Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL ANGEL LLORENTE ESPINO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió

Continguts

1. PART 1: PSICOLOGIA BÀSICA

          1.1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA: Desenvolupament històric. El mètode científic en psicologial. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció.

          1.2. BASES BIOLÒGIQUES DEL COMPORTAMENT HUMÀ: El sistema nerviós. Filogènia i ontogènia.

          1.3. PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS: Atenció. Memòria. Intel·ligència. Biaixos cognitius. Aprenentatge.

          1.4. EMOCIÓ I PERSONALITAT: Emocions i tipus. Teories i models de personalitat.

2. PART 2: PSICOLOGIA SOCIAL

          2.1. LA DIMENSIÓ PSICOSOCIAL Concepte de psicologia social: allò social i allò psicològic. Factors disposicionals i situacionals de la violència. La socialització desviada. Els orígens culturals de la cognició humana.

          2.2. LA IDENTITAT SOCIAL. La construcció de la identitat social. La infància com a constructe social. Factors de risc i de protecció del maltractament infantil. Les teories ecològiques o sistèmiques del maltractament infantil. La transmissió generacional de la violència.

          2.3. RELACIONS INTERPERSONALS: El mite de la ment isolada i la intersubjectivitat. L'empatia i les neurones mirall. La teoria de l'aferrament i els models interns d'actuació. La teoria de l'aprenentatge social per modelatge. Els comportaments d'ajut i prosocialitat i la violència.

          2.4. MANTENIMENT, REPRODUCCIÓ I CANVI SOCIAL. Els estereotips i l'amenaça de l'estereotip. L'estigma i la discriminació social. L’efecte Pigmalió o la profecia autocumplidora. La conformitat amb el grup i l'obediència a l'autoritat.

          2.5. PROCESSOS GRUPALS I COL•LECTIUS El treball en grup i el treball en equip Dinàmiques grupals: el contagi emocional, el pensament grupal i els defectes en la presa de decisions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 59 48 107
Prova d'avaluació 18 25 43
Total 77 73 150

Bibliografia

 • Aronson, E. (1987). El animal social. Introducción a la psicología social. . Alianza Editorial. 5a ed., . Catàleg
 • Ballesteros S i Garcia Rodriguez B. (1996). Procesos psicológicos básicos. Editorial Universitas S.A, Madrid. Catàleg
 • Blanch, J. M. (1982). Psicologías sociales. Aproximación histórica. . Barcelona: Hora. Catàleg
 • Botella, M.; Domènech, M.; Ibáñez, T.; Iñiguez, L.; Pujal, M. i Pujol, J. (1996). Psicologia social.. EDIUOC. Catàleg
 • Bowlby, J. (1995). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida.. Madrid: Morata. Catàleg
 • Davidoff L (1996). Introducción a la psicología. Mc Graw-Hill, Barcelona.
 • Ibáñez, T. (1996). Dinámica de grups. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Kimble G. (1991). Fundamentos de psicología general. Ed. Limusa, Mèxic. Catàleg
 • Martín-Baró, I. (1993). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica (II).. El Salvador: UCA Editores.. Catàleg
 • Moya Albiol, Luis (cop. 2010 ). Psicobiología de la violencia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Myers, D.G. (2000). Psicología social. . Bogotá, Buenos Aires...: McGraw-Hill;. Catàleg
 • Pinillos (1989). Tratado de psicologia general. Ed. Alhambra, Madrid. Catàleg
 • Popp Manfred (1980). Los conceptos fundamentales de la psicologia. Ed. Herder, Barcelona. Catàleg
 • Puente A (1998). Psicologia Básica. Introducción al estudio de la conducta humana. Madrid, Pirámide. Catàleg
 • Simulador RUMI ([2009] ). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Direcció General d'Atenció a laInfància i a l'Adolescència. Recuperat 02-07-2014, a http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/07Infanciaiadolescencia/Proteccio_infancia_i_adolescencia/Maltractaments/RUMI/documents_simulador/manual_informant_simulacio.pdf Catàleg
 • Worche, S.;Cooper, J.; Goethals, G.R. y Olson, J.M. (2003). Psicología social. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Zimbardo, Philip G (cop. 2008 ). El Efecto Lucifer : el porqué de la maldad . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bandura, Albert (1975 ). Modificación de conducta : análisis de la agresión y la delincuencia . México: Trillas. Catàleg
 • Bandura, Albert (1974 ). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Llorente, M. (2019). Primates. Biología, comportamiento y evolució. Bellaterra: Edicions Lynx.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials i estudi de les unitats docents. Proves avaluadores parcials (part psicologia bàsica) Realització d'examens tipus test i pràctiques, treballs d'articles i participació en els fòrums 25
Classes presencials i estudi de les unitats docents.Prova avaluadora final (part psicologia bàsica) Prova escrita individual. Cal fer nota mitjana amb la resta de notes a partir d'un mínim de 5 25
Part Psicologia Social - 1. Treball en equip i presentacions orals sobre un tema de psicologia social. Lliurament de treballs Moodle. Auto- i co-evaluació del treball en equip. Els treballs presentats fora de termini no seràn avaluats. 25
Part Psicologia Social - 2. Classes presencials i estudi de les unitats docents. Aplicació dels conceptes i teories explicades a classe i treballades amb els casos pràctics.
Prova Escrita Individual - amb una part tipus test i una altra de respostes de curtes. 25

Qualificació

L'assignatura presenta dues parts: la de psicologia bàsica i la de psicologia social. Cadascuna d'elles val el 50% de la nota final. Cal superar les dues parts per separat per poder aprovar l'assignatura. L’assistència i la participació en les activitats i treballs en equip a l'aula és necessària per poder aprovar.

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tant a la part de psicologia bàsica i com la part psicosocial, quan l'alumne no s'hagi presentat a les proves d'avaluació o examens d'unitats constarà com a no presentat.
Si no realitza alguna de les activitats proposades (diferents als examens esmentats anteriorment) la qualificació serà de 0 en aquella prova. Recordem doncs que els no presentat són específics de les proves, qüestionaris o examens.
Si un alumne té 3 treballs o proves amb 0 la nota final serà la de NO PRESENTAT