Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Psicologia criminal, psicologia bàsica, psicologia social, cognició, personalitat, socialització, influència social, emocions
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL ANGEL LLORENTE ESPINO  / ALICIA PARES BAYERRI
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió

Continguts

1. PART 1: PSICOLOGIA BÀSICA

          1.1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA: Desenvolupament històric. El mètode científic en psicologial. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció.

          1.2. BASES BIOLÒGIQUES DEL COMPORTAMENT HUMÀ: El sistema nerviós. Filogènia i ontogènia.

          1.3. PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS: Atenció. Memòria. Intel·ligència. Biaixos cognitius. Aprenentatge.

          1.4. EMOCIÓ I PERSONALITAT: Emocions i tipus. Teories i models de personalitat.

2. PART 2: PSICOLOGIA SOCIAL

          2.1. LA DIMENSIÓ PSICOSOCIAL Concepte de psicologia social: allò social i allò psicològic. Factors disposicionals i situacionals de la violència. La socialització desviada. Els orígens culturals de la cognició humana.

          2.2. LA IDENTITAT SOCIAL. La construcció de la identitat social. La infància com a constructe social. Factors de risc i de protecció del maltractament infantil. Les teories ecològiques o sistèmiques del maltractament infantil. La transmissió generacional de la violència.

          2.3. RELACIONS INTERPERSONALS: El mite de la ment isolada i la intersubjectivitat. L'empatia i les neurones mirall. La teoria de l'aferrament i els models interns d'actuació. La teoria de l'aprenentatge social per modelatge. Els comportaments d'ajut i prosocialitat i la violència.

          2.4. MANTENIMENT, REPRODUCCIÓ I CANVI SOCIAL. Els estereotips i l'amenaça de l'estereotip. L'estigma i la discriminació social. L’efecte Pigmalió o la profecia autocumplidora. La conformitat amb el grup i l'obediència a l'autoritat.

          2.5. PROCESSOS GRUPALS I COL•LECTIUS El treball en grup i el treball en equip Dinàmiques grupals: el contagi emocional, el pensament grupal i els defectes en la presa de decisions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 17,00 0 17,00
Debat 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió expositiva 28,00 14,00 0 42,00
Sessió participativa 28,00 14,00 0 42,00
Tutories de grup 0 0 10,00 10,00
Tutories individuals 0 0 10,00 10,00
Total 60,00 70,00 20,00 150

Bibliografia

 • Aronson, E. (1987). El animal social. Introducción a la psicología social. . Alianza Editorial. 5a ed., . Catàleg
 • Ballesteros S i Garcia Rodriguez B. (1996). Procesos psicológicos básicos. Editorial Universitas S.A, Madrid. Catàleg
 • Blanch, J. M. (1982). Psicologías sociales. Aproximación histórica. . Barcelona: Hora. Catàleg
 • Botella, M.; Domènech, M.; Ibáñez, T.; Iñiguez, L.; Pujal, M. i Pujol, J. (1996). Psicologia social.. EDIUOC. Catàleg
 • Bowlby, J. (1995). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida.. Madrid: Morata. Catàleg
 • Davidoff L (1996). Introducción a la psicología. Mc Graw-Hill, Barcelona.
 • Ibáñez, T. (1996). Dinámica de grups. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Kimble G. (1991). Fundamentos de psicología general. Ed. Limusa, Mèxic. Catàleg
 • Martín-Baró, I. (1993). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica (II).. El Salvador: UCA Editores.. Catàleg
 • Moya Albiol, Luis (cop. 2010 ). Psicobiología de la violencia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Myers, D.G. (2000). Psicología social. . Bogotá, Buenos Aires...: McGraw-Hill;. Catàleg
 • Pinillos (1989). Tratado de psicologia general. Ed. Alhambra, Madrid. Catàleg
 • Popp Manfred (1980). Los conceptos fundamentales de la psicologia. Ed. Herder, Barcelona. Catàleg
 • Puente A (1998). Psicologia Básica. Introducción al estudio de la conducta humana. Madrid, Pirámide. Catàleg
 • Simulador RUMI ([2009] ). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Direcció General d'Atenció a laInfància i a l'Adolescència. Recuperat 02-07-2014, a http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/07Infanciaiadolescencia/Proteccio_infancia_i_adolescencia/Maltractaments/RUMI/documents_simulador/manual_informant_simulacio.pdf Catàleg
 • Worche, S.;Cooper, J.; Goethals, G.R. y Olson, J.M. (2003). Psicología social. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Zimbardo, Philip G (cop. 2008 ). El Efecto Lucifer : el porqué de la maldad . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bandura, Albert (1975 ). Modificación de conducta : análisis de la agresión y la delincuencia . México: Trillas. Catàleg
 • Bandura, Albert (1974 ). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Llorente, M. (2019). Primates. Biología, comportamiento y evolució. Bellaterra: Edicions Lynx.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Bloc Psicologia bàsica Examen tipus test + preguntes obertes. Pondera el 28% de l'assignatura. En el bloc tipus test, les preguntes incorrectes descompten -0.25/1. 28 No
Examen Bloc Psicologia social Examen tipus test + preguntes obertes. Pondera el 12% de l'assignatura. En el bloc tipus test, les preguntes incorrectes descompten -0.25/1. 12 No
Activitats grupals pràctiques d'avaluació contínua Psicologia bàsica Dues activitats grupals: 1 - La psicologia a través del cinema; i 2- Anàlisi d'un article científic sobre la psicologia aplicada a la criminologia. Ponderen el 28% de la nota final de l'assignatura. 28 No
Activitats grupals pràctiques d'avaluació contínua Psicologia social Activitat grupal sobre maltractament. Pondera el 12% de la nota final de l'assignatura. 12 No
Activitats asincròniques virtuals Psicologia Bàsica: tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats Tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats a través de moodle. Pondera el 14% de la nota final de l'assignatura. 14 No
Activitats asincròniques virtuals Psicologia Social tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats Tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats a través de moodle. Pondera el 6% de la nota final de l'assignatura. 6 No

Qualificació

L'assignatura presenta dues parts: la de psicologia bàsica i la de psicologia social. Les activitats corresponents a Psicologia Bàsica ponderen el 70% de l'assignatura i les corresponents a Psicologia Social el 30%. No cal superar les dues parts per separat per poder aprovar l'assignatura. L’assistència i la participació en les activitats i treballs en equip a l'aula és necessària per poder aprovar.

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tant a la part de psicologia bàsica i com la part psicosocial, quan l'alumne no s'hagi presentat a les proves d'avaluació o examens d'unitats constarà com a no presentat.
Si no realitza alguna de les activitats proposades (diferents als examens esmentats anteriorment) la qualificació serà de 0 en aquella prova. Recordem doncs que els no presentat són específics de les proves, qüestionaris o examens.
Si un alumne té 3 treballs o proves amb 0 la nota final serà la de NO PRESENTAT

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada.
Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
L'avaluació única consistirà en una prova d'examen amb format tipus test + preguntes curtes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dr. MIQUEL LLORENTE

Mitjançant videoconferència o de manera presencial quan sigui possible.

Despatx 209, Facultat d'Educació i Psicologia

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

DR. MIQUEL LLORENTE

Novetats i avisos moodle. Fòrums de comunicació del curs. Correu electrònic a miguel.llorente@udg.edu

SRA. ALÍCIA PARÉS
Novetats i avisos moodle. Fòrums de comunicació del curs. Correu electrònic a alicia.paresbayerri@udg.edu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència es durà a terme a través de sessions teòriques presencials online per videoconferència (GoogleMeet) que s'enregistraran per la seva re-visualització en cas de que l'alumne no pugui assistir-hi. Les sessions mantindran els seus horaris i calendaris previstos des de principi de curs, respectant la planificació ja establerta.

Addicionalment es treballaran el continguts mitjançant els següents suports:

- Material multimèdia de suport.
- Lectura de recursos addicionals o alternatius
- Tasques, lliçons i qüestionaris a Moodle
- Dinàmiques interactives de Moodle (debats, presentacions).

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació mantindrà la seva estructura original que consisteix en:

A. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (50%)

Activitat 1. Activitat 1: La psicologia: una visió des del cinema - Entrega 20 de febrer de 2020
Activitat 2. La psicologia aplicada a la criminologia - Entrega 27 de març de 2020
Activitat 3. Violència i maltractament - Entrega 21 de maig 2020

B. PROVA DE CONTINGUTS (50%)

Data d'examen: 28 de maig de 2020
Data d'examen de recuperació: 16 de juny de 2020

Part 1: 50%: Prova tipus test
Part 2: 50%: Preguntes de reflexió

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els alumnes i el seu seguiment es durà a terme mitjançant Fòrums de Moodle, correu electrònic i videoconferència.