Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Origen i evolució de les institucions jurídiques privades en la tradició europea i occidental. Fonts del Dret a Roma. Dret jurisprudencial a Roma
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA  / LOURDES MARIA SALOMON SANCHO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA  / LOURDES MARIA SALOMON SANCHO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
  • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG8. Aprendre de manera autònoma
  • CE6. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades

Continguts

1. I. Bloc d’Història del Dret romà: 1. El ius civile de l'estat ciutat i l'evolució jurídica posterior (Lliçó 3) 2. La complexitat de l’ordenament jurídic romà: ius civile, ius honorarium, ius gentium (Lliçó 6) 3. La jurisprudència romana (Lliçó 7) 4. El Dret Imperial i l’evolució jurídica postclàssica (Lliçons 8 i 10) 5. La compilació de Justinià. (Lliçó 11)

2. II. Bloc de Dret de persones i família: 1. La persona:(Lliçó 12) 1.1.Conceptes fonamentals: capacitat jurídica, capacitat d'obrar, status. 1.2.Circumstàncies modificatives de la capacitat d'obrar. 2. Estudi dels tres status: status libertatis, status familiae, status civitatis.(Lliçó 13) 3. Breu referència a les persones jurídiques. (Lliçó 14) 4. El matrimoni romà:(Lliçons 47 i 48) 4.1.Concepte i naturalesa jurídica. 4.2.Requisits i impediments per contreure matrimoni. Breu referència a la legislació matrimonial d'August. 4.3.Efectes jurídics del matrimoni. 4.4.Dissolució del matrimoni 4.5.Relacions patrimonials entre cònjuges. Breu referència al dot.

3. III. Bloc de Procés civil romà: (Lliçons 16 i 18) 1. Breu referència als períodes en la història del procés civil romà 2. El procediment formulari: 2.1 Estudi especial de la fase in iure 2.2. Estudi de la fórmula 2.3. Breu referència a la fase apud iudicem

4. IV. Bloc de Dret de successions: (Lliçó 51) 1. Introducció al dret successori, conceptes fonamentals: successió universal, delació. 2. Hereditas-bonorum possessio 3. Principis successoris romans

5. V. Bloc de Drets reals: 1. Les coses: concepte i classes de coses (Lliçó 15) 2. Concepte de dret real (Lliçó 25) 2.1. Drets reals i drets d'obligació 2.2. Estudi especial de la classificació dels drets reals i concepte de les servituds predials, de l'usdefruit, de l'emfiteusi i de la superfície i dels drets reals de garantia (fidúcia, penyora i hipoteca) (Lliçons 30, 31, 32 i 33) 3. La possessió (Lliçó 26) 3.1. Concepte 3.2. Classes de possessió 3.3. Adquisició i pèrdua 3.4. Tutela 4. La propietat (Lliçons 27, 28 i 29) 4.1. Concepte 4.2. Formes de propietat, especialment la propietat civil i la propietat pretòria (in bonis habere) 4.3. Adquisició de la propietat: estudi especial de les formes derivatives d'adquisició i de la usucapio 4.4. Protecció de la propietat

6. VI. Bloc de Dret d’obligacions: 1. Introducció al Dret d’obligacions  (Lliçons 34, 35, 36 i 40) 1.1. Concepte d’obligació 1.2. Fonts de les obligacions 1.3. Classificacions de les obligacions 2. Garantia de les obligacions: la fiança verbal (Lliçó 37) 3. Extinció i transmissió de les obligacions (Lliçó 38) 4. Incompliment de les obligacions: estudi de la mora i dels règims de responsabilitat contractual (Lliçons 39 i 40) 5. Introducció al dret contractual 5.1. Conceptes fonamentals en matèria contractual (Lliçó 40) 5.2. Contractes reals: estudi especial del contracte de mutu (Lliçó 41) 5.3. Contractes formals: estudi especial de la stipulatio (Lliçó 42) 5.4. Contractes consensuals: estudi especial de la compravenda (Lliçó 43)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 33 51
Classes expositives 30 15 45
Lectura / comentari de textos 2 3 5
Prova d'avaluació 2 47 49
Total 52 98 150

Bibliografia

  • Fernández de Buján, Antonio. Derecho romano : manuales universitarios . . Catàleg
  • Miquel, Joan (2016 ). Derecho romano . Barcelona: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat pràctica 1: Bloc II Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 2: Bloc I Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 3: Bloc I Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 4: Bloc II Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 5: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 6: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 7: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 8: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 9: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Activitat pràctica 10: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. Caldrà que l'alumne/a obtingui un mínim de 5 punts sobre 10 perquè l'activitat pràctica sigui tinguda en compte a l'hora de calcular el 20% de la nota. 2
Prova de conjunt del temari de l'assignatura Per tal que la nota d'aquesta prova de continguts pugui fer mitjana amb la resta de notes d'avaluació continuada, caldrà que l'alumne/a hagi superat la meitat de les preguntes de la prova i hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 punts sobre 10 a la resta de preguntes. 80

Qualificació

La qualificació final de cada alumne/a s'obtindrà exclusivament a través d'un sistema d'avaluació continuada, en el qual les explicacions del professor es combinaran amb la realització de diverses activitats pràctiques al llarg del quadrimestre, i de la realització d'una prova d'avaluació global de la matèria objecte del temari de l'assignatura.

1. El sistema d’avaluació continuada es desenvoluparà de la següent manera:

A) Sessions amb professor:

Els professors de l'assignatura faran les explicacions introductòries sobre el temari objecte de l'assignatura i que, posteriorment, cada alumne/a haurà de aprofundir de manera individual i a través de la realització de les activitats complementàries que se li proposaran durant del curs. Per a l'adequat seguiment de les explicacions i posterior preparació de les activitats complementàries serà obligatòria l'assistència de l'alumne/a a un mínim del 80% de les sessions teòriques.

B) Activitats pràctiques:

Cada alumne/a, dins del grup de pràctiques que li correspongui, haurà de realitzar una sèrie d'activitats, en grup o individualment, segons el cas, que li proposarà el professor de l’assignatura al llarg del quadrimestre.

Les activitats pràctiques consistiran en la resolució de casos pràctics, exposicions orals, resposta a qüestionaris, comentaris de text o de casos.

El professor proporcionarà als estudiants el material i les indicacions oportunes per a la realització d'aquestes activitats i les qualificarà.

Per tal que l'activitat pràctica sigui tinguda en compte en la nota d'avaluació continuada, serà necessari: que l'alumne/a hagi realitzat un mínim del 80% de les activitats proposades, i que hagi obtingut en cadascuna d'aquestes activitats la nota mínima de 5 punts sobre 10.

L'alumne/a haurà d'assistir a cadascuna de les sessions pràctiques per tal que l'activitat li sigui corregida. No s'avaluaran, doncs, les pràctiques d'alumnes no assistents a la sessió.

C)Prova d'avaluació global sobre el temari de l'assignatura:

Aquesta prova consistirà en respondre preguntes de desenvolupament de cada bloc del temari estudiat al llarg del quadrimestre.

Per tal que la nota d'aquesta prova de continguts pugui fer mitjana amb la resta de notes d'avaluació continuada, caldrà que l'alumne/a hagi superat la meitat de les preguntes de la prova i hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 punts sobre 10 a la resta de preguntes.

Al final del quadrimestre, coincidint amb la convocatòria de gener-febrer del calendari d'exàmens de la Facultat de Dret, l'alumne/a tindrà una darrera ocasió d'aprovar la matèria, a través de la realització d'una prova escrita.

Només tindran dret a realitzar les proves d'avaluació global i, en el seu cas, de recuperació els alumnes que hagin seguit l'avaluació continuada en els termes descrits en aquest apartat. En cap cas hi seran admesos, per tant, els alumnes que no compleixin amb aquests requisits.

2.Qualificació de l'assignatura:

En la qualificació de l’assignatura, les proves d'avaluació global i, en el seu cas, de recuperació tindran un valor del 80% i les activitats pràctiques tindran un valor del 20% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tal i com s'indica més amunt, per a no incórrer en la qualificació de "No presentat", l'alumne/a haurà d'assistir al 80% de les sessions teòriques i haurà de realitzar el 80% de les activitats pràctiques (v. requisits esmentats a l'apartat anterior).

Observacions

Per facilitar el seguiment de les classes expositives del professor i una millor assimilació de la matèria, és absolutament recomanable la lectura prèvia de la lliçó corresponent de la bibliografia recomanada.

Nota para alumnos ERASMUS: Es muy recomendable que en vuestra matrícula compaginéis la asignatura troncal de Derecho romano con la optativa de "Tradición jurídica europea I". En esta asignatura optativa se desarrollan los principales temas de derecho patrimonial romano y os puede ser muy útil para la convalidación de créditos de derecho romano en vuestras universidades de origen.

Nota pels alumnes que ja han cursat l'assignatura en cursos anteriors:
atès que la preparació de les pràctiques de Dret romà consumeix un temps limitat i que estan pensades per incentivar l'estudi de l'assignatura, no es guarda la nota de pràctiques de cursos anteriors.
Tampoc es guarden els blocs aïllats de temes del programa de l'assignatura que hàgiu superat al llarg de les successives proves d'avaluació.
Conseqüentment, en el moment de confeccionar el vostre horari de classes pel proper curs (i evitar la incompatibilitat total d'horaris amb assignatures de 2n. i 3r. curs), heu de tenir en compte que haureu de poder assistir, com a mínim, a les sessions de pràctiques de Dret romà.
Els horaris de cada curs es publiquen a la web de la Facultat (www.udg.edu/fd) abans del període de matriculació.