Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Concepte de Qualitat. Normes i models de Qualitat: diferència entre acreditació i certificació. Bones Pràctiques de Laboratori (BPL o GLP): Procediments Normalitzats de Treball (PNT o SOP). Validació de mètodes de laboratori. Control de la Qualitat a les mesures de laboratori
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Conceptes d'"Assegurament de la Qualitat"

          1.1. Conceptes Generals

          1.2. Sistemes de Qualitat per a laboratoris d'anàlisi i assaig (ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, GLP, ...)

          1.3. Certificació vs Acreditació

2. Documentació en un Sistema de Qualitat

          2.1. Introducció. ISO-9001: Piràmide de Documentació

                    2.1.1. El Manual de Qualitat

                    2.1.2. Procediments i Instruccions

                    2.1.3. Els registres

          2.2. Sistemes GxP: Good Laboratory Practices (GLP). Good Manufacturing Practices (GMP)

3. Validació/Verificació de Mètodes d'Anàlisi i Assaig

          3.1. Regulacions i Guies

          3.2. Requisits d'una validació

          3.3. Standards i Materials de Referència

4. El Control de la Qualitat en els laboratoris

          4.1. Eines estadístiques per al control de la qualitat

          4.2. Gràfics de control de la qualitat (Control Charts)

          4.3. Mostres de Control: tipus, preparació i avaluació dels resultats

          4.4. Assajos d'Intercomparació/Intercalibració

5. Exercicis Pràctics

          5.1. Calibració. Validació i verificació de la calibració

          5.2. Càlculs de paràmetres de validació

          5.3. Elaboració i interpretació de gràfics de control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió expositiva 20,00 20,00 0 40,00
Total 24,00 50,00 0 74

Bibliografia

 • Prichard, F. Elizabeth|q(Florence Elizabeth) (cop. 2007 ). Quality assurance in analytical chemistry . [Teddington]: VAM/LGC. Catàleg
 • De Bièvre, Paul Günzler, Helmut (cop. 2003 ). Measurement uncertainty in chemical analysis . Barcelona [etc.]: Springer. Catàleg
 • Barwick, Vicki (2003 ). Introducing measurement uncertainty . Teddington: LGC. Catàleg
 • Wenclawiak, Bernd Koch, Michael Hadjicostas, Evsovios (cop. 2004 ). Quality assurance in analytical chemistry : training and teaching . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon (DL 2002 ). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Funk, Werner (cop. 1995 ). Quality assurance in analytical chemistry . Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg
 • Quantifying uncertainty in analytical measurement (1995 ) (English edition). [London?]: Eurachem. Catàleg
 • Sagrado Vives, Salvador (cop. 2005 ). Manual práctico de calidad en los laboratorios : enfoque ISO 17025 (2ª ed. rev.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • UNE-EN ISO 9001:2000 : sistemas de gestión de la calidad : requisitos (ISO 9001:2000) (2000 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Riley, Christopher M Rosanske, Thomas W (1996 ). Development and validation of analytical methods (1st ed). Tarrytown, N.Y.: Pergamon. Recuperat 09-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080427928 Catàleg
 • Chan, Chung Chow (cop. 2010 ). Practical approaches to method validation and essential instrument qualification . Hoboken, New Jersey: Wiley. Catàleg
 • Fajgelj, A. (cop. 2000 ). Principles and practices of method validation . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tests de seguiment Es portaran a terme dos questionaris/tests després de cada 9/10 sessions teòriques per determinar el nivell de comprensió dels aspectes fonamentals de l'assignatura desenvolupats fins aquell moment (max. 30 minuts a l'inici d'una sessió teòrica normal). Aquests questionaris puntuen un 60% de la nota final i eliminen materia per a l'examen final. 60
Examen final L'examen final es divideix en dos blocs:
Primer un questionari amb preguntes teòriques sobre els continguts de l'assignatura. Els alumnes que hagin superat els tests de seguiment només hauran de respondre les questions sobre la darrera part del temari que no hagi entrat a cap test de seguiment (en aquest cas, aquest apartat valdrà un 30% de la nota final). Els alumnes que no hagin realitzat algun test de seguiment o no l'hagin superat, hauran de respondre al questionari complert, corresponent a la totalitat dels continguts (en aquest cas, el questionari valdrà un 90% de la nota final).
Segon, càlculs numèrics respecte a aspectes de validació i interpretació de gràfics de control (aquest segon bloc valdrà un 10% de la nota final).
40

Qualificació

La mitjana ponderada entre les diferents activitats d'avaluació, sempre i quan s'hagin fet TOTES les activitats avaluables.

MOLT IMPORTANT: Totes les activitats avaluables han de realitzar-se obligatòriament i tenir puntuació. Si alguna de les activitats no es fa i no està avaluada, no es pot superar l'assignatura independentment que la mitjana ponderada pugui donar lloc a un valor igual o superior a 5.0.

En el cas de fer els test de seguiment la valoració és:

30% cada un dels dos tests de seguiment.
30% la part teòrica de l'examen final (només la darrera part)
10% la part de ressolució numèrica de l'examen final


En el cas de NO FER (o no superar) els test de seguiment els alumnes s'haura d'examinar d'igual manera que per a l'avaluació única, o sigui:

90% la part teòrica de l'examen final (s'ha de fer l'examen complert)
10% la part de ressolució numèrica de l'examen final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No fer cap activitat avaluable. La presentació a una de les activitats avaluables fa que no es pugui obtenir la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Per aquells alumnes que demanin l'opció d'avaluació única dintre dels terminis establets, l'avaluació constarà d'un únic examen final que contindrà preguntes teòriques i problemes, amb els següents percentatges:

90% la part teòrica de l'examen final (s'haurà de respondre tot l'examen, amb tot el temari de l'assignatura)
10% la part de ressolució numèrica de l'examen final

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver-se presentat a totes les proves d'avalució.

Tutoria

Per a la realització de tutories caldrà demanar-ho al professor per e-mail per concertar hora i dia. Es procurarà que totes les tutories que es demanin es portin a terme en un màxim de 48 h lectives des del moment de la resposta del professor a la petició de tutoria.

En el cas d'escenari semipresencial o tancament de la Facultat, les tutories es faran per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les comunicacions amb els estudiants es portaran a terme per e-mail o via Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:

Les session teòriques que no es puguin fer de forma presencial es faran mitjançant videoconferència, mantenint les mateixes dates i horaris previstos per a les session presencials.

Activitats d'avaluació: Si a les dates previstes al calendari per a les diferents proves d'avaluació no es poden fer de forma presencial, el tests parcials, l'examen final i, en el seu cas, la recuperació es faran mitjançant tests de resposta múltiple on-line, via Moodle (mantenint els mateixos percentatges que estan assignats per a l'opció presencial).ESCENARI TANCAMENT:

Igual que a l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les proves es faran on-line, via Moodle, i les sessions teòriques es substituiran per videoconferències.

ESCENARI D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:

Tutories personalitzades per videoconferència.
Les proves d'avalució es portaran a terme tal i com es defineixen a l'escenari semipresencial.

Modificació de l'avaluació:
A qualsevol de les opcions que no permetin fer les proves d'avaluació de forma presencial, es faran on-line via Moodle mitjançant tests de resposta múltiple.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions amb els estudiants es faran per e-mail.