Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA PELLICER SABADI
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

  • CB01 Aptitud per utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.

Continguts

1. Fonaments d'àlgebra lineal i geometria. Sistemes d'equacions lineals.

2. Introducció a la geometria diferencial. Parametritzacions. Corbes i superfícies.

3. Sistemes de referència i coordenades.

4. Transformacions geomètriques al pla i a l’espai.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 7 7 14
Resolució d'exercicis 4 33 37
Sessió expositiva 30 24 54
Sessió participativa 15 10 25
Sessió pràctica 12 8 20
Total 68 82 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACME Els exercicis de cada tema enunciats en la plataforma ACME s'han de fer en el termini corresponent que s'establirà al principi de curs. Un cop passat aquest termini no es podran fer. Aquesta activitat NO admet recuperació.
Caldrà validar la nota d'aquesta part, tal i com es detalla a l'apartat de Criteris de qualificació.
15
Avaluació de pràctiques L’avaluació de les practiques es farà mitjançant activitats d'avaluació que tindran lloc durant el curs. En aquestes activitats es plantejaran problemes relacionats amb les pràctiques treballades, i se n’avaluarà el contingut matemàtic i la correctesa de les solucions, valorant especialment l'argumentació i la justificació de les respostes, l'expressió clara i entenedora del procés seguit en la resolució dels problemes plantejats i també la utilització adequada (si escau) del programari informàtic utilitzat en les pràctiques de l'assignatura. Aquesta part NO és recuperable. 20
Exàmens Són exàmens per escrit on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura. L'avaluació d'aquesta part es basarà en el contingut matemàtic i la correctesa de les solucions, valorant especialment l'argumentació i la justificació de les respostes, així com l'expressió clara i entenedora del procés seguit en la resolució dels problemes plantejats. Es realitzaran dos exàmens: el primer (corresponent als temes 1 i 2) es realitzarà durant el curs i el segon (corresponent als temes 2, 3 i 4) es realitzarà durant el període d'avaluació final. Ambdós exàmens són obligatoris i recuperables. La recuperació tindrà lloc en el període de recuperació fixat per l'EPS i constarà d'un sol examen de contingut corresponent als temes 1, 2, 3 i 4. 65

Qualificació

QUALIFICACIÓ FINAL.
En l'avaluació de la assignatura es tindran en compte els tipus d'activitats avaluables amb els pesos següents:

1. ACME (15%). No recuperable.
2. Avaluació de pràctiques (20%). No recuperable.
3. Exàmens. Recuperable.
- Examen 1 (25%).
- Examen 2 (40%).
(En cas que es faci l'examen de recuperació d'aquesta part, aquest tindrà un pes del 65% de la qualificació final de l'assignatura.)

Per aprovar cal que la mitjana ponderada sigui més gran o igual que 5 (sobre 10).

Validació de la nota de l'ACME: per tenir en compte la nota de l'ACME, cal que la nota de la part d'Exàmens sigui igual o superior a 4 (sobre 10); en cas contrari, la nota de l'ACME serà igual a 0.

Recuperació examen. Aquells alumnes que vagin a la recuperació de la part Exàmens de l'assignatura tingueu en compte que: en cas que la nota de recuperació sigui superior a l'anterior, es prendrà aquesta com a nota definitiva de la part Exàmens. En cas contrari, es prendrà com a nota definitiva la mitjana de les dues notes (la d'abans de la recuperació i la de després).

Us recomanem consultar els reglaments i normatives d'avaluació de l'EPS (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Reglaments-i-normatives) on s'estableixen els criteris generals que regeixen l'avaluació de les assignatures.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà que un alumne rep la qualificació de "No Presentat" NOMÉS en cas de no presentar-se a cap dels exàmens de l'assignatura i no haver fet cap de les activitats d'avaluació de les sessions de pràctiques.

Observacions

La bibliografia recomanada es completa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular a les classes ja que les matisacions que fa el professor són importants per assolir els coneixements de l'assignatura.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material en el moodle de l'assignatura.