Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR MARTINEZ MULERO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA  / MANUEL VIVO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Competències

 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE12. Elaborar una síntesi crítica de qualsevol text científic de l'àmbit criminològic
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics

Continguts

1. Lliçó 1. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes societaris

          1.1. Concepte d'empresari

          1.2. L'empresari persona jurídica

          1.3. Formes jurídiques d'empresari persona jurídica: les societats mercantils i altres empresaris persones jurídiques

          1.4. Classe, estrucutra orgànica i règim jurídic de les societats mercantils

          1.5. Els administradors de les societats: concepte i estatut jurídic. Els administradors de fet

2. Lliçó 2. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes contra el mercat i els consumidors

          2.1. Mercats competitius i perjudicis dels consumidors

          2.2. Els mercats de valors. Estructura i participants: les societats emissores i la informació rellevant

3. Lliçó 3. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica del delicte d'insolvència punible

          3.1. La insolvència i el procediment concursal

          3.2. El deutor i els seus creditors

          3.3. L'actuació del deutor insolvent i la insolvència culpable

4. Lliçó 4. Conceptes bàsics del Dret Tributari

          4.1. Impostos i tipos d'impostos

          4.2. Tipus d'obligacions tributàries

          4.3. Tipus d'obligats tributaris

          4.4. Càlcul del deute tributari. Elements que integren el deute tributari

5. Llicó 5. Procediments tributaris

          5.1. Pagament del deute. Procediment de recaptació

          5.2. Procediment inspector

6. Llíço 5. Paradisos fiscals

7. Lliçó 6. La delinqüència de coll blanc. Lluita contra el frau. Qüestions criminològiques i penals.

8. Lliçó 7. Responsabilitat penal de les persones jurídiques.

9. Lliçó 8. Principals figures delictives. Abús d'informació privil·legiada: l'insider trading. Delicte fiscal. Blanqueig de capitals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 20 29 49
Prova d'avaluació 30 71 101
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel (2011 ). Manual de derecho mercantil (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Rojo Fernández-Río, Ángel (2012 ). Lecciones de derecho mercantil (10ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2009 ). Instituciones de derecho mercantil (32ª ed., 5ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Magro Servet, Vicente (DL 2007 ). Delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • García Arán, Mercedes (DL 2005 ). El Fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • Alonso Pérez, Francisco (2003 ). Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico : aspectos penales y criminológicos : legislación, comentarios, jurisprudencia . Madrid: COLEX. Catàleg
 • Bajo Fernández, Miguel (DL 2010 ). Derecho penal económico (2ª ed.). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Acale Sánchez, María Terradillos Basoco, Juan (2008 ). Nuevas tendencias en derecho penal económico : Seminario Internacional de Derecho Penal (Jerez 24, 25 y 26 de septiembre de 2007). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Martínez-Buján Pérez, Carlos (2011 ). Derecho penal económico y de la empresa : parte general (3ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Calderón Carrero, José Manuel (2009). Blanqueo de capitales, paraísos fiscales y sistema tributario. Noticias de la Unión Europea, (299), Catàleg
 • Soler Roch, Mª Teresa (1995). La tributación de las actividades ilícitas. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, (85), Catàleg
 • Martín Ruiz, Juan (2000). La tributación de las actividades ilícitas en el ordenamiento jurídico español: . Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal, (20), Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2010 ). Derecho financiero y tributario : parte general (20ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Domínguez Puntas, Antonio (D.L. 2011 ). Delito fiscal y blanqueo de capitales (Actualizado a 31 de mayo de 2011). Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • Aliaga Méndez, Juan Antonio (2010 ). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales : adaptada a la Ley 10. Las Rozas, Madrid: La Ley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Les proves de la part de mercantil i de tributari faran mitjana aritmètica entre elles, sempre i quan la nota de cadascuna d'elles sigui igual o superior 4. Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la mitjana d'aquestes dues proves sigui igual o superior a 5. És de caràcter recuperable 20
Prova d'avaluació continuada 2 Les proves de la part de mercantil i de tributari faran mitjana aritmètica entre elles, sempre i quan la nota de cadascuna d'elles sigui igual o superior 4. Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la mitjana d'aquestes dues proves sigui igual o superior a 5. És de caràcter recuperable 20
Prova d'avaluació continuada 3 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable 40
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot formar part de les proves d'avaluació.
No son activitats recuperables.
20

Qualificació

El sistema d'avaluació és l'AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran tres proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i/o casos pràctics.

Cadascuna de les dues primeres proves d'avaluació continuada (part mercantil i part tributària) suposa un 20% de la nota de la part teòrica. La tercera prova d'avaluació continuada (part penal) suposa un 40% de l'assignatura. No obstant, la part penal consta d'aquest examen teòric (40% de la nota de l'assignatura) però també d'una part pràctica (20% de la nota de l'assignatura).

Per tal d’aprovar l’assignatura és indispensable que la nota de la prova de la part de penal sigui igual o superior a 5. Si aquesta nota no és igual o superior a 5 no es farà, en cap cas, mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació.

Les proves de la part de mercantil i de tributari faran mitjana aritmètica entre elles, sempre i quan la nota de cadascuna d'elles sigui igual o superior 4. Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la mitjana d'aquestes dues proves sigui igual o superior a 5.

Si en alguna de les tres proves teòriques la nota és inferior a 5 es podrà recuperar la part que correspongui en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

La nota de l'assignatura està configurada així: 20% correspon a la part mercantil; 20% a la part tributària; 40% a l'examen teòric de penal; i 20% a les avaluacions setmanals pràctiques de penal.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

En el marc de la part de l'assignatura corresponent a penal es duran a terme una sèrie de lectures (articles doctrinals, informes, jurisprudència, etc.) sobre les quals els alumnes seran avaluats a les classes de pràctica (penal). Aquestes avaluacions setmanals tindran un valor del 20% de la nota de l'assignatura. Els alumnes seran avaluats aleatòriament durant aquestes sessions pràctiques, per la qual cosa han de treballar els materials i assistir a les sessions.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura serà la suma de les notes de les tres avaluacions. A més s’afegirà la nota d'avaluació de les pràctiques realitzades a classe. La suma total ha de ser igual o superior a 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.


AVALUACIONS RECUPERABLES

En cas de què a alguna de les tres proves d’avaluació teòrica continuada la nota fos inferior a 5, l'estudiant podrà recuperar-la a l’examen de recuperació establert a l’efecte.


AVALUACIONS NO RECUPERABLES

La nota de pràctiques NO és recuperable.


NOTA NO PRESENTAT

Tindrà la menció NO PRESENTAT l'estudiant que no s'hagi presentat a CAP prova d'avaluació.


ATENCIÓ.- Un suspens és recuperable, un frau no. L'estudiant que sigui sorprès copiant a alguna de les proves d'avaluació no podrà recuperar la prova i tindrà l'assignatura suspesa pel curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la nota de NO PRESENTAT l'alumne que no assisteixi a CAP de les proves.