    1.2.4. Execució d'una instrucció

2. <b>Àlgebra de Boole</b>

          2.1. Definició de l'àlgebra

                    2.1.1. Expressions booleanes. Axiomes i teoremes

                    2.1.2. Simplificació d'expressions booleanes

          2.2. Funcions lògiques i taules de veritat

                    2.2.1. Portes lògiques de 1, 2 i n variables

          2.3. Formes estàndard i canòniques. Conversió entre formes

          2.4. Suficiència NOT-AND-OR, NAND i NOR

                    2.4.1. Transformació de funcions

          2.5. Simplificació de funcions mitjançant mapes de Karnaugh

                    2.5.1. Metodologia

                    2.5.2. Simplificació mínterms i màxterms

                    2.5.3. Funcions incompletament especificades

3. <b>Sistemes combinacionals</b>

          3.1. Anàlisi i disseny de sistemes combinacionals

                    3.1.1. Ex. el comparador

                    3.1.2. Retards de porta

                    3.1.3. Fan-in i fan-out

          3.2. Representació de la informació

                    3.2.1. Representació i aritmètica de nombres naturals: polinomi equivalent, canvis de base, Binari, Octal, Hexadecimal

                    3.2.2. Representació i aritmètica de nombres enters: MiS, C’1, C’2, overflow

                    3.2.3. Suma, resta, multiplicació i divisió

          3.3. Blocs aritmètics

                    3.3.1. El semi-sumador

                    3.3.2. El sumador complet

                    3.3.3. El sumador amb arrossegament avançat

                    3.3.4. El restador

          3.4. Blocs funcionals

                    3.4.1. Comparadors

                    3.4.2. Descodificadors

                    3.4.3. Codificadors

                    3.4.4. Multiplexors

                    3.4.5. Demultiplexors

          3.5. Unitat Aritmètico-Lògica

          3.6. Lògica programable

                    3.6.1. PLDs

                    3.6.2. SPLD

          3.7. Implementació de funcions

                    3.7.1. ROM

                    3.7.2. PLA

                    3.7.3. PAL

4. <b>Sistemes seqüencials</b>

          4.1. Introducció als sistemes seqüencials

          4.2. Concepte de biestable

                    4.2.1. El biestable elemental

                    4.2.2. El biestable Set-Reset

                    4.2.3. Taula de veritat cronograma i funció

                    4.2.4. Biestable D, T i JK

          4.3. El concepte de sincronització

                    4.3.1. El senyal de rellotge

                    4.3.2. Sincronització per nivell i per flanc

                    4.3.3. Senyals síncrones i asíncrones

          4.4. Registres de desplaçament

          4.5. Comptadors

                    4.5.1. Divisor de freqüència

                    4.5.2. Comptadors asíncrons i síncrons

          4.6. Màquines de Moore i de Mealy

                    4.6.1. Minimització i codificació d'estats

                    4.6.2. Implementació de màquines seqüencials

                    4.6.3. Simplificació d'estats

                    4.6.4. Conversió entre models

5. <b> Disseny d'un computador senzill</b>

          5.1. Estructura bàsica de la Màquina Senzilla

          5.2. Lectura i execució d'una instrucció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44,00 101,00 30,00 175,00
Sessió pràctica 10,00 30,00 10,00 50,00
Total 54,00 131,00 40,00 225

Bibliografia

 • Arnau Oliver, Joaquim Salvi, Antoni Martorano, Joan Batlle (2015). Estructura i Tecnologia de Computadors. Documenta Universitaria, GI-1.429-2015. Catàleg
 • Floyd, Thomas L. (2009). Digitals Fundamentals . Pearson International. Catàleg
 • Floyd, Thomas L. (1997). Fundamentos de sistemas digitales.. Madrid : Prentice Hall.. Catàleg
 • Wakerly,John (2009). Diseño Digital, Principios y prácticas. Prentice Hall.. Catàleg
 • Charles H. Roth (2009). Fundamentos de diseño lógico. Thomson. Catàleg
 • Tocci,Ronald J. (2007). Sistemas digitales, Principios y aplicaciones. Pearson International . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització de les sessions pràctiques.
Muntatges pràctics en el laboratori i simulacions amb software específic.
Activitat obligatòria

L'alumne realitza muntatges i simulacions al laboratori d'Introducció als Computadors (i la part de simulacions també desde casa degut a la situació extraordinària del coronavirus) per tal de posar a la pràctica circuits digitals.
Aquesta activitat és recuperable, es recupera en el mateix laboratori la darrera setmana de pràctiques, i té una nota mínima de 5. Per a l'avaluació d'aquestes activitats es tenen en compte 3 aspectes:

a. Grau de preparació previ de cada una de les sessions pràctiques per part dels estudiants de cada grup de pràctiques.

b. Realització de cada una de les pràctiques proposades. Metodologia emprada en el laboratori per a la realització de la feina: anàlisi dels resultats, detecció i correcció dels errors que puguin aparèixer, tot analitzant-ne les causes que els provoquen.

c. Lliurament d'informes de les pràctiques. Es tracta de fer un informe (tramés en PDF) on s'hi faci constar bàsicament els aspectes contemplats en els apartats a i b, anteriorment esmentats, de forma correcta, clara i concisa.
20
Sessions de problemes. Realització de problemes a l'aula de tots els temes de la assignatura amb l'ajut del professor. L'avaluació d'aquesta activitat es realitzarà majoritàriament a l'avaluació continua de l'assignatura.

A la darrera setmana de classe es realitza el disseny, implementació i simulació d'una màquina d'estats (PROBLEMA LLARG), que puntua un 10% de la nota final de l'assignatura. Aquesta activitat no té nota mínima i és no recuperable.
10 No
Examens d'avaluació continua de l'assignatura L’examen inclourà preguntes teòriques de la matèria, problemes i preguntes relacionades amb les pràctiques.

Es realitzaran 2 examens en format d'avaluacio continua de 2 hores de duració repartits en les franges d'avaluació i durant el curs, a més d'un examen de recuperació de materies no superades de màxim 4 hores de duració que es realitzarà en periode d'examens al final del semestre.
70

Qualificació

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1. Es realitzaran 2 proves d'avaluació continuada (PAC) presencials al llarg del curs, amb el contingut que es detalla:


PAC1: Temes 1, 2 i 3
PAC2: Temes 4 i 5

*Els dies d'examen, hora i lloc on es realitzarà l'examen, s'anunciaran a classe i al moodle de l'assignatura, i es farà d'acord amb la coordinació d'estudis.

L’examen pot incloure:
- Preguntes teòriques de la matèria.
- Problemes.
- Preguntes relacionades amb les pràctiques.

A l’examen NO ES PODRAN PORTAR ni apunts, ni llibres, ni telèfon mòbil, ni calculadora, etc.
A l'examen SI ES PODRÀ PORTAR UN SOL FULL DIN-A4 FORMULARI ESCRIT PER LES DUES CARES AMB EL QUE L'ESTUDIANT CONSIDERI RELLEVANT
A l'examen CAL PORTAR el DNI per identificar-se.

Els examens d'avaluació contínua són activitats d'avaluació RECUPERABLE (es recuperen dins del període d'avaluació final) i tenen una nota mínima per a fer mitja de 4.00.


2. Les classes de teoria i de problemes d'aula comencen la setmana del 14 de setembre de 2020 (GEB) i la setmana del 5 d'octubre de 2020 a GEINF i GDDV. Les classes finalitzaran la setmana del 21 de desembre de 2020 a GEB, i la setmana del 11 de gener de 2021 a GEINF i GDDV. La primera setmana de classe dins dels grups de problemes es donarà teoria per avançar temari.


3. Les classes de pràctiques comencen a la tercera setmana del inici de curs. Els grups de pràctiques no es podran canviar a partir d'aquesta data. A les classes pràctiques s'hi ha d'anar amb l'estudi previ realitzat si n'hi ha o amb la pràctica llegida.

L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Les pràctiques és una activitat d'avaluació RECUPERABLE (es recuperen la darrera setmana de curs en el propi laboratori dins de l'horari de pràctiques) i tenen una nota mínima per a superar la pràctica de 5. Els estudiants que tinguin aprovades les pràctiques del curs anterior no cal que hi assisteixin (es guarda la nota). S'ha d'informar al professor de pràctiques per correu electrònic si l'estudiant vol que se li guardi la nota, en cas contrari l'estudiant ha de fer les pràctiques del curs.


4. Per tutories amb els professors de teoria i problemes cal contactar-los directament al seu email (o a classe):
Quim Salvi: Edifici P4, despatx D.012, Joaquim.Salvi@udg.edu (Reservar cita per correu electrònic)
Josep Lluis Marzo: Edifici P4, despatx D.208, joseluis.marzo@udg.edu
Jordi Freixenet: Edifici P4, despatx D.040, jordi.freixenet@udg.edu

Qualsevol consulta referent a pràctiques o problemes ha d’estar adreçada als professors de pràctiques/problemes. No s'atendran en els horaris de tutoria preguntes relacionades amb les pràctiques.

Només s'atendrà la tutoria als alumnes que hagin confirmat la visita prèviament per correu electrònic.


5. Ponderació de l'avaluació:

NOTA ASSIGNATURA= 70% PAC + 20% NP + 10% PLL

La nota de les pràctiques (NP) val 2 punts sobre 10. Caldrà que l'alumne hagi aprovat totes i cadascuna de les pràctiques, amb una nota igual o superior a 5, per a superar l'assignatura. Les pràctiques no es recuperen per examen, sinó que cal que totes les pràctiques siguin realitzades per a superar l'assignatura. Es tindrà en compte en l'avaluació de les pràctiques que l'alumne hagi lliurat l'informe en PDF de la pràctica anterior abans de començar la pràctica següent. El lliurament és personal, no per grup, tots i cadascun dels membres del grup l'hauran de lliurar. Es descartaran les trameses fetes en un format diferent a PDF.

La nota de l'avaluació continua (PAC) val 7 punts sobre 10, segons la següent distribució:

PAC1: Temes 1, 2 i 3 : 40 %
PAC2: Temes 4 i 5 : 60 %

Tots els exàmens d'avaluació continua s'han de superar amb una nota igual o superior a 4, per a poder fer mitja amb la resta d'exàmens. L'estudiant haurà d'anar al període d'avaluació final per a recuperar els exàmens d'avaluació continua no superats. L'examen de recuperació es realitza dins del període d'avaluació final (*Consultar els dies previs a l'examen la data, hora i lloc).

La darrera setmana del curs es realitzarà el disseny, implementació i simulació d'una màquina d'estats. Aquest problema llarg (PLL) és no recuperable, no té nota mínima i puntua un 10% sobre la nota final.

Per a superar l'assignatura s'ha d'haver superat totes les pràctiques amb una nota igual o superior a 5.00 i els dos parcials de teoria amb una nota igual o superior a 4.00, essent la mitja global de l'assignatura igual o superior a 5.00.

CALENDARI D'AVALUACIÓ

Al moodle de l'assignatura trobareu el calendari detallat de les proves d'avaluació de l'assignatura.

(*Consultar amb el professor els dies previs a l'examen la data, hora i lloc per si hi ha alguna modificació).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La realització de qualsevol activitat avaluable amb data posterior al 1 de novembre comportarà l'avaluació final de l'assignatura, i per tant es considerarà com a presentat en la nota final.

Avaluació única:
En la presentació de l'assignatura s'indicaran clarament els mecanismes i les dates per poder acollir-se a l'avaluació única. L'avaluació única substitueix l'avaluació continuada.

En què consisteix l'Avaluació Única?

Per l'avaluació única hi haurà un examen final que es dividirà en tres parts (corresponents a PAC1, PAC2 i pràctiques) i que es realitzarà en el període d'examens del final del semestre (correspon a un 70% de la nota global de l'assignatura). Aquest examen és recuperable i en cas de suspendre, els estudiants disposaran d'un segon examen en el període de recuperacions.

En aquesta assignatura és obligatori fer i superar les pràctiques (corresponen a un 20% de la nota global de l'assignatura). En cas de que no es puguin seguir de manera regular i/o presencial les pràctiques, aquestes s'adaptaran per tal de poder fer-se de forma no presencial i avaluar-se el dia de l'examen final.

El 10% restant correspon a un exercici anomenat PROBLEMA LLARG (PLL) que es presenta la darrera setmana de classe i es penja l'enunciat, una tasca i un termini de presentació del treball en el moodle de l'assignatura. Els estudiants que s'acollin a l'avaluació única hauran de completar aquesta tasca abans del dia de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per a superar l'assignatura s'ha d'haver superat totes les pràctiques amb una nota igual o superior a 5.00 i els dos parcials PAC1 i PAC2 amb una nota igual o superior a 4.00, essent la mitja global de l'assignatura igual o superior a 5.00.

Tutoria

A les classes de problemes (presencials) es farà un seguiment individualitzat del progrés dels estudiants. Per ajudar als estudiants en totes les activitats d'aprenentatge, a mesura que vagin apareixen dubtes i questions, actualitzarem un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que vagin arribant.
Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, farem un seguiment personalitzat en la classe presencial i via email, procurant saber de tots i totes.

De la mateixa manera a les classes de pràctiques, aquest any de manera excepcional, no es faran pràctiques en equip, sinó que seran individuals i els professors de pràctiques faran un seguiment individual dels estudiants.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es fa directament a les classes de problemes (presencials) que són setmanals i també utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.

Observacions

HORARIS DE CLASSE
Podeu consultar els horaris dels diferents grups de teoria, problemes (pràctiques d'aula) i pràctiques (pràctiques de laboratori), accedint a l'aplicatiu de gestio d'horaris. Recordeu que podeu descarregar-vos l'enllaç i vincular-lo a la vostra agenda electrònica:

http://eps.udg.edu/espais/calendaris/

CALENDARI DE CLASSES DE TEORIA
Primer quadrimestre --> GEB Inici: 14/09/20; Fi: 23/12/20
Primer quadrimestre --> GEINF i GDDV Inici: 05/10/20; Fi: 15/01/21

CALENDARI DE CLASSES DE PROBLEMES
GEB Inici: 17/09/20; Fi: 17/12/20
GEINF i GDDV Inici: 06/10/20; Fi: 12/01/21
La primera setmana de classe s'aprofitarà el grup de problemes per avançar teoria.

CALENDARI DE CLASSES DE PRÀCTIQUES
Us ho anunciarem al presentar l'assignatura. La darrera setmana de pàctiques, dins de les sessions de laboratori, es podran recuperar les pràctiques no superades.

Per a mes informació sobre el calendari podeu accedir al moodle de l'assignatura i descarregar-vos el corresponent PDF.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Es recomana als alumnes provinents de CFGS amb l'assignatura convalidada que assisteixin normalment a l'assignatura i realitzin totes les activitats d'avaluació. La nota obtinguda no té cap repercussió en el seu expedient acadèmic. ETC1 és una assignatura troncal de la titulació i cal que l'alumne s'asseguri que té els coneixements ben assolits per a progressar adequadament en la carrera.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que per causes relacionades amb el coronavirus, des de la EPS i la UdG ens indiquin que hem de passar a fer l'assignatura de forma no presencial, les classes de problemes es realitzaran a través de mitjans telemàtics i en els horaris establerts en l'assignatura (GEINF i GDDV classe els dimarts, i GEB classe els dijous).
També en aquest cas, les pràctiques de l'assignatura passaran a ser simulades, de manera que es puguin realitzar des de casa i utilitzant mitjants telemàtics en els horaris corresponents a les classes de pràctiques.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que per causes relacionades amb el coronavirus, des de la EPS i la UdG ens indiquin que hem de passar a fer l'assignatura de forma no presencial, totes les activitats d'avaluació de l'assignatura, ja siguin els examens PAC1 i PAC2, el problema llarg i els informes de pràctiques es realitzaran de manera no presencial i amb mitjans telemàtics.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i la tutoria es faria utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.

Per ajudar als estudiants en totes les activitats d'aprenentatge, a mesura que vagin apareixen dubtes i questions, actualitzarem un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que vagin arribant.

Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, farem un seguiment personalitzat via email, procurant saber de tots i totes.