Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / ROGER PUIG GIRONES  / JORDI SALA GENOHER  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. CIÈNCIES AMBIENTALS

          1.1. Les TCI-3 del Grau de Ciències Ambientals es desenvolupen a l’entorn d’impactes ambientals concrets en determinats espais naturals de les comarques gironines. Cada curs s'escullen espais en els que coexisteixin valors d’elevat interès natural (regulats per diverses figures de protecció) amb uns impactes derivats de les activitats antròpiques.

          1.2. Les TCI-3 pretenen familiaritzar als estudiants en diverses tècniques de camp i laboratori pròpies de les Ciències Ambientals. La metodologia de treball simularà les estratègies per la resolució de problemes reals amb els que es podrien trobar els ambientòlegs que treballin en una consultoria ambiental o en els Serveis Ambientals d’una administració pública.

          1.3. Els casos d’estudi es concretaran en el moment de la presentació de l'assignatura.

          1.4. El programa de l’assignatura s’estructura en:

                    1.4.1. Presentació de les TCI-3 de Ciències Ambientals. Sessió introductòria conjunta, definició els grups de treball, assignació dels tutors i encàrrec del pla de treball inicial.

                    1.4.2. Mètode Científic i Disseny Experimental

                    1.4.3. Anàlisi dels problemes ambientals plantejats, recerca d’informació i disseny de les activitats experimentals (protocols de treball de cada cas).

                    1.4.4. Pràctiques: 2 dies de sortida de camp, classes pràctiques i seminaris.

                    1.4.5. Tractament de les dades obtingudes amb les activitats pràctiques, presentació oral i escrita dels resultats i conclusions.

                    1.4.6. Presentació oral dels resultats dels casos d'estudi.

                    1.4.7. Informe final dels resultats dels casos d'estudi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 36,00 0 54,00
Elaboració individual de treballs 4,00 32,00 0 36,00
Exposició dels estudiants 4,00 8,00 0 12,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió pràctica 30,00 12,00 0 42,00
Tutories de grup 0 0 4,00 4,00
Total 58,00 88,00 4,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Avaluació continua L'activitat inclou: tutories presencials, cerca d'informació, lectura de textos, treball autònom i en grup, anàlisi dels casos d'estudi, lliurament de tasques, assistència i participació a totes les activitats. 10 No
  Examen protocol Nota obtinguda de l'examen individual dels protocols de treball. 10 No
  Examen Mètode científic Nota obtinguda de l'examen individual sobre Mètode Científic i Disseny Experimental. 10 No
  Presentacions orals Presentació oral dels resultats dels casos d'estudi. 20 No
  Elaboració informes finals dels casos d'estudi Nota obtinguda dels informes de resultats dels casos d'estudi realitzats en grup, ponderada per la valoració individual assignada pels companys de grup. 50

  Qualificació

  La qualificació de l’assignatura tindrà en compte diferents aspectes al llarg del seu desenvolupament.

  Es realitzarà un seguiment del treball individual i en grup a les tutories i pràctiques de camp i/o laboratori.

  Les tasques encomanades s’hauran de lliurar en els terminis establerts.

  En la fase d’elaboració dels informes finals dels casos d'estudi es demanarà a cada alumne que faci una valoració del treball en equip, tant del propi com el de la resta de companys. Aquesta valoració modificarà a l’alça o a la baixa les notes obtingudes.

  Per aprovar l’assignatura caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10 del conjunt de l'assignatura i, un mínim de 4 sobre 10, de cada cas d'estudi.

  Es controlarà l’assistència a totes les activitats presencials. Per aprovar l'assignatura caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials. Les faltes no justificades amb documents oficials comportaran una penalització proporcional en la nota final de l’assignatura.


  ACTIVITATS RECUPERABLES:

  L'única activitat recuperable seran els informes finals dels casos d'estudi. Els informes no aprovats s'hauran de refer, per part de tot el subgrup, com a activitat de recuperació. En aquest cas, la nota màxima que s'obtindrà de la recuperació serà de 5 sobre 10.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota "No Presentat" només constarà als alumnes que no hagin participat a cap activitat avaluable.

  Avaluació única:
  Consistirà en la elaboració d’un informe de totes les activitats pràctiques que es realitzen a l'assignatura.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 del conjunt de l'assignatura i, un mínim de 4 sobre 10, de cada cas d'estudi.

  Tutoria

  Les tutories s'acordaran amb el professor per correu electrònic.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació amb l'estudiant es farà per correu electrònic o a traves del fòrum de noticies del Moodle.

  Observacions

  Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

  Per les sessions de camp i de laboratori és indispensable l’equipament personal adequat.

  Qualsevol falta d'assistència ha de justificar-se amb un document oficial signat i segellat.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En cas de que la docència no pugui ser presencial, les de pràctiques d’aula s’impartiran de manera virtual (APV), mitjançant Google Meets.

  Les sessions a l’aula d’informàtica també es faran en línia (APV) amb connexió a les aules virtualitzades.

  Pel que fa a les pràctiques de laboratori i camp, els professors de cada cas d’estudi, aportaran la bibliografia i les dades necessàries per a que els estudiants les puguin seguir els cas.

  No es contempla la possibilitat de docència semipresencial ja que l’assignatura només té grups petits, les pràctiques d’aula i de laboratori es poden fer en modalitat 100% presencial.

  En cas de que algun grup estigui confinat temporalment o estudiants amb vulnerabilitat que no poden assistir presencialment, la docència es farà de manera virtual (APV).


  Modificació de l'avaluació:
  Totes les activitats d’avaluació seran presencials a menys que coincideixin amb estats de semipresencialitat o 0% de presencialitat, en aquestes dues circumstancies es realitzaran on-line mitjançant el Moodle o les plataformes alternatives que la Universitat de Girona estableixi com a preferencials.

  En cas de que algun grup estigui confinat temporalment o estudiants amb vulnerabilitat que no poden assistir presencialment, l'avaluació es farà de manera virtual (APV).

  Tutoria i comunicació:
  Tutories via Google Meets acordades prèviament amb els estudiants.

  Comunicació per correu electrònic i via Moodle.