Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / ESTHER BARRABES VERA  / ANTONI MANEL FERRAGUT AMENGUAL  / JOAN FLOTATS I PALAU  / MARTA PELLICER SABADI
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / JOSEP CORTADA I HORTALA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB09 Plantejar i resoldre problemes matemàtics i físics que es plantegen en l'enginyeria
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre. Àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Sistemes lineals i aplicacions

2. Models matricials

3. Geometria al pla i a l'espai

4. Transformacions geomètriques al pla i a l'espai

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 22 34
Classes expositives 26 26 52
Prova d'avaluació 5 37 42
Resolució d'exercicis 13 20 33
Total 56 105 161

Bibliografia

 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Farin, Gerald E (2014 ). Practical linear algebra : a geometry toolbox (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis. Catàleg
 • T.S. Blyth and E.F. Robertson (2002). Basic linear algebra (2nd ed.). London: Springer undergraduate mathematics series. Catàleg
 • Strang, Gilbert (cop. 2009 ). Introduction to linear algebra (4th ed.). Wellesley: Wellesley-Cambridge Press. Catàleg
 • Cedó i Giné, Ferran (2004 ). Geometria plana i àlgebra lineal . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg
 • Merino González, Luis M (cop. 2006 ). Álgebra lineal : con métodos elementales . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Arvesú Carballo, Jorge (cop. 2005 ). Problemas resueltos de álgebra lineal . Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Perelló, Miguel Ángel (2002 ). Álgebra lineal. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-06-2014, a http://ebooks.upc.edu/product/lgebra-lineal-teora-y-prctica Catàleg
 • García Planas, María Isabel (DL 1991 ). Temes clau d'àlgebra . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Trias, J. (1999). Geometria per a la informàtica gràfica i CAD. Barcelona: UPC. Catàleg
 • Grossman, S. I. (1997). Álgebra lineal. McGraw-Hill. Catàleg
 • Larson, R.E. - Edwards, B. H. (1995). Introducción al Álgebra lineal. Limusa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes,alguns relaconats amb l'engineria, amb l'ajut de software matemàtic. 20
Qüestionaris via web S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre una col·lecció d'exercicis personalitzats, en un període de temps fixat. 10
Proves parcials S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per resoldre problemes curts. 20
Prova final escrita S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per resoldre problemes. 50

Qualificació

AVALUACIÓ

-Dos qüestionaris de resolució d'exercicis via web. El primer a mig quadrimestre i el segon a final de curs (10%)

-Dues entregues de problemes a les sessions de laboratoris (20%)

-Dues proves parcials. La primera a mig quadrimestre i la segona a final de curs. Consistiran en respondre preguntes cert/fals i tipus test i resoldre exercicis curts. Es faran sense calculadora (20%)

-Una prova final. Consistirà en resoldre problemes de tota la matèria del curs. Es farà amb calculadora (50%)QUALIFICACIÓ

-La nota final del curs serà la mitjana (amb els pesos corresponents) de les 4 notes anteriors.

-Per aprovar l'assignatura cal que aquesta nota final sigui igual o superior a 5.

-Aquest curs no té proves de recuperació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà un alumne amb un "No Presentat" (NP) si deixa de participar en totes les activitats d'avaluació després de la realització de la primera prova parcial