Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI COLOMER FELIU  / MARIANNA SOLER I ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (65%), Anglès (25%), Francès (5%), Alemany (5%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI COLOMER FELIU  / MARIANNA SOLER I ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (65%), Anglès (25%), Francès (5%), Alemany (5%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
  • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.

Continguts

1. Estructura general de l'atmosfera. L'atmosfera: origen, constituents, divisió vertical, escales atmosfèriques. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Tipus d'instrumentació i d'observació. Observació de núvols. Aparells meteorlògics. Variables meteorólògiques. Dibuix de mapes.

2. Termodinàmica atmosfèrica. Aire sec: equació d'estat, evolució adiabàtica, temperatura potencial. Estabilitat. Aire humit: índex d'humitat, temperatura virtual, calor latent, temperatura de rosada.

3. Radiació a l'atmosfera: cos negre, emissió, absorció, dispersió, fluxos. Radiació solar i terrestre. Balanç energètic. Efecte hivernacle.

4. Dinàmica atmosfèrica. Circulació general atmosfèrica. Meteorologia sinòptica: sistemes de pressions, fronts, masses d'aire. Coriolis. Vent geostròfic, de gradient, inercial, tèrmic. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de massa d'aire. Mapes en superfície i en alçada. Tipus de situacions sinòptiques a la mediterrània occidental.

5. El sistema climàtic. Bases del clima. Classificació climàtica. El clima a la Mediterrània Occidental i a Catalunya. El canvi climàtic

6. Anàlisi de casos pràcticss. Discussió a partir de documents científics i casos reals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 9 14
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 32 32 64
Elaboració de treballs 13 10 23
Prova d'avaluació 22 22 44
Total 82 73 155

Bibliografia

  • Jordi Badosa, imma Bastida, Josep Calbó i Jordi Colomer (2013). Apunts de meteorologia i climatologia (power point i dossiers de laboratori). Dins (Ed.), Apunts de meteorologia i climatologia (power point i dossiers de laboratori) (, p. 40). departament de física.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de casos: PAC (exposició oral en equip)
Relació de problemes de grup mitjà 10
Pràctiques de laboratori Cal assitir a les classes de laboratory, treball en equip 60
Prova final 30% de la nota. Cal tenir una nota mínima de 4 per promitjar. 30

Qualificació

S'avalua un dossier d'aprenentatge que inclou 5 pràctiques de laboratori, exercicis de grup mitjà i l'anàlisi d'un dia concret. La mitjana de la nota final és la mitjana dels 7 elements que composen el dossier. Aquesta nota comptarà un 70% de la nota global, donat que la resta, el 30% s'obtindrà a partir de l'examen final de curs.

El dossier d'aprenentatge es treballa i presenta en grups de 2 o 3 persones com a maxim.

La nota del treball grupal és única i igual per a tots els membres del grup.

El perfil de l'assignatura és totalment d'avaluació continuada, pel que es tindrà en compte també la progressió de l'estudiant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta un dels 7 elements del dossier constarà com un 0.

Hi haurà la possibilitat de fer feedbacks amb els grups.

Observacions

El treball en equip es realitza en grups de 2 o 3 alumnes.
La resolució de cada un dels treballs s'ha de presentació dues setmanes més tard d'acabament de l'activitat.


L'examen comta un 30 % de la nota final. Es podrà portar tot el material pactat amb el professor. Caldrà tenir una nota de 4 per tal de promitjar amb la nota del treball en equip (7 elements del dossier d'aprenentatge de l'assigantura).

Assignatures recomanades

  • Pràctiques de meteorologia i climatologia
  • Tècniques científiques integrades III