Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Metodologia d'identificació i valoració d'impactes. Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, d'activitats industrials, de planejament urbanístic i d'altres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON MORENO AMICH
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Catalogar , gestionar i conservar els recursos naturals , i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL

          1.1. Tema 1. Context: problemàtica ambiental i sostenibilitat.

          1.2. Tema 2. Avaluació ambiental i instruments de gestió ambiental.

2. L'AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE PROJECTES

          2.1. Tema 3. Procediment de l'AIA.

3. L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

          3.1. Tema 4. L'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA).

          3.2. Tema 5. EIA: Identificació i valoració d'impactes.

          3.3. Tema 6. EIA: Mesures correctores de l’impacte ambiental.

                    3.3.1. Tema 6.1. Passos de fauna i infraestructures viàries.

                    3.3.2. Tema 6.2. Bioenginyeria de talussos.

                    3.3.3. Tema 6.3. Passos de peixos i connectivitat fluvial.

          3.4. Tema 7. EIA: Els plans de seguiment i de vigilància ambiental.

4. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

          4.1. Tema 8. Procediment AAE

          4.2. Tema 9. L'estudi ambiental estratègic

5. PRÀCTIQUES

          5.1. Activitat 1. Anàlisi de casos: anàlisi de diferents Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) que estiguin o hagin estat sotmesos a informació pública.

          5.2. Activitat 2. Sortida de camp: Observació sobre el terreny de diferents infraestructures i els seus impactes, i avaluar-ne in situ l'eficàcia assolida per les mesures correctores proposades en l'EIA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 35 45
Classes expositives 24 24 48
Sortida de camp 17 40 57
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Garmendía Salvador, Alfonso (2008). Evaluación de impacto ambiental. Pearson Alhambra . Catàleg
 • Erias Rey, Antonio i altres (2007). Evaluación ambiental y desarrollo sostenible. Ediciones Pirámide, S.A. . Catàleg
 • Carbonell i Roura, Anna (1993). Avaluació impacte ambiental paper de Comumitats Europees i dels estats membres. Entitat Autónoma del Diari Oficial i de Publicacions . Catàleg
 • Fernández Torres, Juan Ramón (2009). La evaluación ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos. Editorial Aranzadi, S.A. . Catàleg
 • Conesa Fernández-Vitora, Vicente (1995 ). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2003 ). Evaluación de impacto ambiental : un instrumento preventivo para la gestión ambiental (2a ed., revisada y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Examen teòric 40
Treball en grup mitjà i Sortida de camp: elaboració d'una fitxa de camp amb les descripcions, càlculs i valoracions que es demanin. Valoració de les fitxes sortida de camp 25
Anàlisi de casos: cada grup de 5 alumnes analitzarà un EIA i en farà una exposició pública i amb suport audiovisual (PPT) a la resta de la classe. A part presentarà una memòria sintètica divulgativa d'un mínim de 10.000 caràcters i un màxim de 17.000 (aprox. entre 3 i 5 pàgines de text), i un màxim de 5 pàgines de taules i figures. Valoració de la memòria sintètica i de la presentació pública 35

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura vindrà donada per un examen teòric (40%) i per la valoració de les diverses activitats (60%) que l'alumne/a haurà de realitzar, de forma individual o en grup, en les sessions de grup mitjà i en les sessions de pràctiques.
Aquest 60% es reparteix: un 20% la qualificació del treball en GM, i un 40% el treball d'anàlisi, explicació i exposició d'un Estudi d'Impacte Ambiental (EIA).

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació de com a mínim 5 sobre 10 a l'examen teòric.

L'examen teòric és recuperable però la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5. La resta d'activitats (treballs individuals o en grup) no són recuperables i en el cas de que no es presentin en el termini establert la qualificació serà de zero.

L'assistència a les sessions de GM, a les tutories, a les presentacions dels treballs en grup i a la sortida és obligatòria.
En cas de no assistència al GM o a les presentacions: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -0,5 punts per cada sessió.
En cas de no assistència a la sortida: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -2 punts.
L'assistència a les tutories representa un 10 % de la valoració del treball EIA.

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.