Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Configuració de la justícia de proximitat. Models de justícia de proximitat a Europa. Justícia de proximitat fora de la jurisdicció i mitjans alternatius de resolució de conflictes. Justícia de proximitat al si de la jurisdicció . Els jutges de pau i altres jutges de proximitat. La justícia de proximitat en la regulació legal: Llei Orgànica del Poder Judicial i Estatut d'Autonomia de Catalunya
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA PEREIRA PUIGVERT  / SANTIAGO - FRANCISCO RODRIGUEZ RIOS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Lliçó 1. Aproximació al concepte de justícia de proximitat 1.1. Concepte, característiques i finalitat de la justícia de proximitat. 1.2. El jutge de Pau. Aproximació històrica, regulació i tendències actuals.

2. Lliçó 2. La justícia de proximitat a Europa: dret comparat 2.1. La justícia de proximitat a França 2.2. La justícia de proximitat a Itàlia 2.3. La justícia de proximitat a Anglaterra 2.4. La justícia de proximitat a Portugal

3. Lliçó 4. Cap a un model de justícia reparadora.

4. Lliçó 4. La mediació en el procés penal.

5. Lliçó 5. La participació dels ciutadans a l'Administració de Justícia. 5.1. El tribunal del Jurat 5.2. L'Acció Popular.

6. Lliçó 6. Subjectes especialment necessitats de protecció en el procés penal. 6.1. Menors i procés penal. 6.2. Víctimes i procés penal.

7. Lliçó 7.La "petita criminalitat" en el procés penal. 7.1. Judicis ràpids 7.2. Delictes lleus.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 0 30,00
Lectura / comentari de textos 24,00 48,00 0 72,00
Total 24,00 78,00 0 102

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Prova de teoria Examen sobre els temes del programa indicats pel professor 60
  Casos pràctics i comentaris de lectures Resolució de casos pràctics i comentaris de lectures sobre els temes del programa de l'assignatura 10 No
  Treball + Exposició oral Elaboració d'un treball/proposta de reflexió sobre la justícia en petits grups. A més del treball escrit hi haurà l'exposició oral del mateix. 30 No

  Qualificació

  Mètode docent:

  Cas que la situació sanitària ho faci possible, la participació a classe es considera de vital importància per assimilar l'assignatura i es tindrà present per pujar la nota final d'avaluació continuada.

  Si, com és previsible, la situació sanitària no permetés encabir a classe la totalitat dels estudiants matriculats, aquests seran convidats a assistir presencialment per torns (amb rotacions) només a algunes sessions de l'assignatura de conformitat amb l'aforament màxim reglamentàriament establert. Els estudiants que no els toca assistir a classe la podran seguir via streaming.

  Si la situació sanitària fa completament impossible accedir a la facultat o hi ha problemes amb streaming, es realitzaran classes online a través de plataformes recomanades UdG combinat amb vídeos/powerpoint amb àudios.

  Sistema d'avaluació:

  L’assignatura de Justícia de Proximitat s’avaluarà conforme al sistema d’avaluació continuada.

  L’avaluació continuada consistirà en una prova de teoria (60% del total de la nota) sobre les lliçons següents: 1) La figura del Jutge de Proximitat (requisits, competències i procés de selecció); 2) Participació dels ciutadans a l'Administració de Justícia: Tribunal del Jurat i Acció Popular; 3) Subjectes especialment necessitats de protecció en el procés penal: procés penal de menors i les víctimes del delicte; 4) La petita criminalitat en el procés penal: Procediment per acceptació de decret i el judici de delictes lleus.

  La prova de teoria seria presencial i consistirà en preguntes de desenvolupament i de teoria aplicada (exercicis test, preguntes de relació de conceptes, preguntes de vertader/fals, comentari d'algun fragment, etc.). En cas que hi hagués problemes per fer la prova presencial es realitzarà a través d'una tasca de Moodle amb temps limitat de 1:30 minuts (a l'hora d'inici de l'examen s'enviarà, es penjarà l'enunciat de l'examen i l'estudiant un cop realitzat el lliurarà a través de la tasca de Moodle).

  La segona activitat d'avaluació continuada serà la realització d'un treball/proposta de reflexió sobre la justícia en petits grups + exposició oral (que valdrà el 30% del total de la nota). Els petits grups es constituiran a inici del curs. El lliurament d'aquest treball serà a través del correu electrònic i la data màxima per lliurar-lo serà finals de maig.

  La tercera activitat d'avaluació continuada serà la realització de casos i comentaris de lectures que valdran el 10% del total de la nota.

  Per tal de poder fer mitja entre totes les activitats d'avaluació continuada, cal obtenir com a mínim un 5 de la prova de teoria. En cas de suspendre la prova, la recuperació serà al mes de juny i presencial. Si no és possible fer la prova presencialment es faria a través d'una tasca de Moodle.

  En cas de no fer alguna de les activitats que integren l’avaluació continuada, l’estudiant farà un examen de teoria dia de la recuperació on li entrarà TOT el temari de l’assignatura i que valdrà el 100% de la nota final. Aquest examen de teoria tindrà l'estructura abans indicada, de preguntes de desenvolupament o d'exercicis test, comentaris de fragments, preguntes de relació de conceptes, etc.


  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no realització d'una o més activitats d'avaluació comporta la nota no presentat.
  En cas que l'alumne no pugui assistir a una activitat d'avaluació, caldrà que ho justifiqui documentalment. En aquest cas podrà realitzar l'activitat el dia que el professor li indiqui.

  Avaluació única:
  Només podran acollir-se a ella els estudiants que acreditin fefaentment per causes mèdiques o igualment rellevants que no poden realitzar l'avaluació continuada. En acollir-s’hi renuncien a l’avaluació continuada. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de la Facultat de Dret.

  Aquesta prova d'avaluació única versarà sobre tot el temari de l'assignatura i serà de preguntes teòriques o de teoria aplicada.

  La realització d'aquesta prova serà en les dates de la setmana blava i la recuperació a la data prevista en el calendari oficial d'exàmens de juny per a l'assignatura de Justícia de Proximitat.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

  Per tal de poder fer mitja entre totes les activitats d'avaluació continuada, cal obtenir com a mínim un 5 de la prova de teoria.

  Tutoria

  Seguint les recomanacions de l'Oficina de Salut Laboral (UdG) i les mesures de prevenció Covid-19, les tutories al despatx no són aconsellables. Per tant, es buscaran altres espais que sí compleixin amb les directrius de prevenció.

  I es podran realitzar tutories a través de plataformes recomanades UdG.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació i interacció amb l'alumnat serà a través de tutories (seguint les directrius de prevenció), del correu electrònic. Si el professor/a ho considera convenient, es poden utilitzar altres sistemes de comunicació electrònics o plataformes.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En cas de recuperar la normalitat totalment, les classes i activitats serien presencials.

  Modificació de l'avaluació:
  En cas de recuperar la normalitat totalment, l'avaluació seria presencial.

  Tutoria i comunicació:
  En cas de recuperar la normalitat totalment, es seguirien els sistemes de comunicació de tutories al despatx i correus electrònics.