Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
abc
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ANTONI RAMON GUASCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT06 Dissenyar propostes creatives
  • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
  • CE27 Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.
  • CE28 Coneixement de la regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.
  • CE31 Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

Continguts

1. Tema 1: Introducció - Finalitat i importància del control automàtic a la industria - Classificació dels processos industrials. Exemples - Anàlisi de sistemes en temps continu en llaç obert i tancat - Importància del control per ordinador

2. Tema 2. Sistemes mostrejats i transformada z Mostreig i retenció de senyals, efectes i tractament. Representació de senyals mostrejats: transformada z. Funció de transferència discreta

3. Tema 3: Anàlisi de sistemes de control en temps discret. Relació entre el pla s i el pla z. Estabilitat de sistemes discrets. Error en estat estacionari

4. Tema 4: Disseny de controladors en temps discret Tècniques de disseny de controladors en temps discret. Mètodes de discretització. Implementació de controladors PID discrets.

5. Tema 5: Tècniques de control en temps discret Estructures de control i controladors PID avançats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 66 84 150
Total 66 84 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Introducció al control automàtic i classificacio dels processos industrials.

Pràctica 1: Introducció a Labwindows
Superar la prova teòrica 10
Teoria i problemes sistemes mostrejats i transformada z Superar la prova teòrica i la correcta execució i estudi previ de les pràctiques 10
Anàlisi de sistemes de control en temps discret, teoria i problemes.
Pràctiques 2 i 3
Superar la prova teòrica i la correcta execució i estudi previ de les pràctiques 20
Teoria i problemes de disseny de controladors en temps discret. Pràctiques 4 i 5 Superar la prova teòrica i la correcta execució i estudi previ de les pràctiques 30
Teoria i problemes de tècniques de control en temps discret Superar la prova teòrica 30

Qualificació

La nota és calcularà a partir de dues notes; teoria i pràctiques, amb la fòrmula següent:
Nota final=0.3*Nota pràctiques + 0.7*Nota Teoria

La teoria s'avaluarà a partir de dues proves, una a mig quadrimestre i l'altra al final, finalment la nota de teoria es calcularà:
NT=0.4x(1era prova parcial)+0.6x(2ona prova).
L'examen final del semestre serà de tot.

Per poder aprovar l'assignatura s'hauran d'aprovar els blocs de teoria i pràctiques per separat, per cada bloc s'exigirà una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat cap activitat

Assignatures recomanades

  • Electrònica de potència
  • Enginyeria de control
  • Fonaments d'automatització i control
  • Teoria de circuits