Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura ofereix una introducció a tècniques d’investigació quantitativa tenint en compte els fonaments bàsics i les estadístiques probabilístiques essencials. Aquesta està pensada per tal que els estudiants puguin examinar críticament l’ús i la interpretació de les estadístiques i obtenir una comprensió bàsica dels mètodes estadístics habituals utilitzats en ciències socials. El curs té un enfocament de bloc de construcció, el que significa que els conceptes i mètodes que s’aprenen ajuden a preparar l'estudiant per a tècniques d’investigació més avançada. Al llarg del curs, es fa èmfasi en la comprensió i la interpretació, més que en la computació. No obstant, a mesura que els mètodes estadístics discutits es tornen més complexos i exigents per calcular-los, s’utilitza i s’incorpora cada vegada més un programari estadístic, utilitzant exemples detallats del món real i animant als estudiants a convertir-se en consumidors interessants de la investigació quantitativa. L’objectiu principal del curs és proporcionar als estudiants una comprensió bàsica dels conceptes i mètodes estadístics que els deixaran amb la confiança i les eines per abordar per si mateixos problemes més complexos. Al final del curs, els estudiants haurien de ser capaços d'avaluar críticament les estadístiques publicades sobre la societat; utilitzar gràfics i taules adequats per explorar dades; utilitzar taules de contingència; explorar relacions amb dades categòriques i contínues; aplicar la teoria de la probabilitat i entendre conceptes com la independència; construir models de regressió; i interpretar els resultats de les anàlisis estadístiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE19. Formular hipòtesis d'investigació en l'àmbit criminològic
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Fonaments de l’anàlisi estadística -Introducció a l’estadística -Els punts forts i dèbils de l’anàlisi estadística

2. Dades estadístiques -Els diferents tipus de dades disponibles i com accedir a les fonts de dades -El procés general d’investigació a través d’enquestes

3. Estadística univariada -Les taules de freqüència -Les estadístiques descriptives de dades categòriques i contínues

4. Representació i visualització de dades -Les distribucions de freqüència i histogrames -La utilització de gràfics de barres amb dades nominals o ordinals

5. Probabilitat -La probabilitat teòrica i empírica -Les variables aleatòries discretes i contínues

6. Inferència estadística I -La noció d’interval de confiança -La determinació d’intervals de confiança

7. Contrastació d’hipòtesis -La hipòtesi, els tipus d’hipòtesis i la seva contrastació -El concepte de zona crítica i zona d’acceptació

8. Inferència estadística II -La prova d’independència -Les proves de bondat d’ajustament a una distribució

9. Regressió lineal -La relació entre dues variables contínues -La diferència entre correlació i causalitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 48,00 0 50,00
Sessió expositiva 26,00 0 0 26,00
Sessió pràctica 14,00 60,00 0 74,00
Total 42,00 108,00 0 150

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Asher, Herbert B (2004 ). Polling and the public : what every citizen should know (6th ed.). Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (D.L. 2010 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística (2ª ed). Madrid: Diaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Recuperat 19-07-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788448183998 Catàleg
 • Goldthorpe, John H (2010 ). De la sociología : números, narrativas e integración de la investigación y la teoría . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hagan, Frank E (cop. [2005] ). Research methods in criminal justice and criminology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lévy Mangin, Jean-Pierre Varela Mallou, Jesús (cop. 2003 ). Análisis multivariable para las ciencias sociales . Madrid: Pearson. Catàleg
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Newburn, Tim (2007 ). Handbook of criminal investigation . Cullompton: Willan. Catàleg
 • Ritchey, Ferris J (cop. 2008 ). Estadística para las ciencias sociales . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Piquero, Alex R (2010 ). Handbook of Quantitative Criminology. New York, NY: Springer New York. Recuperat 19-07-2016, a http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Hi haurà un examen al final del curs que suposarà el 50% de la nota global. L'examen contindrà preguntes relacionades amb el temari exposat a les classes i a les pràctiques. En el cas que s'hagi suspès l'examen o que es vulgui pujar nota hi haurà una segon oportunitat només en el cas d'haver-se presentat en la primera convocatòria. 50 No
Carpetes Es realitzaran dues pràctiques de seguiment que conformaran el 50% de la nota final, amb un pes del 25% cadascuna d'elles. Al llarg del curs, també es realitzaran pràctiques d'aprenentatge a classe per tal d'adquirir familiaritat amb diferents aspectes de l’anàlisi quantitativa en ciències socials. 50 No

Qualificació

La nota final s’obtindrà a través de la mitjana de cada una de les parts d’avaluació: Els treballs pràctics (1) i realització d’examen o treball final (2).

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts i almenys un 5 en la nota final.

RECUPERACIÓ:

DE LA PART PRÀCTICA (1): S’establirà una forma de recuperar la part pràctica en cas que no s’arribi al mínim de 4 de puntuació mitjana.

DE L’EXAMEN O TREBLL FINAL (2): En cas que no s’arribi al mínim de 4 de puntuació mitjana en les dues proves escrites es podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.

Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics o exàmens suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “No presentat" a l’avaluació l'estudiant que no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

-Presentar dins del termini establert les pràctiques proposades.

-Realitzar els exàmens en les dates proposades.

Avaluació única:
En el cas de no seguir el sistema d'avaluació continuada i d'optar a l'avaluació única aquesta consistirà en un examen o treball final que valdran el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
La nota mínima per superar l'assignatura és un 5.

Tutoria

Les tutories amb els alumnes es planificaran pel mateix dia de classe presencial/virtual i prèvia confirmació a traves de correu electrònic. En el cas que això no sigui possible s'acordarà una data alternativa al dia de classe per realitzar la tutoria, preferiblement a través de mitjans telemàtics.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes serà principalment a través de mitjans telemàtics, malgrat que també hi haurà la possibilitat de realitzar trobades presencials amb els alumnes seguint les recomanacions i criteris establerts per la Universitat de Girona.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia
 • La investigació científica aplicada a la criminologia
 • Metodologia de la investigació social
 • Tècniques d'investigació
 • Tècniques d'investigació qualitativa

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No està prevista una modificació de les activitats programades. No obstant, en cas que la pandèmia de la Covid-19 exigeixi canvis sobtats, el professor es posarà en contacte amb els estudiants a través del correu electrònic per portar a terme sessions i tutories telemàtiques. També es preveu en aquest darrer cas que l'examen final sigui substituït per un treball de final de curs.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu una modificació de l'avaluació de l'assignatura. No obstant, en cas que la pandèmia de la Covid-19 exigeixi canvis sobtats en l'avaluació, el professor es posarà en contacte amb els estudiants a través del correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
Donada l'emergència sanitària derivada del Covid-19, les tutories i comunicació en general amb els estudiants es planificarà a traves del correu electrònic i de la plataforma Moodle i, si s'escau, es realitzaran les tutories planificades virtualment per mitjans telemàtics.